Doarpsbelang
43-shiatsu.jpg

Jaaroverzicht van de Vereniging voor Dorpsbelangen Scharnegoutum- Loënga 2016/2017 

In het jaar 2016/2017 hebben de hierna genoemde activiteiten plaatsgevonden. (onder verantwoordelijkheid van of in samenwerking met de Vereniging voor Dorpsbelangen)

Herdenking 4 mei:

Zoals voorgaande jaren heeft een commissie bestaande uit leden van de Oranjevereniging, Dorpsbelangen en dorpsbewoners de 4 mei herdenking georganiseerd.

Op een vol plein bij het herdenkingsmonument volgden veel mensen de indrukwekkende herdenking.

Intocht Sinterklaas:

Ook in 2016, op 19 november, heeft Sinterklaas met zijn Pieten ons weer een bezoek gebracht.

Na een enthousiaste verwelkoming bij de brug en een tocht door het dorp kregen alle kinderen en ouders limonade en koffie aangeboden door Dorpsbelangen in het Dorpshuis.

Mede dankzij de vele vrijwilligers kon er met zo’n 200 aanwezigen weer een fantastisch feest gevierd worden. Sinterklaas zat er dit jaar warmpjes bij, de creatieve Sinterklaascommissie had gezorgd voor een echte open haard. 

Ligplaatsen:

De ligplaatsen zijn over het algemeen aardig bezet. Maar er zijn nog steeds plaatsen beschikbaar om boten aan te leggen. 

Jeugd-/ouderenbeleid:

Dorpsbelangen heeft regelmatig contact gehad met de jeugd- en ouderenadviseurs van de gemeente. Binnenkort wordt er samen met de jeugd en de gemeente gezocht naar een locatie aan het water waar kan worden gerecreëerd. 

bestemmingsplannen:

Dorpsbelangen heeft onlangs vragen gekregen over de huidige status van de braakliggende terreinen die bedoeld zijn voor nieuwbouw. 

Volgens de gemeente zijn er op dit moment geen concrete woningbouwplannen. Er wordt door de gemeente gewerkt aan een nieuwe woonvisie. De gemeente bekijkt met o.a. woningbouwverenigingen, provincie en buurgemeenten welke woonkernen in aanmerking komen voor nieuwe woningen.

De verwachting is dat de inspraak op dit plan start medio-eind april. E.e.a. is te volgen op het blokje “bekendmakingen” van de gemeentelijke site.

Een complexe factor die in Scharnegoutum nog speelt is de aangescherpte regelgeving m.b.t. de aardgasleiding. 

Ook voor het mogelijke bedrijventerrein aan de overkant van de Oergongswei zijn geen plannen. Momenteel zijn provincie en gemeente zeer terughoudend met het realiseren / uitbreiden van bedrijfsterreinen in kleine kernen. 

Elim:

De gemeente en Patyna zijn nog steeds in overleg over de nieuwbouwplannen. De verwachting is dat dorpsbelang over enkele maanden geïnformeerd zal worden over de laatste stand. Volgens de gemeente wordt er gestreefd naar een “authentieke uitstraling”. Over wat dit inhoudt worden geen mededelingen gedaan. Dorpsbelang zal zich hier nadrukkelijk mee bezig houden en de uitkomsten van de “beschermd dorpsgezicht ”discussie van de jaarvergadering over brengen naar de gemeente. Behalve de vorm van het gebouw moet er door de gemeente ook nog bekeken worden of e.e.a. binnen het wooncontingent past.  

Verkeersborden :

Naar aanleiding van vragen op de vorige jaarvergadering zijn er afspraken gemaakt met de gemeente over een 2-tal nieuwe borden op de Legedyk met verwijzingen naar sporthal, sportvelden en dorpshuis. Met de Marrekrite wordt momenteel gesproken over bordjes die verwijzen naar het nieuwe fietspad.   

Entree Scharnegoutum:

Eind vorig jaar zijn op verzoek van dorpsbelang krokusbollen en andere bollen geplant op de rand van het veldje tussen de rotonde en de brug. In het middendeel is een bloemenmengsel gezaaid. 

Gemeente:

Over diverse zaken heeft Dorpsbelangen contact gehad met de gemeente. Heel veel van deze zaken (bijvoorbeeld, verzekeringen en groenvoorziening) lopen via onze dorpencoördinator, de heer Erik Visser. 

Als dorpsbewoner kunt u ook zelf klachten over de openbare ruimte zoals: losliggende stoeptegels, kapotte straatverlichting, openbaar groen etc. doorgeven aan de gemeente. Dit kan via een MOR- of een MOL-melding. Mocht dit niet duidelijk zijn, dan kunt u contact opnemen met het bestuur. 

Diversen:

Dit jaar zijn er weer diverse overleggen geweest met de commissies die onder de paraplu van dorpsbelang vallen, zoals bijvoorbeeld de Doarpsomropper, de website en de natuurbeheergroep.

Ook worden er regelmatig berichten geplaatst in de Omropper en op de Website en zullen we de mening vragen van de dorpsbewoners. 

HET BESTUUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de vergadering van doarpsbelang d.d. 2 februari 2017 melden wij U het navolgende:

Bouwactiviteit

We ontvingen een vraag uit het dorp aangaande de stand van zaken met betrekking tot de in ons dorp nog aanwezige braakliggende bouwgronden. Het gaat hier om het gebied bij de Trekskúte waar tijdelijke de noodschool heeft gestaan en kavels aan de Oergongsdyk die de gemeente in eigendom heeft verkregen.

Doarpsbelang zal bij de gemeente SWF informeren wat de stand van zaken is met betrekking tot bouwmogelijkheden in Scharnegoutum. Staat het onderwerp nog op de agenda en zo nee, zijn er dan plannen voor een later tijdstip. Het gebied rond de Trekskúte is gereserveerd voor woningbouw, terwijl er aan de Oergongsdyk nog ruimte is voor bedrijfsvestiging. We willen weten of deze uitgangspunten onveranderd zijn. Ook willen we de in ons dorp mogelijke behoeften peilen. U kunt zich hieromtrent bij ons melden.

Jeugdzaken

Doarpsbelang geeft met name aandacht aan de problematiek van jongeren in ons dorp in de leeftijdscategorie 12 tot 18 jaar. Een groep die wellicht minder kansen heeft voor activiteiten en ontspanning in het dorp. Deze doelgroep is moeilijk bereikbaar blijkt uit diverse contacten en niet bekend is wat hun wensen zijn. We zijn in contact met de dorpencoördinator en een tweetal jongerenwerkers van de gemeente.

Ten aanzien van het zwemmen in de Zwette in de warme zomermaanden hebben wij een plan in gedachten dat kinderen de mogelijkheid biedt te zwemmen in het dorp en toch op een plek waar geen direct omwonenden zijn. Die gaan we op redelijk korte termijn samen verkennen, dat wil zeggen met kinderen, ouders en vertegenwoordigers van de gemeente SWF. We hopen dat daar een goede en leuke oplossing uit voortvloeit.

Verzekering verenigingen voor vrijwilligers

De verzekering die de gemeente daarvoor heeft biedt geen adequate oplossingen. De contacten die we daarover hebben met de gemeente verkeren in onze opvatting in een patstelling. Verenigingen, let op uw zaak. Zaken als bestuursaansprakelijkheid, WA, Rechtsbijstand en dekking vrijwilligersrisico`s hebben uw en onze aandacht nodig.

Brochure Scharnegoutum voor toerist en recreant

Voortvloeiende uit signalen die ons bereikten werkt doarpsbelang aan een brochure over Scharnegoutum. De gedachte is die in drukvorm uit te brengen en neer te leggen daar waar toeristen en recreanten zich op informatie richten. Daarnaast willen we de brochure ook op het digitale web plaatsen. We zijn al ver met teksten en foto`s en hebben ontdekt dat je meer dan verwacht, over dorp en zijn geschiedenis kunt vertellen.

Woonzorg

We hebben aandacht voor enkele aspecten van wonen. Er is een klacht dienaangaande en daarover zal contact worden opgenomen met woningstichting Elkien.

Nieuwe provinciale weg Leeuwarden-Sneek

Ongetwijfeld hebt U gehoord van de ideeën van burgemeester Apotheker voor een nieuwe weg, parallel aan het spoor, tussen Leeuwarden en Sneek. Wij hebben hierover gesproken maar zien nog geen aanleiding hierop in te gaan. Het idee van onze burgemeester verkeert nog teveel in het stadium van “proefballon”. Toch zullen we dit onderwerp nauwgezet volgen en daarop ingaan zodra er meer duidelijkheid komt. U begrijpt al dat wij geen voorstander zullen zijn van een ingeklemd Scharnegoutum tussen twee provinciale wegen en grenzend aan de achtertuin van veel bewoners.

Herbestemming ELIM gebouw

Er zijn geen ontwikkelingen bij de gemeente. Op onze jaarvergadering (agenda in de omropper) willen we U de vraag voorleggen of U van mening bent dat de status van beschermd dorpsgezicht rond de Achterbuorren gehandhaafd moet worden. Dit in het licht van het moeizame traject om een herbestemming te realiseren. Komt dus allen, wanneer dit onderwerp U aan het hart gaat.

 

 

Namens het bestuur

Jan Luimstra

 

 

 

Berichten van doarpsbelang

De Vereniging van Doarpsbelang zet zich in voor de belangen van het dorp en haar inwoners. Zo worden er successen geboekt en soms ook niet!

Uw verslaggever is onlangs bestuurslid geworden van deze vereniging en wat hem nog het meest opvalt  is de uitgebreide agenda aan de bestuurstafel. Het aantal zaken waarvoor aandacht nodig is, is best groot en daarom is het maar goed dat er commissies en werkgroepen zijn die onze activiteiten  ondersteunen zoals daar zijn de doarpsomropper, website, commissie 4 mei, Graach Dien, Natuurbeheergroep en werkgroep Sinterklaas.

We hebben besloten U vanaf nu  vaker te informeren over de zaken waar we mee bezig zijn via doarpsomropper en website. Bedenkt U daarbij dat geen nieuws (of voortgang) ook nieuws is.

Algemeen:

Het bestuur bestaat op dit moment uit Aukje Hofman  als tijdelijk voorzitter, Pier Santema als secretaris, Jouke van Schepen, penningmeester, Piet IJssels en Jan Luimstra als leden. We zoeken nog  1 lid en houden nu ook al rekening met  bestuurswisselingen in 2017. Denkt U met ons mee? Kandidaten voordragen mag natuurlijk.

Twee bijzondere aandachtspunten:

Het Elimgebouw

We denken dat voor velen onder U de toekomst van dit gebouw een belangrijke zaak is. Het gebouw takelt zienderogen af wat we als inwoners niet graag zien. Natuurlijk staat dit onderwerp op onze agenda, maar de informatie die we krijgen is mondjesmaat en  vaak ook nog afkomstig uit de zgn. wandelgangen. Daar kunnen we niet  zo veel mee. De gemeente  is terughoudend met het verstrekken van inlichtingen en zal daar haar redenen voor hebben. Of komt dit ook doordat de gemeente erg groot is geworden en de interne communicatielijnen misschien wat ondoorzichtig zijn  waardoor  van belang zijnde informatie moeilijker naar buiten komt?  Zoals U weet zijn er tijdelijk huurders in het gebouw in het kader van antikraak en in de voormalige grote zaal sportactiviteiten. Wij weten dat dit zaken zijn die op korte termijn opgezegd kunnen worden.

Voor alle duidelijkheid, het oude Elimgebouw is, hoewel daarover geruchten de ronde doen,  op dit moment nog niet officieel door de gemeente verkocht. Zo hebben we deze week uit gemeentelijke bron vernomen.

Ook  weten we dat er “achter de schermen” zeker wel gewerkt wordt aan een herbestemming van het oude Elim.  Er is o.a. een plan voor het realiseren van een 15 tal woon-zorgappartementen en  daartoe  zijn een ontwerp en tekeningen gemaakt die ter bespreking liggen bij de gemeente.  Daarbij zijn ook de afdelingen Ruimtelijke Ordening en Erfgoed betrokken. Zo is er enerzijds zorg voor een goede herbestemming van het Elimgebouw, maar anderzijds ook oog  en zorg voor het “oude” aanzien van  met name de Achterbuorren . Bij de afdelingen RO en Erfgoed wil men het aanzien van de Achterbuorren  behouden en is men niet erg gecharmeerd van sloop. Dit gebied heeft ook niet voor niets de status van beschermd dorpsgezicht. Zo is er echter wel een spanningsveld waardoor het vinden van een herbestemming niet gemakkelijk is.

Op dit moment heeft de gemeente de intentie nog een maand  tijd te nemen voor zorgvuldige  afweging van mogelijkheden. Aan ons bestuur is de vraag voorgelegd hoe in het dorp wordt aangekeken tegen de huidige gebouwen. Wil men een aantal panden behouden, is men gehecht aan het dorpsaanzicht ter plekke of is mogelijke sloop en herinrichting ook prima? Graag ontvangen wij reacties en meningen uit het dorp.

Wij zijn in elk geval voorstander van het behouden van de status van beschermd dorpsgezicht waar het de Achterbuorren betreft.  We zullen U  zo goed mogelijk op de hoogte houden van  verdere ontwikkelingen. De gemeente SWF wil, zodra mogelijk, komen tot een informatieronde richting de dorpsgemeenschap. Dat is op dit moment nog niet mogelijk. 

Zwemplek jeugd

Een ander onderwerp

Feriening fan Doarpsbelang Skearnegoutum-Loaiinga

Datum: 12 mei 2016

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Swettehûs

Jaarverslag doarpsbelang 2015-2016        zie onder AGENDA

Vers;ag jaarvergadering 23-4-2015           zie onder Jaarverslag

 

 AGENDA

 Opening 

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Ingekomen stukken 
  4. Notulen jaarvergadering 23 april 2015
  5. Jaaroverzicht 2015/2016
  6. Jaarrekening vereniging 2015
  7. Begroting vereniging 201 PAUZE
  8. Bestuursverkiezing:                                                                                                                                                                                                                    Aftredend en niet herkiesbaar   Mw. I.A. Sibma en Mw. A.van kats                                                                                                                                                                                                                              Het bestuur van DB is op zoek naar nieuwe leden. Heb je interesse of lijkt het je wel wat, dan contact op met het bestuur.
  9. Beleid vereniging

    10. Rondvraag  

    11. Presentatie over de natuurgebieden                                                                                                                                                                                                                      

Rondvraag. Sluiting  Bestuur dorpsbelangen Scharnegoutum-Loënga             www.skearnegoutum.nl Wij rekenen op uw komst, ook uw mening telt!.
Na afloop bieden wij u graag iets te drinken aan en hopen u persoonlijk te spreken.
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Jaaroverzicht van de Vereniging voor Dorpsbelangen Scharnegoutum- Loënga 2015/2016 

In het afgelopen bestuursjaar hebben de hierna genoemde activiteiten plaatsgevonden onder verantwoordelijkheid van of in samenwerking met de Vereniging voor Dorpsbelangen. 

Herdenking 4 mei:
Zoals voorgaande jaren heeft wederom een commissie bestaande uit leden van de Oranjevereniging, Dorpsbelangen en dorpsbewoners de 4 mei herdenking georganiseerd.

Op een vol plein bij het herdenkingsmonument volgden velen de indrukwekkende herdenking. Na de herdenking was er in het dorpshuis een tentoonstelling te zien met attributen uit de oorlog. Coby de Boer en Akke Algra zijn bedankt voor hun inzet in de afgelopen jaren. Er was veel belangstelling voor de genoemde tentoonstelling.  Ook Hessel Bouma wordt bedankt voor het beschikbaar stellen van de opbrengst van het oorlogsboek.

Intocht Sinterklaas:
Ook in 2015, op 21 november, heeft Sinterklaas met zijn Pieten ons weer een bezoek gebracht.
Na een enthousiaste verwelkoming bij de brug en een tocht door het dorp kregen alle kinderen en ouders limonade en koffie aangeboden door Dorpsbelangen in het Dorpshuis.
Hierna werd met zo’n 200 aanwezigen weer een fantastisch feest gevierd in de grote zaal.

Ligplaatsen:
De ligplaatsen zijn over het algemeen aardig bezet. Maar er zijn nog steeds plaatsen beschikbaar om boten aan te leggen.

Jeugd-/ouderenbeleid:

Jaaroverzicht van de Vereniging voor Dorpsbelangen Scharnegoutum- Loënga 2014/2015

In het afgelopen bestuursjaar hebben de hierna genoemde activiteiten plaatsgevonden onder verantwoordelijkheid van of in samenwerking met de Vereniging voor Dorpsbelangen.

Herdenking 4 mei:

Zoals voorgaande jaren heeft wederom een commissie bestaande uit leden van de Oranjevereniging, Dorpsbelangen en dorpsbewoners de 4 mei herdenking georganiseerd.

Op een vol plein bij het herdenkingsmonument volgden velen de indrukwekkende herdenking. Na de herdenking vond in het dorpshuis de presentatie van het oorlogsboek plaats.  Er was hier veel belangstelling voor en de verkoop van het boek gaat goed.

Intocht Sinterklaas:

Ook in 2014, op 22 november, heeft Sinterklaas met zijn Pieten weer de tijd gevonden om ons weer met een bezoek te vereren.

Na een enthousiaste verwelkoming bij de brug en een tocht door het dorp kregen alle kinderen en ouders limonade en koffie aangeboden door Dorpsbelangen in het Dorpshuis.

Hierna werd met zo’n 200 aanwezigen weer een fantastisch feest gevierd in de grote zaal.

Ligplaatsen:

De ligplaatsen zijn over het algemeen aardig bezet. Maar er zijn nog steeds plaatsen beschikbaar om boten aan te leggen.

Jeugd-/ouderenbeleid:

Dorpsbelangen heeft regelmatig contact gehad met de jeugd-en ouderenadviseurs van de gemeente. Ook heeft dorpsbelangen contact gehad met de wijkagent over de jongerenoverlast en de zwemoverlast.

Dorpshuis Elim/School

Na een aantal opstartproblemen wordt er goed gebruik gemaakt van het dorpshuis/MFA.

Een ieder heeft zijn draai kunnen vinden en in overleg is er veel mogelijk. Verder blijft het overleg tussen de Gemeente, het bestuur van Elim, de school en DB doorgaan om een en ander in goede banen te leiden. Vanaf 2011/2012 wordt het dorpshuis Elim gerund door vrijwilligers en tot nu toe loopt dit goed. Voor de laatste informatie omtrent bovenstaande verwijzen we naar de website/doarpsomropper.

Zendmast:

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-40.jpg

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

We hebben 905 gasten en geen leden online