Doarpsbelang
04-Annet-de-Jong.jpg

Op 1 januari 1984 is de gemeente Wymbritseradiel van start gegaan als gevolg van een gemeentelijke herindeling in Fryslân. Op 1 januari 2011 volgt er wederom een gemeentelijke herindeling en betekent dit het einde van de gemeente Wymbritseradiel.

Ter gelegenheid daarvan is er een prachtig boek geschreven in opdracht van de gemeente. Het boek heeft als titel gekregen: "Wêr is it lân sa wiid". Dit boek, van de hand van de Friese historicus Karel Gildemacher, werd donderdag 21 oktober op het gemeentehuis gepresenteerd en aangeboden aan genodigden.In het boek staan bijzondere verhalen van Wymbrits "vroeger en nu" en ook schitterende luchtfoto's van de dorpen van Wymbritseradiel. Ook Scharnegoutum komt hierin uitgebreid aan bod.

Vanaf vrijdag 22 oktober kan het 240 pagina's tellende boekwerk tegen het kleine, symbolische bedrag van € 1,- afgehaald worden bij de familie IJpma op Ald Dyk nr. 5.

Verslag van de jaarvergadering van de Feriening fan Doarpsbelangen Skearnegoutum-Loaiingea gehouden op donderdag 8 maart 2012

Er zijn 28 belangstellenden aanwezig.

  1. Opening

De voorzitter, Mw. A. van Kats opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.  Een speciaal welkom voor de vertegenwoordigers van de politieke partijen. Mw. van Kats stelt het bestuur voor. Zij noemt het positief dat het beleid van de nieuwe gemeente steeds meer vorm krijgt. Daarnaast is het belangrijk dat we mee kunnen praten en mee kunnen denken. Het doarpsbelang krijgt meer verantwoordelijkheid samen met de dorpencoördinator. Mw. van Kats ziet dan ook met veel vertrouwen uit naar een nieuw bestuursjaar.

2.      Mededelingen

Dhr. E. Visser, dorpencoördinator is vanwege familieomtandigheden met kennisgeving afwezig. Ook mw. J. van der Zwan heeft zich afgemeld.

Mw. van Kats voegt punt 5 a toe: benoeming erelid.

Het formele gedeelte vindt plaats voor de pauze, na de pauze wordt de film Grutsk vertoont.

Voor wat betreft het fietspad naast de Zwette. Het technisch gedeelte is gereed, maar een en ander wordt nog opgehouden door derden. Als alles opgelost is, dan kan er dit jaar worden begonnen.

Met betrekking tot het MFA, op 16 maart is er een voorlichtingsavond van de gemeente + betrokken besturen. Er is een persbericht naar buiten gebracht, alle contact met de pers gaat via de gemeente. Over het ontwerp is overeenstemming bereikt. Er zijn onzekerheden over de financiering door derden. Daarnaast zijn er over het beheer afspraken gemaakt. Wij, als doarpsbelang, hopen dat alle partijen in deze kwestie hun verantwoordelijkheid nemen.

3.   Ingekomen stukken

Van de fam. Wester is een vraag binnengekomen of er seniorenwoningen kunnen worden gebouwd in de oude pastorie en in Elim. Dit is doorgespeeld aan de gemeente. Binnen 14 dagen krijgt de fam. Wester antwoord op deze vraag.

 

4.  Verslagen

Het verslag van de vorige jaarvergadering wordt door de secretaresse voorgelezen en goedgekeurd.

Het jaarverslag van de secretaresse wordt eveneens voorgelezen.

Daarna doet de penningmeester, dhr. J. Ypma, verslag. Hij geeft aan dat dit voor hem de laatste keer is, daarnaast geeft hij bij enkele punten wat extra uitleg, de subsidies zijn voor dit boekjaar geregeld en ontvangen. De opbrengst van de ligplaatsen is hoger i.v.m. de verhoging van het liggeld. Verder zijn er bijdragen geleverd aan culturele activiteiten in het dorp. Zijn verslag is helder, de financiële situatie van doarpsbelang ziet er gezond uit. Er kwam een vraag van mw. H. Bakker of doarpsbelang een bijdrag aan de doarpsomropper in overweging kan nemen. Dhr. Ypma geeft aan dat als er een goed plan op papier wordt gezet, dit altijd in een bestuursvergadering kan worden besproken. Verder geeft Dhr. Jellema aan dat de culturele activiteiten in Loënga op een laag pitje staan, maar tzt nemen ze wel weer contact op. Namens de kascommissie, bestaande uit dhr. S. Kooistra en dhr. R. Grondsma, complimenteert de heer Kooistra de penningmeester met het feit dat de boekhouding er pico bello uitzag. Derhalve wordt de penningmeester decharge verleend. Volgend jaar hebben  dhr. R. Grondsma  en dhr. E. Flik zitting in de kascommissie.

5.   Bestuursverkiezing

Dhr. J. Ypma, penningmeester is aftredend. Hij wordt dmv een bloemetje en een bon bedankt voor zijn inzet. Als nieuwe penningmeester wordt benoemd Jouke van Schepen, hij geeft aan dat hij al eerder in het bestuur heeft gezeten in een andere functie. Hij wil zich opnieuw graag inzetten voor de vereniging.

 

5a. Benoeming erelid

Mw. A. van Kats wil graag een voorstel indienen om een erelid te benoemen. Het gaat om de persoon die ook in het bestuur heeft gezeten en nog steeds in allerlei besturen zit. Hij zet zich dag en nacht in voor het dorp. Het bestuur stelt voor om Dhr. S. Holtrop te benoemen als erelid. Aan de aanwezigen wordt gevraagd of men het er hier mee eens is, een meerderheid is voor en dhr. Holtrop wordt benoemt als erelid. Dhr. Holtrop neemt het woord en zegt dat hij even sprakeloos was, hij benoemt dat er meerdere personen voor deze titel in aanmerking komen en noemt het een eerbetoon aan alle vrijwilligers. We doen het met z'n allen en daardoor blijft het leuk.

 

6   Rondvraag

Dhr. S. Kooistra stelt een vraag over de plaatsing van de UMTS mast. Deze kwestie ligt bij de KPN. Als er meer over bekend is, wordt dit wel medegedeeld.

Dhr. Flik vertelt dat hij een brief heeft gestuurd over de zoutcontainers. Deze kwestie is keurig afgehandeld, maar hij is het met de gang van zaken niet eens. Hij zou graag zien dat er weer zout in de containers komt ipv zand. Mw. van Kats geeft aan dat dit beleid is van de gemeente, het kan leiden tot valse concurrentie voor degenen die zout verkopen. Als bestuur zullen wij deze kwestie nog een keer aan de gemeente voorleggen.

Dhr. Grondsma ergert zich heel erg aan de hondenpoep in de Ts. Claeszstrjitte. Wat kunnen we hieraan doen. Een verbod zal er niet komen, want dat is moeilijk te handhaven. Het ligt aan het fatsoen van de mensen zelf. Dhr. Keuning geeft aan alles weer opgeruimd te hebben.

Naar aanleiding hiervan geeft Mw. van Kats de kwestie van de glascontainer aan, dit ligt ook aan het fatsoen van de mensen.

Dhr. Jellema vraagt zich hoe lang het duurt voor er begonnen wordt aan het fietspad langs de Zwette. Dhr. Bos geeft aan dat technisch alles klaar is, maar er nog problemen zijn met derden. Als alles is opgelost kan er in het najaar 2012 worden begonnen.

 

7.   Sluiting

Daar er geen vragen meer worden gesteld, sluit Mw. van Kats de vergadering en bedankt een ieder voor zijn of haar aanwezigheid.

8. Pauze (met koffie en oranjekoek)

9. Film Grutsk

Mw. Postma geeft eerst een presentatie over het ontstaan van de film. Daarna wordt de film vertoont. De film is erg interessant, het is leuk om te zien hoe Fryslân is ontstaan.

De notuliste,

Irma Sibma-van der Horn

Jaaroverzicht van de Vereniging voor Dorpsbelangen Scharnegoutum- Loënga 2012/2013
 
In het afgelopen bestuursjaar hebben de hierna genoemde activiteiten plaatsgevonden onder verantwoordelijkheid van of in samenwerking met de Vereniging voor Dorpsbelangen.
 
Herdenking 4 mei:
Zoals voorgaande jaren heeft wederom een commissie bestaande uit leden van de Oranjevereniging, Dorpsbelangen en dorpsbewoners de 4 mei herdenking georganiseerd.
Op een vol plein bij het herdenkingsmonument volgden velen de indrukwekkende herdenking. Naar aanleiding hiervan heeft dhr. Bouma aangegeven dat het misschien waardevol is om een boek te maken over het oorlogsverleden. Er is een werkgroep      ingesteld die zich hier mee bezig houdt. 
 
Himmeldei:
In oktober 2012 is de jaarlijkse Himmeldei weer gehouden. De oudste groepen van de school ‘’Op ‘e Hichte’’ hebben op initiatief van en met Dorpsbelangen wederom grote schoonmaak gehouden in het dorp. Na afloop was er zoals gewoonlijk weer een kleinigheid voor alle medewerkers. Daarnaast werden de heren Boonstra en Winia in het zonnetje gezet voor hun jarenlange inzet.
Met ingang van 2013 wordt Himmeldei in maart gehouden. Onze school zal deze Himmeldei niet meehelpen. Op 'e Hichte stroomt per 2014 weer in.  
 
Intocht Sinterklaas:
Ook in 2012, op 24 november, heeft Sinterklaas met zijn Pieten weer de tijd gevonden om ons weer met een bezoek te vereren. 
Na een enthousiaste verwelkoming bij de brug en een tocht door het dorp kregen alle kinderen en ouders limonade en koffie aangeboden door Dorpsbelangen in het Dorpshuis.
Hierna werd met zo’n 200 aanwezigen  weer een fantastisch feest gevierd in de grote zaal.
 
Ligplaatsen:
De ligplaatsen zijn over het algemeen aardig bezet. Maar er zijn nog steeds plaatsen beschikbaar om boten aan te leggen. 
 
Jeugd-/ouderenbeleid:
Dorpsbelangen heeft regelmatig contact gehad met de jeugd-en ouderenadviseurs van de gemeente.
 
Dorpshuis Elim/School (in maart aanvullen)
De aanbesteding heeft plaatsgevonden. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat het dorpshuis/school in december gereed zal zijn. Ook zullen er allerlei acties worden ondernomen om geld in te zamelen voor het nieuwe dorpshuis. Verder blijft het overleg tussen de Gemeente, het bestuur van Elim, de school en DB doorgaan om een en ander in goede banen te leiden. Vanaf 2011/2012 wordt het dorpshuis Elim gerund door vrijwilligers en tot nu toe loopt dit goed. Voor de laatste informatie omtrent bovenstaande verwijzen we naar de website/doarpsomropper.
 
Zendmast:
Na dat de deadline twee keer genegeerd was door KPN is het nu wachten op de uitkomst na zitting van de geschillencommissie van de gemeente.
 
Gemeente: 
Ook over diverse zaken heeft Dorpsbelangen contact gehad met de gemeente.
Niet alleen via de dorpencoördinator, de hr. Erik Visser, ook middels een enquête van de gemeente hebben we kunnen overleggen cq aangeven welke zaken er speelde.
Dit waren onder andere: 
Afronding riolering/herbestrating
Groenvoorziening
Baggeren
Fietspad langs de Zwette
Parkeeroverlast  
Hondenspeelveldje
Duurzame energie
 
Diversen:
Verder waren we onder andere  aanwezig bij de overlegavond van de Gemeente over het Kernenbeleid. Ook waren we aanwezig bij de thema-avond over duurzame landbouw en dat we meedenken over de invulling hiervan. Ook worden regelmatig berichten geplaatst in de Omropper en op de Website en zullen we de mening vragen van de dorpsbewoners.
 
Tot zover het verslag van het afgelopen bestuursjaar.
  
Secretaris,
Irma Sibma-van der Horn
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

SNEEK – In 2010 heeft de voormalige gemeente Wymbritseradiel een besluit genomen over de nieuwbouw en de locatie van basisschool 'Op 'e hichte' (ongeveer 200 leerlingen) in Scharnegoutum. Er is toen besloten een nieuwe school te bouwen aan de Alddyk. Dorpshuis Elim zou gehuisvest worden op de huidige locatie van de school in het hart van het dorp.

Voordat met de uitvoering van dit plan is gestart, hebben de gemeente en het schoolbestuur de plannen nog eens tegen het licht gehouden. De conclusie was dat voor de lange termijn, met het oog op de toekomst van Scharnegoutum, het beter zou zijn een nieuwe school te bouwen op de huidige locatie. Basisschool 'Op 'e hichte' vervult een belangrijke maatschappelijke functie; een plek in het hart van het dorp is daarom het beste.
Het schoolbestuur (stichting Palludara), het bestuur van het dorpshuis, dorpsbelang en de gemeente hebben vervolgens gesproken over de mogelijkheid om een nieuwe brede school, inclusief dorpshuis te huisvesten op de huidige schoollocatie en in de naastliggende pastorie.
De betrokken partijen: gemeente, schoolbestuur, het bestuur van Elim en dorpsbelang Scharnegoutum hebben vrijdag 1 juli gezamenlijk de inwoners van Scharnegoutum en Loënga geïnformeerd tijdens een informatiebijeenkomst in het dorpshuis. Voor een volle zaal is het idee voorgelegd aan de aanwezigen. Het plan is zeer goed onthaald, unaniem waren de aanwezigen van mening dat het steun verdient. De komende periode worden de ideeën verder uitgewerkt. Voor het plan is € 2,5 miljoen beschikbaar. Na de zomer vindt een volgende bijeenkomst plaats.

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-68.jpg

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

We hebben 273 gasten en geen leden online