Doarpsbelang
43-shiatsu.jpg

Adressenlijst bestuursleden Vereniging Doarpsbelang
Skearnegoutum-Loaiingea

 

Mw.  Aukje Hofman (voorzitter)

IIsbaan 1

8629 PW Scharnegoutum

Tel. nr. 42777

 

Dhr. Jan Luimstra (secretaris)

Waldastrjitte 46

8629 RD  Scharnegoutum

Tel. nr. 418912

e-mail adres voor Doarpsbelang is: 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Dhr. Frederik Boonstra  (lid en penningmeester)

Dielakker

Scharnegoutum


Dhr. Peter Visch

it String 29

8629 PE  Scharnegoutum

 

Dhr. Piet IJssels (lid)

Dielakker 9

8629 RC  Scharnegoutum

Tel.nr. 419007

 Er zijn momenteel twee vacatures.  
Deze pagina is bijgewerkt op 15-05-2018

 

Zoals in het jaaroverzicht is te lezen, doen wij hierbij de conclusies van het interview wat gehouden is door een hogeschool student.

4. Resultaten: Participatie en wens Mienskip

4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk staan de opvattingen van de dorpsbelangen en wijkverenigingen centraal. Wat vinden ze van twee uitgangspunten van de gemeente, hoe vullen ze hun werkzaamheden in en hoe willen ze zelf participeren?
 
4.2 Foar de Mienskip en ‘mede-eigenaar’ Omdat het uitgangspunt ‘de Mienskip staat centraal’ een aanleiding voor het onderzoek is, is gevraagd wat de geïnterviewden er van vinden. Het wordt door alle geïnterviewde besturen gedeeld. Voor de meerderheid van de besturen is het in de praktijk herkenbaar, waarbij de dorp- en wijkcoördinatoren worden aangehaald. Mensen voelen zich gehoord, de ‘contacten zijn vrij direct’. Ook heeft een bestuur de ervaring dat ‘alles wat we wilden is aangepakt’. Voor een minderheid is het uitgangspunt nog niet of deels in de praktijk terug te zien. “We merken het nog niet”.
Omdat het uitgangspunt dat ‘de openbare ruimte van de gemeente en de Mienskip samen zou moeten zijn’ ook een aanleiding voor het onder is, is gevraagd wat de geïnterviewden er van vinden. Het wordt door alle geïnterviewden gedeeld. Voor de meeste besturen is dit uitgangspunt in de praktijk niet herkenbaar, het wordt “een kreet” genoemd of er wordt gesteld dat ze “nog geen voorbeelden hebben gezien”.
4.3 Representativiteit
Representativiteit kan een voorwaarde voor succesvolle participatie zijn. Daarom zijn vragen geformuleerd om vast te kunnen stellen in hoeverre het belang of de vereniging namens de Mienskip spreekt. Zo is gevraagd naar op welke manier mensen lid worden, hoe standpunten worden vastgesteld, welke vergaderingen er zijn en hoe er gecommuniceerd wordt met de achterban.
Gevraagd naar de doelstelling van het dorpsbelang of de wijkvereniging ontstaat een verdeling. Iets meer dan de helft geeft aan dat het doel ‘vertegenwoordigen’ is, of het zijn van ‘een schakel’. Het andere deel spreekt over het bevorderen van de leefbaarheid in de leefomgeving.
Bij de meeste dorpen en een wijk moeten mensen lid van het belang of de vereniging worden, bij twee dorpen zijn mensen automatisch lid en bij een wijk kunnen mensen niet lid worden. In de meeste dorpen zijn veel tot erg veel (betalende) leden, ‘een huis is niet lid’. In een paar dorpen ligt dit wat lager. Veel dorpen benaderen nieuwe bewoners actief, ‘we gaan bij nieuwe bewoners aan de deur langs of ze lid willen worden’. Vaste prik is de jaarvergadering, bij belangrijke zaken worden meer vergaderingen belegd (met wisselende opkomsten) en besturen worden aangesproken. Met dorpskrantjes en circulaires wordt er gecommuniceerd.
De wijken zijn anders. Er is sprake van een klein percentage leden (20%), of geen leden omdat het geen vereniging is. In de ene wijk komt contact met de achterban erg moeizaam tot stand, in de andere verloopt het via (persoonlijke) bekendheid in de wijk.
4.4 Eensgezind
Eensgezindheid kan een voorwaarde voor succesvolle participatie zijn. Daarom is gevraagd of de besturen goed samen tot een oordeel kunnen komen en of het standpunt altijd gedeeld wordt door de achterban.
De geïnterviewde dorpen en wijken geven aan dat er eensgezind opgetreden kan worden. Dat heeft wel verschillende achtergronden. Velen geven aan dat er wel eens meningsverschillen zijn, maar ‘er wonen hier driehonderd mensen.’ Zo veel eensgezindheid zou bijzonder zijn. Als manier om er mee om te gaan, wordt gesteld dat er soms ‘een nachtje over geslapen moet worden’, dat er in het verenigingsleven altijd onderling uitgekomen wordt en wordt aangegeven dat door voorzichtig te zijn niemand voor het hoofd wordt gestoten. In één van de wijken komen er weinig reacties, wat een wat andere reden is om geen verdeeldheid te krijgen.
4.5 Inzage geven
De bereidheid

Verslag van de jaarvergadering van de Feriening fan Doarpsbelangen Skearnegoutum-Loaiingea gehouden op donderdag 8 maart 2012 Er zijn 28 belangstellenden aanwezig.

 

1. OpeningDe voorzitter,
Mw. A. van Kats opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Een speciaal welkom voor de vertegenwoordigers van de politieke partijen. Mw. van Kats stelt het bestuur voor. Zij noemt het positief dat het beleid van de nieuwe gemeente steeds meer vorm krijgt. Daarnaast is het belangrijk dat we mee kunnen praten en mee kunnen denken. Het doarpsbelang krijgt meer verantwoordelijkheid samen met de dorpencoördinator. Mw. van Kats ziet dan ook met veel vertrouwen uit naar een nieuw bestuursjaar.

2. MededelingenDhr. E. Visser,

dorpencoördinator is vanwege familieomtandigheden met kennisgeving afwezig. Ook mw. J. van der Zwan heeft zich afgemeld. Mw. van Kats voegt punt 5 a toe: benoeming erelid.Het formele gedeelte vindt plaats voor de pauze, na de pauze wordt de film Grutsk vertoont. Voor wat betreft het fietspad naast de Zwette. Het technisch gedeelte is gereed, maar een en ander wordt nog opgehouden door derden. Als alles opgelost is, dan kan er dit jaar worden begonnen.Met betrekking tot het MFA, op 16 maart is er een voorlichtingsavond van de gemeente + betrokken besturen. Er is een persbericht naar buiten gebracht, alle contact met de pers gaat via de gemeente. Over het ontwerp is overeenstemming bereikt. Er zijn onzekerheden over de financiering door derden. Daarnaast zijn er over het beheer afspraken gemaakt. Wij, als doarpsbelang, hopen dat alle partijen in deze kwestie hun verantwoordelijkheid nemen.

 

Hierbij het jaaroverzicht van doarpsbelang.
 
 
Jaaroverzicht van de Vereniging voor Dorpsbelangen Scharnegoutum- Loënga 2011/2012
 
In het afgelopen bestuursjaar hebben de hierna genoemde activiteiten plaatsgevonden onder verantwoordelijkheid van of in samenwerking met de Vereniging voor Dorpsbelangen.
 
Herdenking 4 mei:
Zoals voorgaande jaren heeft wederom een commissie bestaande uit leden van de Oranjevereniging, Dorpsbelangen en dorpsbewoners de 4 mei herdenking georganiseerd.
Op een vol plein bij het herdenkingsmonument volgden velen de indrukwekkende herdenking waarbij onder andere het verhaal van de heer Bouma grote indruk maakte en menigeen naar het vervolg in de bar kwam luisteren.
 
 
 
Himmeldei:
In Oktober 2011 is de jaarlijkse Himmeldei weer gehouden. De oudste groepen van de school
‘’Op ‘e Hichte’’ hebben op initiatief van en met Dorpsbelangen wederom grote schoonmaak gehouden in het dorp. Na afloop was er zoals gewoonlijk weer een kleinigheid voor alle moeite geregeld door Dorpsbelangen.
Met ingang van 2012 wordt Himmeldei in Maart gehouden. Een verandering door het Gemeente beleid wat aangeeft dat Himmeldei op eenduidige wijze geregeld wordt, dit wil zeggen dat alle kernen in de Gemeente SWF dit op dezelfde tijdstip uitvoeren.
 
Intocht Sinterklaas:
Ook in 2011, op 19 November, heeft

Stijging woninginbraken in Súdwest-Fryslân

De politie Fryslân constateert de laatste weken weer een toename van het aantal woninginbraken. Reden voor de politie Fryslân, woningstichtingen en de gemeente Súdwest-Fryslân om alles op alles te zetten om woninginbraken te verminderen. Zo wordt extra gesurveilleerd en is een speciaal woninginbrakenteam opgericht. Maar ook u als inwoner van gemeente Súdwest-Fryslân kunt een belangrijke bijdrage leveren in het verminderen van woninginbraken.

 

Wat kunt u zelf doen om een inbraak in uw woning te voorkomen?

 

Gelukkig kunt u zelf ook veel doen om een inbraak te voorkomen. Hieronder vindt u een aantal tips waaraan u moet denken als u gaat slapen, even van huis gaat of voor langere tijd weg bent.

 

  • Zorg voor goed hang- en sluitwerk en sluit deuren en ramen af als u uw huis verlaat.

     

  • Sleutels buiten verstoppen is niet handig. Deurmat en bloempot zijn geen ‘geheime plaatsen’.

  • Plak geen afwezigheidsbriefje op uw deur en vermeld niet op internet (bv Hyves, Facebook, Twitter) dat u afwezig bent.

  • Zorg voor

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-17.jpg

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

We hebben 188 gasten en geen leden online