Doarpsbelang
38-fysio.jpg

Verslag bestuur dorpsbelang d.d. donderdag, 8 februari 2018 

Naar aanleiding van onze actielijst 

We vragen ten behoeve van de Zwettewei een extra hondentoilet bij de gemeente SWF.

Jan bericht belanghebbenden terzake het stoppen van de lijst woningzoekenden voor fase 3, plan de Flearen. De lijst is niet echt zinvol omdat de gemeente geen haast maakt met de ontwikkeling zodat dorpsbewoners die zich aangemeld hebben ook weer van de lijst worden afgevoerd nadat zij andere woonruimte betrekken. Wel zullen wij bij de gemeente aandringen op voorbereidende werkzaamheden.

Ingekomen stukken

De Provincie heeft ingestemd met het ontwikkelen van experimenten buslijnen en lijntaxi`s. voor de regio Leeuwarden-Sneek-Heerenveen. Zodra er meer informatie komt zullen we inschrijven op voorlichtingsbijeenkomsten. 

We hebben de gemeente gevraagd uiteen te zetten wat de plannen zijn inzake bermen Ivige Leane. De bermen zijn erg slecht en leveren gevaar voor het verkeer op de weg. Na onze klacht is er een snelle noodactie uitgevoerd maar die is niet zinvol gebleken. 

Zwemplek

Op onze uitnodiging voor een bijeenkomst met belanghebbenden en eventuele bezwaarmakers inzake een zwemplek voor jongere jeugd bij de Zwette waren 7 dorpsgenoten afgekomen. Zij hebben toegezegd in eigen buurt na te vragen welke opvattingen men daar heeft en dat heeft geleid tot veel positieve reacties voor een zwemplekje. Op ons verzoek is een werkgroep van start gegaan die ons rapporteert wat de bevindingen zijn. Samen gaan we nu voorstellen formuleren en die aan de gemeente SWF voorleggen. Ingrid Altenburg is contactpersoon namens de werkgroep. 

Mediagroep

De twee geldstromen, nl. die van de Doarpsomropper en van de Website zullen worden samengevoegd en in beheer genomen bij de penningmeester van doarpsbelang.

Verkeers- en parkeeroverlast

Er is een overleg geweest met bewoners van de Terp, de Achterbuorren en de Alddijk. In het overleg is naar voren gekomen dat er grote verkeers en parkeer problemen zijn op de Terp in verband met het brengen en halen van kinderen bij school en de kinderopvang. Op de Achterbuorren rijden auto`s in beide richtingen, hoewel dit een eenrichtingsweg is en op de Alddijk is het verkeer intensief, terwijl het kruispunt met de Terp/Achterbuorren gevaarlijk is omdat dit een erg onoverzichtelijke kruising is.

In dit verband bespreken we ook de slechte ontsluiting van de wijk IIsbaan/Trekskute. Al het verkeer moet via de Fleardijk en Alddijk naar de Legedijk. Ons bestuur is het eens met de klachten terzake. We zullen nu eerst de schoolleiding en die van de kinderopvang bij ons overleg betrekken om, zo mogelijk, een gezamenlijk standpunt neer te leggen bij de gemeente SWF.

Overig

Nieuwe vergaderingen van ons bestuur zijn gepland voor donderdag, 12/4, 21/6 en 20/9 2018

Het bestuur

Vanwege beperkte vergadertijd behandelen we de meest belangrijke agendapunten en spreken meteen een vervolgdatum af. 

We spreken de navolgende vergaderingen af: 8 februari vervolg bestuursvergadering, 13 februari overleg verkeersproblematiek met bewoners van de Terp, Achterbuorren en Alddijk en 8 maart jaarvergadering.

Van meerdere zijde horen we dat de leefbaarheid van het wooncentrum aan de Prof. Fritsmastrjitte ernstig in het gedrang is. Dit veroorzaakt hevige spanningen onder een aantal bewoners. Twee dorpsgenoten treden op als bemiddelaars. We hebben de bemiddelaars onze steun toegezegd. Zij informeren ons zodra onze inbreng nodig is. Eerder al schreven we een brief terzake aan woningbouw-cooperatie Elkien en dat gaan we nu opnieuw doen om te vragen welke stappen zij denkt te ondernemen. Onze indruk is dat Elkien niet die stappen onderneemt die van haar verwacht zou mogen worden.

Met betrekking tot de bijeenkomst over een zwemplek van 15 januari j.l. wachten we nu op informatie van de toen aanwezige dorpsgenoten. Via één van hen worden we op de hoogte gebracht. Zij zegden allen toe (7 personen) in eigen buurt na te vragen of het onderwerp leeft. Onze insteek is dat er een werkgroep van betrokkenen moet ontstaat waarmee we verder kunnen. Voor er een plan voor het zwemplek naar de gemeente SWF kan gaan is het nodig dat er een stevig draagvlak voor bestaat. Dat is voor de gemeente noodzakelijk en geldt ook voor ons bestuur. Dat draagvlak is na twee belegde bijeenkomsten nog steeds niet aangetoond.

Ten aanzien van de onder Doarpsbelang vallende werkgroep media in scharnegoutum licht Jan de situatie toe. Na een moeizame start is er nu een mediagroep die op stoom komt. De Doarpsomropper is vernieuwd en wordt in het algemeen erg gewaardeerd in het dorp. Ook website en facebookpagina worden druk bezocht.

Er is nu noodzaak de twee administraties van voorheen, Doarpsomropper en Website, samen te voegen. Dit betekent dat de nieuwe administratie dan geheel bij de penningmeester van Doarpsbelang terecht komt voor beheer en uitvoering. Dit is een toename van werkzaamheden.

Wat de verkeers- en parkeer problemen in het centrum van het dorp betreft onderkennen we de problematiek die de omwonenden schetsen. We noemen het parkeren op de Terp dat veel overlast geeft, het toenemen van verkeer op de Acherbuorren van beide zijden (terwijl het een eenrichtingsweg is) en de grote druk op de Alddijk, waar te snel wordt gereden en een gevaarlijke kruising is.

We onderkennen het vele verkeer dat hier is omdat bestuurders de Fleardyk mijden vanwege de vele drempels. Ook zien we dat het verkeer van en naar de nieuwbouw aan de Zwette slechts één weg kan volgen waarin een kwetsbare en dus gevaarlijke plek zit in de bocht bij de woning familie Tamminga. 

Al met al een onderwerp waarin we ons vast willen bijten. Op dinsdag, 13 februari gaan we het gesprek aan met de brief van de bewoners. 

Het Bestuur

 

Er zijn twee bijeenkomsten geweest in het Swettehûs belegd door vertegenwoordigers van Patyna. Bij de eerste bijeenkomst waren aanwezig omwonenden van het Elim gebouw en vertegenwoordigers van het bestuur doarpsbelang, de kerkelijke gemeente van Scharnegoutum-Loeinga, een vertegenwoordiger van de gemeente SWF alsmede woningcorporatie Elkien. In de tweede bijeenkomst waren ook drie dames van Graach Dien aanwezig.

Van de zijde van Patyna is door programma-manager, de heer Talsma, uitleg gegeven over de voornemens van Patyna. Men wil op de locatie Elim 16 appartementen realiseren voor mensen met een zorgvraag. Daarbij richt Patyna zich op inwoners van Scharnegoutum en omliggende dorpen in een straal van ongeveer 5 km rond ons dorp. Patyna biedt woonruimte aan mensen die niet meer geheel zelfstandig kunnen wonen en tevens zorg op maat door het inschakelen van allerlei vormen van ondersteuning zoals thuiszorg, voorzieningen te verkrijgen bij de gemeentelijke overheid zoals bv. de WMO, maaltijdbezorging e.d.

Daarmee wordt in de visie van Patyna een passend antwoord gegeven op de afnemende mogelijkheden voor mensen om gebruik te maken van de door de Overheid gefinancierde zorginstellingen waar de criteria voor opname voortdurend worden aangescherpt. De overheid wil dat mensen zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen met hulp van familie, kennissen, buren en maatschappelijk betrokken medeburgers in onze zo geheten partcipatie-maatschappij.

Uitgangspunt voor Patyna is dat er een duidelijk draagvlak moet bestaan bij de inwoners van Scharnegoutum voor het realiseren van dit plan en sociale betrokkenheid bij de toekomstige bewoners ervan. Patyna biedt wel alle noodzakelijke medisch gerelateerde zorg, maar kan niet zorgen voor de sociale component die daarin wel van belang is. Zo is er is voor zorginstellingen o.a. geen financiering meer in de exploitatie vanuit de Overheid voor ontspanning, sociale contacten en activiteiten.

Patyna wil de te realiseren zorglocatie zo efficiënt mogelijk inrichten voor wonen. Gemeenschappelijke ruimte`s moeten worden beperkt. Patyna hoopt o.a dat het naastgelegen Martenshûske zodanig benut kan worden dat ook de bewoners van de toekomstige zorglocatie hiervan gebruik kunnen maken. Samenwerking met de kerkelijke gemeente kan zo een win win situatie opleveren.

In de gehouden bijeenkomsten is al aandacht geweest voor deze mogelijkheid. Verder is door aanwezigen uitgesproken dat zij geen belemmeringen zien ten aanzien van de problematiek die toekomstige bewoners kunnen hebben met betrekking tot hun zorgbehoeften met echter wel één uitzondering, nl. mensen met drugsverslavings problemen. Aangedrongen is ook te voorzien in enkele appartementen voor tweepersoons huishoudens. 

Verder werd in de bijeenkomst aangegeven dat er wel zorgen zijn dat zich ontwikkelingen zouden kunnen voordoen waar dorpsbewoners ten aanzien van het wooncentrum aan de Prof. Fritsmastrjitte minder positieve ervaringen mee hebben. Tenslotte is er aandacht geweest voor de verkeersoverlast die bewoners van de Achterbuorren en Ald Dijk ervaren. Ook daar zou rekening mee kunnen worden gehouden als er nieuwbouw komt. Dat zal dan een aandachtspunt voor de gemeente SWF zijn. 

Patyna zal de opmerkingen en wensen nadrukkelijk meenemen in de bouwplannen. Nogmaals bevestigt de heer Talsma dat Patyna alleen zal bouwen in Scharnegoutum als er een duidelijk draagvlak bestaat bij de inwoners van het dorp en ook bereidheid bij te dragen in de sociale component.

Patyna streeft naar spreiding van zorglocaties in de regio buiten de stad en is ook op andere plekken actief in het realiseren van woon mogelijkheden voor mensen met een lichte zorgbehoefte.

Ten aanzien van de bouw van de zorg locatie in Scharnegoutum richt Patyna zich op behoud van de omgevingswaarden van het oude Elim gebouw. Het voornemen is dit gebouw in zijn geheel af te breken en te herbouwen met behoud van de contouren van het oude. Er zijn ruwe schetsen gemaakt die nog geen definitief karakter hebben. De tot nu toe betrokken dorpsgenoten hebben kennis genomen van deze schetsen en hebben daar een positieve mening over. Ook in kringen van de omwonenden is er een positief beeld. Nogmaals zij gezegd dat het ruwe schetsen zijn en dat één en ander er nog anders uit kan gaan zien. Mede bepalend is uiteraard wat de mogelijkheden zijn binnen het gebouw om tot een mooi concept voor wonen te komen. 

Tot zover de eerste verkenning zoals wij er tegen aan kijken. 

Het Bestuur

  

 

 

 

  

 

 

 

Een korte schets van de besprekingen:

Er is vrij lang geleden een boek uitgegeven over de basisschool in ons dorp. Een oud inwoner wil het boek graag inzien maar het boek kan niet getraceerd worden. Als iemand het in zijn bezit heeft en bereid is het uit te lenen of door middel van prints inzage te geven dan horen we dat graag.

Ons bestuur zal met de dorpscoordinator een gesprek hebben terzake van de onderwerpen zwemplek, uitvoeren van de toegezegde nieuwe bewegwijzeringen en verkeersborden en het bouwplan fase 3 de flearen. We willen op maandag, 15 januari 2018 een bijeenkomst beleggen in het swettehûs voor alle belanghebbenden ten aanzien van een zwemplek voor de jeugd. Zowel voor- als tegenstanders kunnen zich dan uitspreken. De wethouder heeft medewerking toegezegd en de gemeente zou hierop terugkomen, wat nog niet heeft plaatsgevonden.

Een zoektocht naar de afkomst van de vlag van Scharnegoutum is onduidelijk. We gaan de vlaggencentrale in Dokkum vragen of hij daar geproduceerd is. Er is vraag, maar er is geen voorraad meer.

Wij ondersteunen het voornemen om de spits van de kerktoren te vernieuwen. De kerkelijke gemeente vraagt om financiele hulp en er zijn sponsoracties in voorbereiding. Wij overwegen een bijdrage vanuit de vereniging te verlenen. Als we daartoe besluiten zullen we de leden vragen hiermee in te stemmen.

Doarpsbelang wil graag toe naar automatische machtging voor het innen van de ledencontributie. Het is uitermate veel werk nog bij de deuren het ledengeld op te komen halen. Velen hebben al een machtiging gegeven maar lang niet iedereen. We gaan ons beraden hoe hiertoe te komen.

Glasvezelbekabeling in Scharnegoutum heeft onze aandacht en Peter heeft ons bijgepraat. Peter verwacht veel belangstelling hiervoor in het dorp en met name bij de ondernemers. We volgen het onderwerp op de voet nu er binnenkort een aanbestedingsprocedure afloopt en er een gunning zal worden verleend. We zullen U hieromtrent blijven informeren.

Er zijn inmiddels twee gespreksronden gehouden in verband met de (ver)bouwplannen van Patyna op de locatie "oude Elim". Vertegenwoordigd waren omwonenden van het Elimgebouw, doarpsbelang en de kerkgemeenschap. In de tweede ronde schoven ook medewerksters van Graach Dien aan.

We bereiden nu een verslag voor dat U kunt vinden in onze blog. Dit verslag stemmen we eerst af met Patyna om correcte informatie aan te reiken. Die moet goed zijn en de situatie waarin het proces nu zit, weergeven. We hopen U dit op korte termijn te kunnen aanbieden.

Ook is gesproken over een bijeenkomst voor alle inwoners in december 2017 waar Patyna dan de plannen zal presenteren.

Het bestuur

Uit het verslag van de Feriening fan Doarpsbelangen Skearnegoutum-Loaiingea gehouden op 9 mei 2017

Jan zal contact met de dorpencoordinator opnemen m.b.t. de uitwerking van de door wethouder Stoker gedane toezeggingen m.b.t. een zwemplek. De buurt zwettewei noord ziet in verband met het ontstaan van een hangplek liever geen bijkomende speelattributen zoals een volleybalveldje en/of picknickbank.

Aukje informeert Ytzen Tamminga aangaande onze rol met betrekking tot de noodzaak van het vervangen van de kerktoren. We willen wel samen optrekken maar zien geen kans een betekenisvolle financiele bijdrage te leveren. Onze middelen zijn ontoereikend maar we kunnen samen wel een (financiele) actie op touw zetten.

Aukje neemt nog contact met Andrea op over het jeugdbeleid. Andrea is nog betrokken bij het werk van dorpsbelang al is ze geen bestuurslid meer. Ook Pier en Jouke willen, nadat ze uit het bestuur zijn, nog wel betrokken blijven.

Piet heeft Frederik Boonstra, Dielakker 13, bereid gevonden penningmeester te worden. We houden oren en ogen open voor een laatste bestuurslid maar kunnen nu weer goed verder als bestuur.

Aukje neemt contact op met mw Poiesz, CDA raadslid in de gemeente SWF en Jan zal het onderwerp herbestemming Elimgebouw ook bij Erik Visser, onze dorpencoordinator, aansnijden.

Doarpsomropper/mediagroep: We volgen de ontwikkelingen en zijn daar positief over.

Pier vraagt wie het beheer van de oorlogsboeken wil overnemen. Peter biedt zich aan. Pier gaat het doarpsbelang archief nakijken. Jan vraagt zich af of ons archief fysiek moet blijven of dat het ook alleen digitaal kan.

Speeltuin: Egbert Flik en Antje trekken zich terug van het beheer. De voorzitter van de Speeltuinvereniging neemt het over.

Rondvraag: Bij Erik kaarten we de onderwerpen fiets/wandelroute, bewegwijzering en volkstuintjes, aan die nog steeds niet zijn gerealiseerd. Het idee van Albert Kingma over een nieuw logo nemen we over en vragen dorpsgenoten een ontwerp aan te leveren met daaraan verbonden een prijs voor het winnende ontwerp.

Uit het verslag van de Bestuursvergadering van de Feriening fan Doarpsbelangen Skearnegoutum-Loaiingea gehouden op dinsdag, 20 juni 2017

We spreken af in september een bijeenkomst te beleggen met kinderen, ouders en buurtbewoners van de blauwe bruggetjes inzake een zwemplek en vragen de wethouder en Erik om daarbij aanwezig te zijn. We doen een nieuwe oproep inzake een logo ontwerp in de omropper en op de website en noemen een einddatum voor het indienen.

Met betrekking tot signalen van onregelmatigheden in speeltuin Boartersnocht gaan Aukje en Peter in gesprek met het bestuur speeltuinvereniging. We denken na over een geschikte plek voor een boothelling. Daarna zal Jan het met Erik bespreken. De mail van Norwel Outdoor Fitness leidt ertoe dat we via omropper en site zullen vragen of hier belangstelling voor is.

Naar aanleiding van de behoeftenpeiling voor glasvezelbekabeling in de gemeente SWF gaat Peter zich hierop oriënteren en zal ons informeren. Daarna bezien we of en wanneer we dit onderwerp onder de aandacht brengen van de dorpsbewoners. Er is binnen enkele maanden een aanbesteding voor glasvezelaanleg in SWF.

Het Bestuur 

 

 

 

 

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-brug-06.jpg

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

We hebben 153 gasten en geen leden online