Doarpsbelang
16-KBC.jpg

Berichten van doarpsbelang

De Vereniging van Doarpsbelang zet zich in voor de belangen van het dorp en haar inwoners. Zo worden er successen geboekt en soms ook niet!

Uw verslaggever is onlangs bestuurslid geworden van deze vereniging en wat hem nog het meest opvalt  is de uitgebreide agenda aan de bestuurstafel. Het aantal zaken waarvoor aandacht nodig is, is best groot en daarom is het maar goed dat er commissies en werkgroepen zijn die onze activiteiten  ondersteunen zoals daar zijn de doarpsomropper, website, commissie 4 mei, Graach Dien, Natuurbeheergroep en werkgroep Sinterklaas.

We hebben besloten U vanaf nu  vaker te informeren over de zaken waar we mee bezig zijn via doarpsomropper en website. Bedenkt U daarbij dat geen nieuws (of voortgang) ook nieuws is.

Algemeen:

Het bestuur bestaat op dit moment uit Aukje Hofman  als tijdelijk voorzitter, Pier Santema als secretaris, Jouke van Schepen, penningmeester, Piet IJssels en Jan Luimstra als leden. We zoeken nog  1 lid en houden nu ook al rekening met  bestuurswisselingen in 2017. Denkt U met ons mee? Kandidaten voordragen mag natuurlijk.

Twee bijzondere aandachtspunten:

Het Elimgebouw

We denken dat voor velen onder U de toekomst van dit gebouw een belangrijke zaak is. Het gebouw takelt zienderogen af wat we als inwoners niet graag zien. Natuurlijk staat dit onderwerp op onze agenda, maar de informatie die we krijgen is mondjesmaat en  vaak ook nog afkomstig uit de zgn. wandelgangen. Daar kunnen we niet  zo veel mee. De gemeente  is terughoudend met het verstrekken van inlichtingen en zal daar haar redenen voor hebben. Of komt dit ook doordat de gemeente erg groot is geworden en de interne communicatielijnen misschien wat ondoorzichtig zijn  waardoor  van belang zijnde informatie moeilijker naar buiten komt?  Zoals U weet zijn er tijdelijk huurders in het gebouw in het kader van antikraak en in de voormalige grote zaal sportactiviteiten. Wij weten dat dit zaken zijn die op korte termijn opgezegd kunnen worden.

Voor alle duidelijkheid, het oude Elimgebouw is, hoewel daarover geruchten de ronde doen,  op dit moment nog niet officieel door de gemeente verkocht. Zo hebben we deze week uit gemeentelijke bron vernomen.

Ook  weten we dat er “achter de schermen” zeker wel gewerkt wordt aan een herbestemming van het oude Elim.  Er is o.a. een plan voor het realiseren van een 15 tal woon-zorgappartementen en  daartoe  zijn een ontwerp en tekeningen gemaakt die ter bespreking liggen bij de gemeente.  Daarbij zijn ook de afdelingen Ruimtelijke Ordening en Erfgoed betrokken. Zo is er enerzijds zorg voor een goede herbestemming van het Elimgebouw, maar anderzijds ook oog  en zorg voor het “oude” aanzien van  met name de Achterbuorren . Bij de afdelingen RO en Erfgoed wil men het aanzien van de Achterbuorren  behouden en is men niet erg gecharmeerd van sloop. Dit gebied heeft ook niet voor niets de status van beschermd dorpsgezicht. Zo is er echter wel een spanningsveld waardoor het vinden van een herbestemming niet gemakkelijk is.

Op dit moment heeft de gemeente de intentie nog een maand  tijd te nemen voor zorgvuldige  afweging van mogelijkheden. Aan ons bestuur is de vraag voorgelegd hoe in het dorp wordt aangekeken tegen de huidige gebouwen. Wil men een aantal panden behouden, is men gehecht aan het dorpsaanzicht ter plekke of is mogelijke sloop en herinrichting ook prima? Graag ontvangen wij reacties en meningen uit het dorp.

Wij zijn in elk geval voorstander van het behouden van de status van beschermd dorpsgezicht waar het de Achterbuorren betreft.  We zullen U  zo goed mogelijk op de hoogte houden van  verdere ontwikkelingen. De gemeente SWF wil, zodra mogelijk, komen tot een informatieronde richting de dorpsgemeenschap. Dat is op dit moment nog niet mogelijk. 

Zwemplek jeugd

Een ander onderwerp

Feriening fan Doarpsbelang Skearnegoutum-Loaiinga

Datum: 12 mei 2016

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Swettehûs

Jaarverslag doarpsbelang 2015-2016        zie onder AGENDA

Vers;ag jaarvergadering 23-4-2015           zie onder Jaarverslag

 

 AGENDA

 Opening 

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Ingekomen stukken 
  4. Notulen jaarvergadering 23 april 2015
  5. Jaaroverzicht 2015/2016
  6. Jaarrekening vereniging 2015
  7. Begroting vereniging 201 PAUZE
  8. Bestuursverkiezing:                                                                                                                                                                                                                    Aftredend en niet herkiesbaar   Mw. I.A. Sibma en Mw. A.van kats                                                                                                                                                                                                                              Het bestuur van DB is op zoek naar nieuwe leden. Heb je interesse of lijkt het je wel wat, dan contact op met het bestuur.
  9. Beleid vereniging

    10. Rondvraag  

    11. Presentatie over de natuurgebieden                                                                                                                                                                                                                      

Rondvraag. Sluiting  Bestuur dorpsbelangen Scharnegoutum-Loënga             www.skearnegoutum.nl Wij rekenen op uw komst, ook uw mening telt!.
Na afloop bieden wij u graag iets te drinken aan en hopen u persoonlijk te spreken.
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Jaaroverzicht van de Vereniging voor Dorpsbelangen Scharnegoutum- Loënga 2015/2016 

In het afgelopen bestuursjaar hebben de hierna genoemde activiteiten plaatsgevonden onder verantwoordelijkheid van of in samenwerking met de Vereniging voor Dorpsbelangen. 

Herdenking 4 mei:
Zoals voorgaande jaren heeft wederom een commissie bestaande uit leden van de Oranjevereniging, Dorpsbelangen en dorpsbewoners de 4 mei herdenking georganiseerd.

Op een vol plein bij het herdenkingsmonument volgden velen de indrukwekkende herdenking. Na de herdenking was er in het dorpshuis een tentoonstelling te zien met attributen uit de oorlog. Coby de Boer en Akke Algra zijn bedankt voor hun inzet in de afgelopen jaren. Er was veel belangstelling voor de genoemde tentoonstelling.  Ook Hessel Bouma wordt bedankt voor het beschikbaar stellen van de opbrengst van het oorlogsboek.

Intocht Sinterklaas:
Ook in 2015, op 21 november, heeft Sinterklaas met zijn Pieten ons weer een bezoek gebracht.
Na een enthousiaste verwelkoming bij de brug en een tocht door het dorp kregen alle kinderen en ouders limonade en koffie aangeboden door Dorpsbelangen in het Dorpshuis.
Hierna werd met zo’n 200 aanwezigen weer een fantastisch feest gevierd in de grote zaal.

Ligplaatsen:
De ligplaatsen zijn over het algemeen aardig bezet. Maar er zijn nog steeds plaatsen beschikbaar om boten aan te leggen.

Jeugd-/ouderenbeleid:

Jaaroverzicht van de Vereniging voor Dorpsbelangen Scharnegoutum- Loënga 2014/2015

In het afgelopen bestuursjaar hebben de hierna genoemde activiteiten plaatsgevonden onder verantwoordelijkheid van of in samenwerking met de Vereniging voor Dorpsbelangen.

Herdenking 4 mei:

Zoals voorgaande jaren heeft wederom een commissie bestaande uit leden van de Oranjevereniging, Dorpsbelangen en dorpsbewoners de 4 mei herdenking georganiseerd.

Op een vol plein bij het herdenkingsmonument volgden velen de indrukwekkende herdenking. Na de herdenking vond in het dorpshuis de presentatie van het oorlogsboek plaats.  Er was hier veel belangstelling voor en de verkoop van het boek gaat goed.

Intocht Sinterklaas:

Ook in 2014, op 22 november, heeft Sinterklaas met zijn Pieten weer de tijd gevonden om ons weer met een bezoek te vereren.

Na een enthousiaste verwelkoming bij de brug en een tocht door het dorp kregen alle kinderen en ouders limonade en koffie aangeboden door Dorpsbelangen in het Dorpshuis.

Hierna werd met zo’n 200 aanwezigen weer een fantastisch feest gevierd in de grote zaal.

Ligplaatsen:

De ligplaatsen zijn over het algemeen aardig bezet. Maar er zijn nog steeds plaatsen beschikbaar om boten aan te leggen.

Jeugd-/ouderenbeleid:

Dorpsbelangen heeft regelmatig contact gehad met de jeugd-en ouderenadviseurs van de gemeente. Ook heeft dorpsbelangen contact gehad met de wijkagent over de jongerenoverlast en de zwemoverlast.

Dorpshuis Elim/School

Na een aantal opstartproblemen wordt er goed gebruik gemaakt van het dorpshuis/MFA.

Een ieder heeft zijn draai kunnen vinden en in overleg is er veel mogelijk. Verder blijft het overleg tussen de Gemeente, het bestuur van Elim, de school en DB doorgaan om een en ander in goede banen te leiden. Vanaf 2011/2012 wordt het dorpshuis Elim gerund door vrijwilligers en tot nu toe loopt dit goed. Voor de laatste informatie omtrent bovenstaande verwijzen we naar de website/doarpsomropper.

Zendmast:

Verslag van de jaarvergadering van de Feriening fan Doarpsbelangen Skearnegoutum-Loaiingea gehouden op vrijdag 8 maart 2013
Er zijn ongeveer 25 belangstellenden aanwezig.
1. Opening
De voorzitter, Mw. A. van Kats opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.  Een speciaal welkom voor de vertegenwoordigers van de politieke partijen, de dorpencoördinator Dhr. E. Visser en erelid Dhr. S. Holtrop. Mw. van Kats legt uit dat door de financiële en economische situatie op dit moment, wij als doarpsbelang steeds meer verantwoordelijkheden krijgen. De lijnen met de gemeente zijn kort en helder. Er is aandacht voor onze vragen en opmerkingen. Doarpsbelang geeft een pluim aan de gemeente voor de knopen die doorgehakt zijn. Daarna stelt Mw. van Kats het bestuur voor. 
 
2. Mededelingen
Mw. van Kats voegt punt 7 a toe: stand van zaken MFA door dhr. S. Holtrop.
Na de vergadering komt er een korte presentatie over duurzaamheid door dhr. J. Lankester van netwerk Duurzame Dorpen. 
 
     3.   Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
     4.  Notulen jaarvergadering 8 maart 2012
Het verslag van de vorige jaarvergadering wordt door de secretaris voorgelezen. N.a.v. het verslag zijn er 2 opmerkingen. Het gaat niet om de hondepoep in de Ts. Cleaszstrjitte maar in de Glastra van Loonstrjitte. Dhr. Flik heeft nog een opmerking over de zandcontainers. Hij merkt op dat er minder containers geleverd zijn. Doarpsbelang zal dit via de dorpencoördinator aan de gemeente doorspelen. 
 
5. Jaaroverzicht 2012/2013
Het verslag van het jaaroverzicht wordt voorgelezen door de secretaris en wordt goedgekeurd.
 
6.  Jaarrekening vereniging 2012
Dhr. J. van Schepen legt een en ander uit over

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-brug-04.jpg

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

We hebben 130 gasten en geen leden online