Oranjevereniging

  Nei in reinige dei mei dochs in soad wille, folge in skitterjend moaie doarpsjûn op tongersdei yn`e tinte fan de oranjefeesten 2015.  De sketsjes wienen sûnder ek mar ien útsûndering fan hege kwaliteit en de fragenronde`s foar de dielnimmende teams wienen wier net maklik en dochs kamen der in soad goede antwurden. Mar ek de net foar te kommen flaters, al wienen dy dan somtiden wer hilarisch te neamen. It programma rûn wol wat út , mar om`t de organisaasje rûn as in treinsje en de sketsjes hiel bysûnder wienen, hie nimmen dat yn`e gaten. Wy meie wol fêststelle dat it Oranjebestjoer oanfiert troch Geert Jelle, it allegear goed yn`e hannen hat. Op de fotoside fan dizze site kinne jim ferskate bylden ferwachtsje, al moat it fotografenkollektyf fan dit evenemint konstatearje dat it in poepetoer is der wat fan te meitsjen yn in tinte wêr`t beweeglik disko-ljocht ús bot yn`e wei sit. Mar dat mei op dizze dorpsfeestjûn gjin beswier wêze.

Twa fan it grutte leger fan frijwilligers yn ús doarp binne beneamd ta promininten fan it doarp, te witten Sietse Holtrop en Coby de Boer. Lokwinske beide, jim hawwe it tige fertsjinne yn it sinsje setten te wurden. En sa`t jimmne sels ek oanjûn hawwe, dit strielet ôf op alle frijwilligers yn it doarp, ommers sûnder al dizze minsken soe it yn Skearnegoutum in deade boel wurde.

De musyk dizze jûn fan it duo Van Geef`m wie fan grutte klasse, wat te sjen wie oan de folle bak fan dizze jûn. En dan is der samar in jonge man dy`t foar syn freondinne op`e knibbels giet en freget: wolsto mei mei trouwe? Erik de Jager en Fennigje Lousma, in prachtich stel. It barde op it poadium, jawol, Erik woe it sa hawwe. En de seal hat dit feestje mei harren fiert en de Oranjekommisje foarme in waarme bân om har hinne. Hoe moai kinne je it hawwe?

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-49.jpg

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

We hebben 233 gasten en geen leden online