Doarpsbelang
29-Vakgarage.jpg

Feriening fan Doarpsbelang Skearnegoutum-Loaiinga

Datum: 12 mei 2016

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Swettehûs

Jaarverslag doarpsbelang 2015-2016        zie onder AGENDA

Vers;ag jaarvergadering 23-4-2015           zie onder Jaarverslag

 

 AGENDA

 Opening 

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Ingekomen stukken 
  4. Notulen jaarvergadering 23 april 2015
  5. Jaaroverzicht 2015/2016
  6. Jaarrekening vereniging 2015
  7. Begroting vereniging 201 PAUZE
  8. Bestuursverkiezing:                                                                                                                                                                                                                    Aftredend en niet herkiesbaar   Mw. I.A. Sibma en Mw. A.van kats                                                                                                                                                                                                                              Het bestuur van DB is op zoek naar nieuwe leden. Heb je interesse of lijkt het je wel wat, dan contact op met het bestuur.
  9. Beleid vereniging

    10. Rondvraag  

    11. Presentatie over de natuurgebieden                                                                                                                                                                                                                      

Rondvraag. Sluiting  Bestuur dorpsbelangen Scharnegoutum-Loënga             www.skearnegoutum.nl Wij rekenen op uw komst, ook uw mening telt!.
Na afloop bieden wij u graag iets te drinken aan en hopen u persoonlijk te spreken.
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Jaaroverzicht van de Vereniging voor Dorpsbelangen Scharnegoutum- Loënga 2015/2016 

In het afgelopen bestuursjaar hebben de hierna genoemde activiteiten plaatsgevonden onder verantwoordelijkheid van of in samenwerking met de Vereniging voor Dorpsbelangen. 

Herdenking 4 mei:
Zoals voorgaande jaren heeft wederom een commissie bestaande uit leden van de Oranjevereniging, Dorpsbelangen en dorpsbewoners de 4 mei herdenking georganiseerd.

Op een vol plein bij het herdenkingsmonument volgden velen de indrukwekkende herdenking. Na de herdenking was er in het dorpshuis een tentoonstelling te zien met attributen uit de oorlog. Coby de Boer en Akke Algra zijn bedankt voor hun inzet in de afgelopen jaren. Er was veel belangstelling voor de genoemde tentoonstelling.  Ook Hessel Bouma wordt bedankt voor het beschikbaar stellen van de opbrengst van het oorlogsboek.

Intocht Sinterklaas:
Ook in 2015, op 21 november, heeft Sinterklaas met zijn Pieten ons weer een bezoek gebracht.
Na een enthousiaste verwelkoming bij de brug en een tocht door het dorp kregen alle kinderen en ouders limonade en koffie aangeboden door Dorpsbelangen in het Dorpshuis.
Hierna werd met zo’n 200 aanwezigen weer een fantastisch feest gevierd in de grote zaal.

Ligplaatsen:
De ligplaatsen zijn over het algemeen aardig bezet. Maar er zijn nog steeds plaatsen beschikbaar om boten aan te leggen.

Jeugd-/ouderenbeleid:

Jaaroverzicht van de Vereniging voor Dorpsbelangen Scharnegoutum- Loënga 2014/2015

In het afgelopen bestuursjaar hebben de hierna genoemde activiteiten plaatsgevonden onder verantwoordelijkheid van of in samenwerking met de Vereniging voor Dorpsbelangen.

Herdenking 4 mei:

Zoals voorgaande jaren heeft wederom een commissie bestaande uit leden van de Oranjevereniging, Dorpsbelangen en dorpsbewoners de 4 mei herdenking georganiseerd.

Op een vol plein bij het herdenkingsmonument volgden velen de indrukwekkende herdenking. Na de herdenking vond in het dorpshuis de presentatie van het oorlogsboek plaats.  Er was hier veel belangstelling voor en de verkoop van het boek gaat goed.

Intocht Sinterklaas:

Ook in 2014, op 22 november, heeft Sinterklaas met zijn Pieten weer de tijd gevonden om ons weer met een bezoek te vereren.

Na een enthousiaste verwelkoming bij de brug en een tocht door het dorp kregen alle kinderen en ouders limonade en koffie aangeboden door Dorpsbelangen in het Dorpshuis.

Hierna werd met zo’n 200 aanwezigen weer een fantastisch feest gevierd in de grote zaal.

Ligplaatsen:

De ligplaatsen zijn over het algemeen aardig bezet. Maar er zijn nog steeds plaatsen beschikbaar om boten aan te leggen.

Jeugd-/ouderenbeleid:

Dorpsbelangen heeft regelmatig contact gehad met de jeugd-en ouderenadviseurs van de gemeente. Ook heeft dorpsbelangen contact gehad met de wijkagent over de jongerenoverlast en de zwemoverlast.

Dorpshuis Elim/School

Na een aantal opstartproblemen wordt er goed gebruik gemaakt van het dorpshuis/MFA.

Een ieder heeft zijn draai kunnen vinden en in overleg is er veel mogelijk. Verder blijft het overleg tussen de Gemeente, het bestuur van Elim, de school en DB doorgaan om een en ander in goede banen te leiden. Vanaf 2011/2012 wordt het dorpshuis Elim gerund door vrijwilligers en tot nu toe loopt dit goed. Voor de laatste informatie omtrent bovenstaande verwijzen we naar de website/doarpsomropper.

Zendmast:

Verslag van de jaarvergadering van de Feriening fan Doarpsbelangen Skearnegoutum-Loaiingea gehouden op vrijdag 8 maart 2013
Er zijn ongeveer 25 belangstellenden aanwezig.
1. Opening
De voorzitter, Mw. A. van Kats opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.  Een speciaal welkom voor de vertegenwoordigers van de politieke partijen, de dorpencoördinator Dhr. E. Visser en erelid Dhr. S. Holtrop. Mw. van Kats legt uit dat door de financiële en economische situatie op dit moment, wij als doarpsbelang steeds meer verantwoordelijkheden krijgen. De lijnen met de gemeente zijn kort en helder. Er is aandacht voor onze vragen en opmerkingen. Doarpsbelang geeft een pluim aan de gemeente voor de knopen die doorgehakt zijn. Daarna stelt Mw. van Kats het bestuur voor. 
 
2. Mededelingen
Mw. van Kats voegt punt 7 a toe: stand van zaken MFA door dhr. S. Holtrop.
Na de vergadering komt er een korte presentatie over duurzaamheid door dhr. J. Lankester van netwerk Duurzame Dorpen. 
 
     3.   Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
     4.  Notulen jaarvergadering 8 maart 2012
Het verslag van de vorige jaarvergadering wordt door de secretaris voorgelezen. N.a.v. het verslag zijn er 2 opmerkingen. Het gaat niet om de hondepoep in de Ts. Cleaszstrjitte maar in de Glastra van Loonstrjitte. Dhr. Flik heeft nog een opmerking over de zandcontainers. Hij merkt op dat er minder containers geleverd zijn. Doarpsbelang zal dit via de dorpencoördinator aan de gemeente doorspelen. 
 
5. Jaaroverzicht 2012/2013
Het verslag van het jaaroverzicht wordt voorgelezen door de secretaris en wordt goedgekeurd.
 
6.  Jaarrekening vereniging 2012
Dhr. J. van Schepen legt een en ander uit over

Adressenlijst bestuursleden Vereniging Doarpsbelang
Skearnegoutum-Loaiingea

 

Mw.  Aukje Hofman (voorzitter)

IIsbaan 1

8629 PW Scharnegoutum

Tel. nr. 42777

 

Dhr. Jan Luimstra (secretaris)

Waldastrjitte 46

8629 RD  Scharnegoutum

Tel. nr. 418912

e-mail adres voor Doarpsbelang is: 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Dhr. Frederik Boonstra  (lid en penningmeester)

Dielakker

Scharnegoutum


Dhr. Peter Visch

it String 29

8629 PE  Scharnegoutum

 

Dhr. Piet IJssels (lid)

Dielakker 9

8629 RC  Scharnegoutum

Tel.nr. 419007

 Er zijn momenteel twee vacatures.  
Deze pagina is bijgewerkt op 15-05-2018

 

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-06.jpg

Info Website

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Bezoekers

We hebben 664 gasten en geen leden online