Doarpsbelang
20-Punter.jpg

Op vrijdag 25 januari jl. was het zo ver. Tijdens de jaarvergadering van de Oranjevereniging nam het bestuur afscheid van een markant bestuurder.
Ruurd Lieuwes ook wel bekend als de burgermeester van Scharnegoutum, kerstman, dorpsomroeper, kelner etc.etc vond het na 15 jaar wel genoeg.
Wij bedanken Ruurd voor alles wat hij voor de oranjevereniging en natuurlijk wat hij voor het dorp heeft betekend. Ruurd deed in onze beleving alles met veel overgave. Ook Klaasje gaan we missen, zoals zij soep kan maken, om je vingers bij af te likken!

Met het afscheid van Ruurd kan dan in één adem de inauguratie van Koos van de Meeren genoemd worden, Koos is de bedrijfsleider bij Poeisz in Leeuwarden en heeft vele bestuursfuncties in het verleden bekleed in Sneek, Koos woont samen met Sandra en hun gezamenlijke 5 kinderen aan de Iisbaan in ons dorp. Wij wensen Koos veel sukses maar bovenal veel plezier de komende periode.

Geert Atsma tenslotte, volgt Ruurd Lieuwes op als voorzitter van de Oranjevereniging.Wij denken met Geert een prima voorzitter in huis te hebben en wensen ook hem veel sukses maar bovenal veel plezier de komende tijd.
Koninginnedag is het volgende feest van onze vereniging, hiervoor zijn de voorbereidingen reeds in volle gang. Houdt u daarom het wel bekende oranjestencil in de gaten. Het programma dit jaar is enerzijds vertrouwd maar toch ook weer anders, afwisselend is het zeker, dus deze dag mag u niet missen. Tot 30 april allemaal!

 

Presentatie van het natuur en

recreatieproject. Klik HIER !!
Maart 2008: Langs de Zwette ten zuiden van Scharnegoutum zijn de eerste werkzaamheden aan het natuurterrein begonnen.

De voorbereidingen van het projectplan “Van grasland tot perceel met natuurwaarde” heeft een lange adem gehad maar eindelijk is het zover: Scharnegoutum krijgt haar stukje natuur! In beide natuurterreinen staan natuur, water en wandelrecreatie centraal. Zie foto’s.

 

 

 

Na een paar keer een oproepje te hebben geplaatst in de Doarpsomropper is het toch gelukt. Dhr. S. Cnossen en dhr. H. Bos hebben zich aangemeld als bestuurslid. Geweldig, zo zie je maar weer, de aanhouder wint. Op de jaarvergadering van 07-03-2008 a.s. zullen zij officieel benoemd worden. (Zie de agenda elders in deze omropper).

Van de gemeente hebben wij
bericht ontvangen over de aanleg van de ligplaatsen voor bootjes. Zoals eerder gemeld, zouden er aanlegplaatsen komen in het plan De Zwette en aan de Tsj. Claeszstrjitte. Helaas ontvingen wij bericht van de gemeente, dat de plaatsen aan de Tsj. Claeszstrjitte niet uitvoerbaar zijn, omdat daar geen walbeschoeiing aanwezig is. De plaatsen in het plan de Zwette worden toegewezen, zodra de gemeente de aanlegringen en paaltjes geplaatst heeft. Wanneer u zich hiervoor hebt opgegeven, krijgt u hier bericht over.

Voor wat betreft de te realiseren natuurprojecten verwijs ik u opnieuw naar de jaarvergadering. Dhr. Sietse Holtrop zal hierover dan een presentatie houden, zodat iedereen weer op de hoogte is. Ook de voortgang van de plannen rondom de zgn. Brede School zullen dan toegelicht worden en wel door dhr. Peter Huls.


Op onze oproep voor mensen die mee willen denken over het toekomstige beleid aangaande de jongeren in ons dorp, hebben wij nog geen reactie gekregen. Bij deze dus nog een keer, denk mee, geef u op. Ook voor meewerken aan de website www.skearnegoutum.nl kunt u zich opgeven.


Op de jaarvergadering hopen wij u allen te kunnen ontmoeten. Er komen interessante zaken aan de orde, reden genoeg om op 07-03-2008 in grote getale te komen.


Met vr.gr. Namens Doarpsbelang, Jelly v.d. Zwan, Tel. 416846.

Op 1 januari 1984 is de gemeente Wymbritseradiel van start gegaan als gevolg van een gemeentelijke herindeling in Fryslân. Op 1 januari 2011 volgt er wederom een gemeentelijke herindeling en betekent dit het einde van de gemeente Wymbritseradiel.

Ter gelegenheid daarvan is er een prachtig boek geschreven in opdracht van de gemeente. Het boek heeft als titel gekregen: "Wêr is it lân sa wiid". Dit boek, van de hand van de Friese historicus Karel Gildemacher, werd donderdag 21 oktober op het gemeentehuis gepresenteerd en aangeboden aan genodigden.In het boek staan bijzondere verhalen van Wymbrits "vroeger en nu" en ook schitterende luchtfoto's van de dorpen van Wymbritseradiel. Ook Scharnegoutum komt hierin uitgebreid aan bod.

Vanaf vrijdag 22 oktober kan het 240 pagina's tellende boekwerk tegen het kleine, symbolische bedrag van € 1,- afgehaald worden bij de familie IJpma op Ald Dyk nr. 5.

Verslag van de jaarvergadering van de Feriening fan Doarpsbelangen Skearnegoutum-Loaiingea gehouden op donderdag 8 maart 2012

Er zijn 28 belangstellenden aanwezig.

  1. Opening

De voorzitter, Mw. A. van Kats opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.  Een speciaal welkom voor de vertegenwoordigers van de politieke partijen. Mw. van Kats stelt het bestuur voor. Zij noemt het positief dat het beleid van de nieuwe gemeente steeds meer vorm krijgt. Daarnaast is het belangrijk dat we mee kunnen praten en mee kunnen denken. Het doarpsbelang krijgt meer verantwoordelijkheid samen met de dorpencoördinator. Mw. van Kats ziet dan ook met veel vertrouwen uit naar een nieuw bestuursjaar.

2.      Mededelingen

Dhr. E. Visser, dorpencoördinator is vanwege familieomtandigheden met kennisgeving afwezig. Ook mw. J. van der Zwan heeft zich afgemeld.

Mw. van Kats voegt punt 5 a toe: benoeming erelid.

Het formele gedeelte vindt plaats voor de pauze, na de pauze wordt de film Grutsk vertoont.

Voor wat betreft het fietspad naast de Zwette. Het technisch gedeelte is gereed, maar een en ander wordt nog opgehouden door derden. Als alles opgelost is, dan kan er dit jaar worden begonnen.

Met betrekking tot het MFA, op 16 maart is er een voorlichtingsavond van de gemeente + betrokken besturen. Er is een persbericht naar buiten gebracht, alle contact met de pers gaat via de gemeente. Over het ontwerp is overeenstemming bereikt. Er zijn onzekerheden over de financiering door derden. Daarnaast zijn er over het beheer afspraken gemaakt. Wij, als doarpsbelang, hopen dat alle partijen in deze kwestie hun verantwoordelijkheid nemen.

3.   Ingekomen stukken

Van de fam. Wester is een vraag binnengekomen of er seniorenwoningen kunnen worden gebouwd in de oude pastorie en in Elim. Dit is doorgespeeld aan de gemeente. Binnen 14 dagen krijgt de fam. Wester antwoord op deze vraag.

 

4.  Verslagen

Het verslag van de vorige jaarvergadering wordt door de secretaresse voorgelezen en goedgekeurd.

Het jaarverslag van de secretaresse wordt eveneens voorgelezen.

Daarna doet de penningmeester, dhr. J. Ypma, verslag. Hij geeft aan dat dit voor hem de laatste keer is, daarnaast geeft hij bij enkele punten wat extra uitleg, de subsidies zijn voor dit boekjaar geregeld en ontvangen. De opbrengst van de ligplaatsen is hoger i.v.m. de verhoging van het liggeld. Verder zijn er bijdragen geleverd aan culturele activiteiten in het dorp. Zijn verslag is helder, de financiële situatie van doarpsbelang ziet er gezond uit. Er kwam een vraag van mw. H. Bakker of doarpsbelang een bijdrag aan de doarpsomropper in overweging kan nemen. Dhr. Ypma geeft aan dat als er een goed plan op papier wordt gezet, dit altijd in een bestuursvergadering kan worden besproken. Verder geeft Dhr. Jellema aan dat de culturele activiteiten in Loënga op een laag pitje staan, maar tzt nemen ze wel weer contact op. Namens de kascommissie, bestaande uit dhr. S. Kooistra en dhr. R. Grondsma, complimenteert de heer Kooistra de penningmeester met het feit dat de boekhouding er pico bello uitzag. Derhalve wordt de penningmeester decharge verleend. Volgend jaar hebben  dhr. R. Grondsma  en dhr. E. Flik zitting in de kascommissie.

5.   Bestuursverkiezing

Dhr. J. Ypma, penningmeester is aftredend. Hij wordt dmv een bloemetje en een bon bedankt voor zijn inzet. Als nieuwe penningmeester wordt benoemd Jouke van Schepen, hij geeft aan dat hij al eerder in het bestuur heeft gezeten in een andere functie. Hij wil zich opnieuw graag inzetten voor de vereniging.

 

5a. Benoeming erelid

Mw. A. van Kats wil graag een voorstel indienen om een erelid te benoemen. Het gaat om de persoon die ook in het bestuur heeft gezeten en nog steeds in allerlei besturen zit. Hij zet zich dag en nacht in voor het dorp. Het bestuur stelt voor om Dhr. S. Holtrop te benoemen als erelid. Aan de aanwezigen wordt gevraagd of men het er hier mee eens is, een meerderheid is voor en dhr. Holtrop wordt benoemt als erelid. Dhr. Holtrop neemt het woord en zegt dat hij even sprakeloos was, hij benoemt dat er meerdere personen voor deze titel in aanmerking komen en noemt het een eerbetoon aan alle vrijwilligers. We doen het met z'n allen en daardoor blijft het leuk.

 

6   Rondvraag

Dhr. S. Kooistra stelt een vraag over de plaatsing van de UMTS mast. Deze kwestie ligt bij de KPN. Als er meer over bekend is, wordt dit wel medegedeeld.

Dhr. Flik vertelt dat hij een brief heeft gestuurd over de zoutcontainers. Deze kwestie is keurig afgehandeld, maar hij is het met de gang van zaken niet eens. Hij zou graag zien dat er weer zout in de containers komt ipv zand. Mw. van Kats geeft aan dat dit beleid is van de gemeente, het kan leiden tot valse concurrentie voor degenen die zout verkopen. Als bestuur zullen wij deze kwestie nog een keer aan de gemeente voorleggen.

Dhr. Grondsma ergert zich heel erg aan de hondenpoep in de Ts. Claeszstrjitte. Wat kunnen we hieraan doen. Een verbod zal er niet komen, want dat is moeilijk te handhaven. Het ligt aan het fatsoen van de mensen zelf. Dhr. Keuning geeft aan alles weer opgeruimd te hebben.

Naar aanleiding hiervan geeft Mw. van Kats de kwestie van de glascontainer aan, dit ligt ook aan het fatsoen van de mensen.

Dhr. Jellema vraagt zich hoe lang het duurt voor er begonnen wordt aan het fietspad langs de Zwette. Dhr. Bos geeft aan dat technisch alles klaar is, maar er nog problemen zijn met derden. Als alles is opgelost kan er in het najaar 2012 worden begonnen.

 

7.   Sluiting

Daar er geen vragen meer worden gesteld, sluit Mw. van Kats de vergadering en bedankt een ieder voor zijn of haar aanwezigheid.

8. Pauze (met koffie en oranjekoek)

9. Film Grutsk

Mw. Postma geeft eerst een presentatie over het ontstaan van de film. Daarna wordt de film vertoont. De film is erg interessant, het is leuk om te zien hoe Fryslân is ontstaan.

De notuliste,

Irma Sibma-van der Horn

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-73.jpg

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

We hebben 278 gasten en geen leden online