Doarpsbelang
29-Vakgarage.jpg

 

Een korte schets van de besprekingen:

Er is vrij lang geleden een boek uitgegeven over de basisschool in ons dorp. Een oud inwoner wil het boek graag inzien maar het boek kan niet getraceerd worden. Als iemand het in zijn bezit heeft en bereid is het uit te lenen of door middel van prints inzage te geven dan horen we dat graag.

Ons bestuur zal met de dorpscoordinator een gesprek hebben terzake van de onderwerpen zwemplek, uitvoeren van de toegezegde nieuwe bewegwijzeringen en verkeersborden en het bouwplan fase 3 de flearen. We willen op maandag, 15 januari 2018 een bijeenkomst beleggen in het swettehûs voor alle belanghebbenden ten aanzien van een zwemplek voor de jeugd. Zowel voor- als tegenstanders kunnen zich dan uitspreken. De wethouder heeft medewerking toegezegd en de gemeente zou hierop terugkomen, wat nog niet heeft plaatsgevonden.

Een zoektocht naar de afkomst van de vlag van Scharnegoutum is onduidelijk. We gaan de vlaggencentrale in Dokkum vragen of hij daar geproduceerd is. Er is vraag, maar er is geen voorraad meer.

Wij ondersteunen het voornemen om de spits van de kerktoren te vernieuwen. De kerkelijke gemeente vraagt om financiele hulp en er zijn sponsoracties in voorbereiding. Wij overwegen een bijdrage vanuit de vereniging te verlenen. Als we daartoe besluiten zullen we de leden vragen hiermee in te stemmen.

Doarpsbelang wil graag toe naar automatische machtging voor het innen van de ledencontributie. Het is uitermate veel werk nog bij de deuren het ledengeld op te komen halen. Velen hebben al een machtiging gegeven maar lang niet iedereen. We gaan ons beraden hoe hiertoe te komen.

Glasvezelbekabeling in Scharnegoutum heeft onze aandacht en Peter heeft ons bijgepraat. Peter verwacht veel belangstelling hiervoor in het dorp en met name bij de ondernemers. We volgen het onderwerp op de voet nu er binnenkort een aanbestedingsprocedure afloopt en er een gunning zal worden verleend. We zullen U hieromtrent blijven informeren.

Er zijn inmiddels twee gespreksronden gehouden in verband met de (ver)bouwplannen van Patyna op de locatie "oude Elim". Vertegenwoordigd waren omwonenden van het Elimgebouw, doarpsbelang en de kerkgemeenschap. In de tweede ronde schoven ook medewerksters van Graach Dien aan.

We bereiden nu een verslag voor dat U kunt vinden in onze blog. Dit verslag stemmen we eerst af met Patyna om correcte informatie aan te reiken. Die moet goed zijn en de situatie waarin het proces nu zit, weergeven. We hopen U dit op korte termijn te kunnen aanbieden.

Ook is gesproken over een bijeenkomst voor alle inwoners in december 2017 waar Patyna dan de plannen zal presenteren.

Het bestuur

Uit het verslag van de Feriening fan Doarpsbelangen Skearnegoutum-Loaiingea gehouden op 9 mei 2017

Jan zal contact met de dorpencoordinator opnemen m.b.t. de uitwerking van de door wethouder Stoker gedane toezeggingen m.b.t. een zwemplek. De buurt zwettewei noord ziet in verband met het ontstaan van een hangplek liever geen bijkomende speelattributen zoals een volleybalveldje en/of picknickbank.

Aukje informeert Ytzen Tamminga aangaande onze rol met betrekking tot de noodzaak van het vervangen van de kerktoren. We willen wel samen optrekken maar zien geen kans een betekenisvolle financiele bijdrage te leveren. Onze middelen zijn ontoereikend maar we kunnen samen wel een (financiele) actie op touw zetten.

Aukje neemt nog contact met Andrea op over het jeugdbeleid. Andrea is nog betrokken bij het werk van dorpsbelang al is ze geen bestuurslid meer. Ook Pier en Jouke willen, nadat ze uit het bestuur zijn, nog wel betrokken blijven.

Piet heeft Frederik Boonstra, Dielakker 13, bereid gevonden penningmeester te worden. We houden oren en ogen open voor een laatste bestuurslid maar kunnen nu weer goed verder als bestuur.

Aukje neemt contact op met mw Poiesz, CDA raadslid in de gemeente SWF en Jan zal het onderwerp herbestemming Elimgebouw ook bij Erik Visser, onze dorpencoordinator, aansnijden.

Doarpsomropper/mediagroep: We volgen de ontwikkelingen en zijn daar positief over.

Pier vraagt wie het beheer van de oorlogsboeken wil overnemen. Peter biedt zich aan. Pier gaat het doarpsbelang archief nakijken. Jan vraagt zich af of ons archief fysiek moet blijven of dat het ook alleen digitaal kan.

Speeltuin: Egbert Flik en Antje trekken zich terug van het beheer. De voorzitter van de Speeltuinvereniging neemt het over.

Rondvraag: Bij Erik kaarten we de onderwerpen fiets/wandelroute, bewegwijzering en volkstuintjes, aan die nog steeds niet zijn gerealiseerd. Het idee van Albert Kingma over een nieuw logo nemen we over en vragen dorpsgenoten een ontwerp aan te leveren met daaraan verbonden een prijs voor het winnende ontwerp.

Uit het verslag van de Bestuursvergadering van de Feriening fan Doarpsbelangen Skearnegoutum-Loaiingea gehouden op dinsdag, 20 juni 2017

We spreken af in september een bijeenkomst te beleggen met kinderen, ouders en buurtbewoners van de blauwe bruggetjes inzake een zwemplek en vragen de wethouder en Erik om daarbij aanwezig te zijn. We doen een nieuwe oproep inzake een logo ontwerp in de omropper en op de website en noemen een einddatum voor het indienen.

Met betrekking tot signalen van onregelmatigheden in speeltuin Boartersnocht gaan Aukje en Peter in gesprek met het bestuur speeltuinvereniging. We denken na over een geschikte plek voor een boothelling. Daarna zal Jan het met Erik bespreken. De mail van Norwel Outdoor Fitness leidt ertoe dat we via omropper en site zullen vragen of hier belangstelling voor is.

Naar aanleiding van de behoeftenpeiling voor glasvezelbekabeling in de gemeente SWF gaat Peter zich hierop oriënteren en zal ons informeren. Daarna bezien we of en wanneer we dit onderwerp onder de aandacht brengen van de dorpsbewoners. Er is binnen enkele maanden een aanbesteding voor glasvezelaanleg in SWF.

Het Bestuur 

 

 

 

 

Dorpsbelang 26-04-2017
Vanuit het dorp wordt gevraagd naar een duidelijk adres voor vragen of berichten aangaande Doarpsbelang.
De bestuurssamenstelling, hier gaan we aandacht aan besteden maar er is nog even tijd voor nodig in verband met twee vacature`s in het bestuur.

Huidige samenstelling:

Voorzitter: mevr. Aukje Hofman

Secretaris:  dhr. Jan Luimstra

Penningmeester: dhr Frederik Boonstra

Bestuursleden: dhr. Piet IJssels en dhr. Peter Visch 

Uw berichten/vragen kunt U vooralsnog afgeven bij Jan Luimstra, telefoonnummer 418912 en per email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nadere berichten hopen we U spoedig te kunnen geven.

Het Bestuur   

 

Dorpsbelang 20-04-2017: 

De kerk van Scharnegoutum: 

In de bestuursvergadering van 28 maart hebben namens de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente de heren P. Jellema en Y. Tamminga verzocht om samenwerking met doarpsbelang. Door de krimp van de kerkelijke gemeenschap wordt momenteel gezocht naar een opvolger voor ds. Ypma in een deeltijd functie van 75%. De financiele mogelijkheden van de gemeente nemen behoorlijk af door de krimp en dat laat zich ook voelen in de kosten die gemaakt moeten worden voor het onderhoud van het kerkgebouw.

Aan de spits van de kerktoren moeten grote uitgaven worden gedaan die neerkomen op een grondige renovatie. De leien moeten worden vervangen omdat deze poreus zijn geworden en water doorlaten, ook de klimijzers of -haken moeten vernieuwd, alsmede de houten bekleding van de spits. Een en ander naar bevindt van zaken. De restauratie gaat plm. € 130.000,- kosten en om het werk uit te voeren zal er een steiger tot aan de windhaan nodig zijn. De kerkelijke gemeente kan een subsidie ontvangen van rond de € 20.000,-

De PKN gemeente verkeert niet onmiddellijk in financieel behoeftige omstandigheden maar wel is duidelijk dat de kosten van onderhoud aan het kerkgebouw in de toekomst niet uitsluitend meer door de kerkelijke gemeenschap kunnen worden opgebracht.

Wij zijn het met Jellema en Tamminga eens dat de kerk naast Godshuis en dus religieus centrum ook een maatschappelijke functie heeft in het dorp. In dit verband noemen we bv. het luiden van de kerkklokken om de tijd aan te geven en bij het overlijden van een dorpsgenoot, de mooie verlichtte klokken, het vlaggen op bijzondere dagen en de functie van het kerkhof als begraafplaats. Daarnaast is onze kerk ook een markant gebouw in het dorp, van verre zichtbaar in de wijde omgeving. Niet heel veel dorpen in Fryslân kunnen bogen op een terp met historische betekenis in het centrum met daarop een kerk en een hoge spits.

Ons bestuur zal daarom samenwerken met de kerkelijke gemeente en we zullen proberen ook voor de toekomst waarborgen te vinden voor behoud van het kerkgebouw. Wij zullen U daarover informeren zodra er een plan van aanpak ligt.

Overige zaken

De basisschool lukt het dit jaar niet een "himmeldei" te houden met de kinderen. Voor volgend jaar zullen we weer initiatief nemen.

We hebben een brief namens dorpsbelang verzonden naar Elkien waarin aandacht wordt gevraagd voor het wooncentrum aan de Fritsmastrjitte. Het aanzien van dit wooncomplex gaat zienderogen achteruit, niet elke bewoner houdt de boel netjes en op de gangen staan persoonlijke spullen die in de weg kunnen staan wanneer er onverhoopt een brancard door moet. Elkien gaat e.e.a. onderzoeken, zo is meegedeeld, en men gaat de bewoners aanschrijven.

De gegevens van het doarpsbelang bestuur op de website zijn iets aangepast maar nog niet voldoende. Daaraan wordt gewerkt in samenwerking met de webmaster.

Doarpsbelang heeft een positieve mail ontvangen via de CDA fractie met betrekking tot de bouwplannen voor het oude Elim. Onze ''voorzichtige'' inschatting is dat het plan voorzien zal in behoud van de status van het beschermd dorpsgezicht met betrekking tot de Achterbuorren. Opnieuw is bevestigd dat dit plan binnen aanzienbare tijd met ons wordt besproken en dat er ook een voorlichtingsmoment voor de dorpsbewoners zal komen. We zien daarom even af van ons voornemen zelf een overleg op te starten met dorpsbewoners, de gemeente en Patyna.

Met ingang van september 2017 wordt de Doarpsomropper gedrukt bij Keetman te Sneek.

Tot zover de bestuursvergadering. We melden nog dat we een goed overleg met wethouder Stoker, Erik Visser en enkele dorpsbewoners hebben gehad aangaande een zwemplek voor jonge kinderen. De wethouder heeft toegezegd met een plan te komen dat ook voorziet in een financiele onderbouwing.

Peter Visch zal toetreden tot het bestuur van dorpsbelang, waar we erg blij mee zijn.

Uit de jaarvergadering die gehouden werd op donderdag 9 maart 2017 berichten wij U als volgt:

Voorzitter Aukje Hofman opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

17 mensen bezochten de jaarvergadering waaronder 4 vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen in de gemeente SWF. Een opkomst die zeer bescheiden van aard is, wat wij natuurlijk betreuren. Bemoedigend is dat 4 politieke partijen een afvaardiging stuurden en daarmee hun belangstelling toonden. Wij denken dat de opkomst bij jaarvergaderingen in het algemeen mede bepaald zal worden door de agenda van de betreffende jaarvergadering. In het verleden is al gebleken dat de opkomst groter is naarmate er aansprekende thema`s aan de orde zijn zoals bv. de nieuwe brug of de totstandkoming van het nieuwe dorpshuis. Toch is er ook in 2016/2017 veel gebeurd en heeft de Vereniging een groot aantal thema`s op haar agenda. U kunt dat nalezen in ons jaaroverzicht dat onlangs op deze site kwam.

Jan Luimstra staat stil bij het overlijden van erelid Sietse Holtrop. In de functies van o.a. voorzitter van Doarpsbelang en voorzitter van het dorpshuis heeft Sietse veel betekend voor Scharnegoutum.

Uitleg wordt gegeven over de contacten met de jeugd. Er zal worden geprobeerd om samen met de wethouder, 15-20 kinderen uit het dorp en ouders een oplossing te zoeken voor het zwemprobleem. Het is noodzakelijk om ook de kinderen er bij te betrekken. Er kan wel van alles bedacht worden maar als de kinderen er niet gebruik van maken is het niet zinvol.

Er zijn gesprekken gaande met o.a. de gemeente, de politie en een sportcoach om te inventariseren wat de wat oudere jongeren willen en om iets te organiseren voor deze groep in het dorp. Er wordt gedacht aan een activiteit in het dorpshuis.

Er ontstaat een discussie waarbij sommigen aangeven dat deze doelgroep in deze fase geen belangstelling heeft voor, door derden, georganiseerde activiteiten en dat het moeilijk is iets te doen aan de overlast die soms door deze groep veroorzaakt wordt.

Belangrijk is ook om de school hierbij te betrekken. Er is momenteel een pilot opgestart in samenwerking met RUG/ Hanzehogeschool om grip te krijgen op deze problematiek. De bedoeling is om veel samen te werken en op voorhand te proberen om de probleemkinderen eruit te pikken. Contact met de ouders in een vroegtijdig stadium is hier belangrijk. De laatste tijd wordt er minder overlast in het dorp gesignaleerd. Het hek om de school is na schooltijd gesloten, dit schijnt goed te werken. Ook hebben ouders een WhatsApp-groep waar je overlast kunt melden.

De financiele gegevens worden besproken, de kascommissie bevond ze in orde en daarna worden de jaarrekening en nieuwe begroting goedgekeurd. De bestuurswisseling betekent dat Pier Santema en Jouke van Schepen aftreden en Jan Luimstra is toegetreden (sedert mei 2016) Pier en Jouke ontvangen bloemen en een bon. Beide zeggen toe op losse basis betrokken te willen blijven.

Andrea van Kats vertelt dat Frank Schaaper, genoemd in de vorige notulen, ernstig ziek is en hierdoor geen werkzaamheden meer kan oppakken. Sibbele Sypersma merkt op dat de dorpsbelangsite niet actueel is met betrekking tot de namen van bestuursleden. Ook is het handig een mailadres te vermelden waarop bestuursleden bereikbaar zijn. Het bestuur zal hier aandacht aan geven.

Andrea van Kats vraagt aandacht voor de actie jeugd en verkeer. Dit is een actie met de kinderen in het dorp van groep 4 en 5 in samenwerking met de school. Deze actie was vorig jaar een succes en zou herhaald kunnen worden. Hinke Bakker heeft een vraag over de mogelijk nieuwe provinciale weg langs het spoor. Dorpsbelang houdt dit scherp in de gaten en heeft al met journalisten van de Omrop en LC gesproken waarover vervolgens werd bericht.

Na het officiële gedeelte volgt er nog een discussie over de status van het “beschermd dorpsgezicht”. De algehele opinie is dat men graag dit oude stukje Scharnegoutum wil behouden. Probleem is dat mogelijke investeerders uit efficiëntie- en kostenoogpunt liever iets geheel nieuws bouwen. De aanwezigen zijn hier niet voor. Verder ontstaat er een discussie in hoeverre de opgelegde status van beschermd dorpsgezicht kan worden verwijderd. De meningen zijn hierover verdeeld, dit moet uitgezocht worden. 

Johan Ypma geeft aan dat er geen hoogbouw moet komen, het groene kruisgebouw is al te hoog. Henk Bos heeft zeer uitgebreide tekeningen gemaakt hoe een eventueel nieuw plan kan worden ingepast in de omgeving. Er blijken veel mogelijkheden te zijn om nieuw te bouwen en toch de oude geveltjes te bewaren.

De gemeente en Patyna zijn nog steeds in overleg over de nieuwbouwplannen. De verwachting is dat dorpsbelang over enkele maanden geinformeerd zal worden over de laatste stand. Wellicht kan er vanuit het dorp ook een overleg georganiseerd worden tussen meerdere inwoners uit het dorp, de gemeente en Patyna. Dit zal worden opgepakt door het Bestuur.

Het Bestuur.

           

 

 

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-80.jpg

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

We hebben 208 gasten en geen leden online