Doarpsbelang
27-goliath.jpg

Uit het verslag van de Feriening fan Doarpsbelangen Skearnegoutum-Loaiingea gehouden op 9 mei 2017

Jan zal contact met de dorpencoordinator opnemen m.b.t. de uitwerking van de door wethouder Stoker gedane toezeggingen m.b.t. een zwemplek. De buurt zwettewei noord ziet in verband met het ontstaan van een hangplek liever geen bijkomende speelattributen zoals een volleybalveldje en/of picknickbank.

Aukje informeert Ytzen Tamminga aangaande onze rol met betrekking tot de noodzaak van het vervangen van de kerktoren. We willen wel samen optrekken maar zien geen kans een betekenisvolle financiele bijdrage te leveren. Onze middelen zijn ontoereikend maar we kunnen samen wel een (financiele) actie op touw zetten.

Aukje neemt nog contact met Andrea op over het jeugdbeleid. Andrea is nog betrokken bij het werk van dorpsbelang al is ze geen bestuurslid meer. Ook Pier en Jouke willen, nadat ze uit het bestuur zijn, nog wel betrokken blijven.

Piet heeft Frederik Boonstra, Dielakker 13, bereid gevonden penningmeester te worden. We houden oren en ogen open voor een laatste bestuurslid maar kunnen nu weer goed verder als bestuur.

Aukje neemt contact op met mw Poiesz, CDA raadslid in de gemeente SWF en Jan zal het onderwerp herbestemming Elimgebouw ook bij Erik Visser, onze dorpencoordinator, aansnijden.

Doarpsomropper/mediagroep: We volgen de ontwikkelingen en zijn daar positief over.

Pier vraagt wie het beheer van de oorlogsboeken wil overnemen. Peter biedt zich aan. Pier gaat het doarpsbelang archief nakijken. Jan vraagt zich af of ons archief fysiek moet blijven of dat het ook alleen digitaal kan.

Speeltuin: Egbert Flik en Antje trekken zich terug van het beheer. De voorzitter van de Speeltuinvereniging neemt het over.

Rondvraag: Bij Erik kaarten we de onderwerpen fiets/wandelroute, bewegwijzering en volkstuintjes, aan die nog steeds niet zijn gerealiseerd. Het idee van Albert Kingma over een nieuw logo nemen we over en vragen dorpsgenoten een ontwerp aan te leveren met daaraan verbonden een prijs voor het winnende ontwerp.

Uit het verslag van de Bestuursvergadering van de Feriening fan Doarpsbelangen Skearnegoutum-Loaiingea gehouden op dinsdag, 20 juni 2017

We spreken af in september een bijeenkomst te beleggen met kinderen, ouders en buurtbewoners van de blauwe bruggetjes inzake een zwemplek en vragen de wethouder en Erik om daarbij aanwezig te zijn. We doen een nieuwe oproep inzake een logo ontwerp in de omropper en op de website en noemen een einddatum voor het indienen.

Met betrekking tot signalen van onregelmatigheden in speeltuin Boartersnocht gaan Aukje en Peter in gesprek met het bestuur speeltuinvereniging. We denken na over een geschikte plek voor een boothelling. Daarna zal Jan het met Erik bespreken. De mail van Norwel Outdoor Fitness leidt ertoe dat we via omropper en site zullen vragen of hier belangstelling voor is.

Naar aanleiding van de behoeftenpeiling voor glasvezelbekabeling in de gemeente SWF gaat Peter zich hierop oriënteren en zal ons informeren. Daarna bezien we of en wanneer we dit onderwerp onder de aandacht brengen van de dorpsbewoners. Er is binnen enkele maanden een aanbesteding voor glasvezelaanleg in SWF.

Het Bestuur 

 

 

 

 

Dorpsbelang 26-04-2017
Vanuit het dorp wordt gevraagd naar een duidelijk adres voor vragen of berichten aangaande Doarpsbelang.
De bestuurssamenstelling, hier gaan we aandacht aan besteden maar er is nog even tijd voor nodig in verband met twee vacature`s in het bestuur.

Huidige samenstelling:

Voorzitter: mevr. Aukje Hofman

Secretaris:  dhr. Jan Luimstra

Penningmeester: dhr Frederik Boonstra

Bestuursleden: dhr. Piet IJssels en dhr. Peter Visch 

Uw berichten/vragen kunt U vooralsnog afgeven bij Jan Luimstra, telefoonnummer 418912 en per email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nadere berichten hopen we U spoedig te kunnen geven.

Het Bestuur   

 

Dorpsbelang 20-04-2017: 

De kerk van Scharnegoutum: 

In de bestuursvergadering van 28 maart hebben namens de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente de heren P. Jellema en Y. Tamminga verzocht om samenwerking met doarpsbelang. Door de krimp van de kerkelijke gemeenschap wordt momenteel gezocht naar een opvolger voor ds. Ypma in een deeltijd functie van 75%. De financiele mogelijkheden van de gemeente nemen behoorlijk af door de krimp en dat laat zich ook voelen in de kosten die gemaakt moeten worden voor het onderhoud van het kerkgebouw.

Aan de spits van de kerktoren moeten grote uitgaven worden gedaan die neerkomen op een grondige renovatie. De leien moeten worden vervangen omdat deze poreus zijn geworden en water doorlaten, ook de klimijzers of -haken moeten vernieuwd, alsmede de houten bekleding van de spits. Een en ander naar bevindt van zaken. De restauratie gaat plm. € 130.000,- kosten en om het werk uit te voeren zal er een steiger tot aan de windhaan nodig zijn. De kerkelijke gemeente kan een subsidie ontvangen van rond de € 20.000,-

De PKN gemeente verkeert niet onmiddellijk in financieel behoeftige omstandigheden maar wel is duidelijk dat de kosten van onderhoud aan het kerkgebouw in de toekomst niet uitsluitend meer door de kerkelijke gemeenschap kunnen worden opgebracht.

Wij zijn het met Jellema en Tamminga eens dat de kerk naast Godshuis en dus religieus centrum ook een maatschappelijke functie heeft in het dorp. In dit verband noemen we bv. het luiden van de kerkklokken om de tijd aan te geven en bij het overlijden van een dorpsgenoot, de mooie verlichtte klokken, het vlaggen op bijzondere dagen en de functie van het kerkhof als begraafplaats. Daarnaast is onze kerk ook een markant gebouw in het dorp, van verre zichtbaar in de wijde omgeving. Niet heel veel dorpen in Fryslân kunnen bogen op een terp met historische betekenis in het centrum met daarop een kerk en een hoge spits.

Ons bestuur zal daarom samenwerken met de kerkelijke gemeente en we zullen proberen ook voor de toekomst waarborgen te vinden voor behoud van het kerkgebouw. Wij zullen U daarover informeren zodra er een plan van aanpak ligt.

Overige zaken

De basisschool lukt het dit jaar niet een "himmeldei" te houden met de kinderen. Voor volgend jaar zullen we weer initiatief nemen.

We hebben een brief namens dorpsbelang verzonden naar Elkien waarin aandacht wordt gevraagd voor het wooncentrum aan de Fritsmastrjitte. Het aanzien van dit wooncomplex gaat zienderogen achteruit, niet elke bewoner houdt de boel netjes en op de gangen staan persoonlijke spullen die in de weg kunnen staan wanneer er onverhoopt een brancard door moet. Elkien gaat e.e.a. onderzoeken, zo is meegedeeld, en men gaat de bewoners aanschrijven.

De gegevens van het doarpsbelang bestuur op de website zijn iets aangepast maar nog niet voldoende. Daaraan wordt gewerkt in samenwerking met de webmaster.

Doarpsbelang heeft een positieve mail ontvangen via de CDA fractie met betrekking tot de bouwplannen voor het oude Elim. Onze ''voorzichtige'' inschatting is dat het plan voorzien zal in behoud van de status van het beschermd dorpsgezicht met betrekking tot de Achterbuorren. Opnieuw is bevestigd dat dit plan binnen aanzienbare tijd met ons wordt besproken en dat er ook een voorlichtingsmoment voor de dorpsbewoners zal komen. We zien daarom even af van ons voornemen zelf een overleg op te starten met dorpsbewoners, de gemeente en Patyna.

Met ingang van september 2017 wordt de Doarpsomropper gedrukt bij Keetman te Sneek.

Tot zover de bestuursvergadering. We melden nog dat we een goed overleg met wethouder Stoker, Erik Visser en enkele dorpsbewoners hebben gehad aangaande een zwemplek voor jonge kinderen. De wethouder heeft toegezegd met een plan te komen dat ook voorziet in een financiele onderbouwing.

Peter Visch zal toetreden tot het bestuur van dorpsbelang, waar we erg blij mee zijn.

Uit de jaarvergadering die gehouden werd op donderdag 9 maart 2017 berichten wij U als volgt:

Voorzitter Aukje Hofman opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

17 mensen bezochten de jaarvergadering waaronder 4 vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen in de gemeente SWF. Een opkomst die zeer bescheiden van aard is, wat wij natuurlijk betreuren. Bemoedigend is dat 4 politieke partijen een afvaardiging stuurden en daarmee hun belangstelling toonden. Wij denken dat de opkomst bij jaarvergaderingen in het algemeen mede bepaald zal worden door de agenda van de betreffende jaarvergadering. In het verleden is al gebleken dat de opkomst groter is naarmate er aansprekende thema`s aan de orde zijn zoals bv. de nieuwe brug of de totstandkoming van het nieuwe dorpshuis. Toch is er ook in 2016/2017 veel gebeurd en heeft de Vereniging een groot aantal thema`s op haar agenda. U kunt dat nalezen in ons jaaroverzicht dat onlangs op deze site kwam.

Jan Luimstra staat stil bij het overlijden van erelid Sietse Holtrop. In de functies van o.a. voorzitter van Doarpsbelang en voorzitter van het dorpshuis heeft Sietse veel betekend voor Scharnegoutum.

Uitleg wordt gegeven over de contacten met de jeugd. Er zal worden geprobeerd om samen met de wethouder, 15-20 kinderen uit het dorp en ouders een oplossing te zoeken voor het zwemprobleem. Het is noodzakelijk om ook de kinderen er bij te betrekken. Er kan wel van alles bedacht worden maar als de kinderen er niet gebruik van maken is het niet zinvol.

Er zijn gesprekken gaande met o.a. de gemeente, de politie en een sportcoach om te inventariseren wat de wat oudere jongeren willen en om iets te organiseren voor deze groep in het dorp. Er wordt gedacht aan een activiteit in het dorpshuis.

Er ontstaat een discussie waarbij sommigen aangeven dat deze doelgroep in deze fase geen belangstelling heeft voor, door derden, georganiseerde activiteiten en dat het moeilijk is iets te doen aan de overlast die soms door deze groep veroorzaakt wordt.

Belangrijk is ook om de school hierbij te betrekken. Er is momenteel een pilot opgestart in samenwerking met RUG/ Hanzehogeschool om grip te krijgen op deze problematiek. De bedoeling is om veel samen te werken en op voorhand te proberen om de probleemkinderen eruit te pikken. Contact met de ouders in een vroegtijdig stadium is hier belangrijk. De laatste tijd wordt er minder overlast in het dorp gesignaleerd. Het hek om de school is na schooltijd gesloten, dit schijnt goed te werken. Ook hebben ouders een WhatsApp-groep waar je overlast kunt melden.

De financiele gegevens worden besproken, de kascommissie bevond ze in orde en daarna worden de jaarrekening en nieuwe begroting goedgekeurd. De bestuurswisseling betekent dat Pier Santema en Jouke van Schepen aftreden en Jan Luimstra is toegetreden (sedert mei 2016) Pier en Jouke ontvangen bloemen en een bon. Beide zeggen toe op losse basis betrokken te willen blijven.

Andrea van Kats vertelt dat Frank Schaaper, genoemd in de vorige notulen, ernstig ziek is en hierdoor geen werkzaamheden meer kan oppakken. Sibbele Sypersma merkt op dat de dorpsbelangsite niet actueel is met betrekking tot de namen van bestuursleden. Ook is het handig een mailadres te vermelden waarop bestuursleden bereikbaar zijn. Het bestuur zal hier aandacht aan geven.

Andrea van Kats vraagt aandacht voor de actie jeugd en verkeer. Dit is een actie met de kinderen in het dorp van groep 4 en 5 in samenwerking met de school. Deze actie was vorig jaar een succes en zou herhaald kunnen worden. Hinke Bakker heeft een vraag over de mogelijk nieuwe provinciale weg langs het spoor. Dorpsbelang houdt dit scherp in de gaten en heeft al met journalisten van de Omrop en LC gesproken waarover vervolgens werd bericht.

Na het officiële gedeelte volgt er nog een discussie over de status van het “beschermd dorpsgezicht”. De algehele opinie is dat men graag dit oude stukje Scharnegoutum wil behouden. Probleem is dat mogelijke investeerders uit efficiëntie- en kostenoogpunt liever iets geheel nieuws bouwen. De aanwezigen zijn hier niet voor. Verder ontstaat er een discussie in hoeverre de opgelegde status van beschermd dorpsgezicht kan worden verwijderd. De meningen zijn hierover verdeeld, dit moet uitgezocht worden. 

Johan Ypma geeft aan dat er geen hoogbouw moet komen, het groene kruisgebouw is al te hoog. Henk Bos heeft zeer uitgebreide tekeningen gemaakt hoe een eventueel nieuw plan kan worden ingepast in de omgeving. Er blijken veel mogelijkheden te zijn om nieuw te bouwen en toch de oude geveltjes te bewaren.

De gemeente en Patyna zijn nog steeds in overleg over de nieuwbouwplannen. De verwachting is dat dorpsbelang over enkele maanden geinformeerd zal worden over de laatste stand. Wellicht kan er vanuit het dorp ook een overleg georganiseerd worden tussen meerdere inwoners uit het dorp, de gemeente en Patyna. Dit zal worden opgepakt door het Bestuur.

Het Bestuur.

           

 

 

Jaaroverzicht van de Vereniging voor Dorpsbelangen Scharnegoutum- Loënga 2016/2017 

In het jaar 2016/2017 hebben de hierna genoemde activiteiten plaatsgevonden. (onder verantwoordelijkheid van of in samenwerking met de Vereniging voor Dorpsbelangen)

Herdenking 4 mei:

Zoals voorgaande jaren heeft een commissie bestaande uit leden van de Oranjevereniging, Dorpsbelangen en dorpsbewoners de 4 mei herdenking georganiseerd.

Op een vol plein bij het herdenkingsmonument volgden veel mensen de indrukwekkende herdenking.

Intocht Sinterklaas:

Ook in 2016, op 19 november, heeft Sinterklaas met zijn Pieten ons weer een bezoek gebracht.

Na een enthousiaste verwelkoming bij de brug en een tocht door het dorp kregen alle kinderen en ouders limonade en koffie aangeboden door Dorpsbelangen in het Dorpshuis.

Mede dankzij de vele vrijwilligers kon er met zo’n 200 aanwezigen weer een fantastisch feest gevierd worden. Sinterklaas zat er dit jaar warmpjes bij, de creatieve Sinterklaascommissie had gezorgd voor een echte open haard. 

Ligplaatsen:

De ligplaatsen zijn over het algemeen aardig bezet. Maar er zijn nog steeds plaatsen beschikbaar om boten aan te leggen. 

Jeugd-/ouderenbeleid:

Dorpsbelangen heeft regelmatig contact gehad met de jeugd- en ouderenadviseurs van de gemeente. Binnenkort wordt er samen met de jeugd en de gemeente gezocht naar een locatie aan het water waar kan worden gerecreëerd. 

bestemmingsplannen:

Dorpsbelangen heeft onlangs vragen gekregen over de huidige status van de braakliggende terreinen die bedoeld zijn voor nieuwbouw. 

Volgens de gemeente zijn er op dit moment geen concrete woningbouwplannen. Er wordt door de gemeente gewerkt aan een nieuwe woonvisie. De gemeente bekijkt met o.a. woningbouwverenigingen, provincie en buurgemeenten welke woonkernen in aanmerking komen voor nieuwe woningen.

De verwachting is dat de inspraak op dit plan start medio-eind april. E.e.a. is te volgen op het blokje “bekendmakingen” van de gemeentelijke site.

Een complexe factor die in Scharnegoutum nog speelt is de aangescherpte regelgeving m.b.t. de aardgasleiding. 

Ook voor het mogelijke bedrijventerrein aan de overkant van de Oergongswei zijn geen plannen. Momenteel zijn provincie en gemeente zeer terughoudend met het realiseren / uitbreiden van bedrijfsterreinen in kleine kernen. 

Elim:

De gemeente en Patyna zijn nog steeds in overleg over de nieuwbouwplannen. De verwachting is dat dorpsbelang over enkele maanden geïnformeerd zal worden over de laatste stand. Volgens de gemeente wordt er gestreefd naar een “authentieke uitstraling”. Over wat dit inhoudt worden geen mededelingen gedaan. Dorpsbelang zal zich hier nadrukkelijk mee bezig houden en de uitkomsten van de “beschermd dorpsgezicht ”discussie van de jaarvergadering over brengen naar de gemeente. Behalve de vorm van het gebouw moet er door de gemeente ook nog bekeken worden of e.e.a. binnen het wooncontingent past.  

Verkeersborden :

Naar aanleiding van vragen op de vorige jaarvergadering zijn er afspraken gemaakt met de gemeente over een 2-tal nieuwe borden op de Legedyk met verwijzingen naar sporthal, sportvelden en dorpshuis. Met de Marrekrite wordt momenteel gesproken over bordjes die verwijzen naar het nieuwe fietspad.   

Entree Scharnegoutum:

Eind vorig jaar zijn op verzoek van dorpsbelang krokusbollen en andere bollen geplant op de rand van het veldje tussen de rotonde en de brug. In het middendeel is een bloemenmengsel gezaaid. 

Gemeente:

Over diverse zaken heeft Dorpsbelangen contact gehad met de gemeente. Heel veel van deze zaken (bijvoorbeeld, verzekeringen en groenvoorziening) lopen via onze dorpencoördinator, de heer Erik Visser. 

Als dorpsbewoner kunt u ook zelf klachten over de openbare ruimte zoals: losliggende stoeptegels, kapotte straatverlichting, openbaar groen etc. doorgeven aan de gemeente. Dit kan via een MOR- of een MOL-melding. Mocht dit niet duidelijk zijn, dan kunt u contact opnemen met het bestuur. 

Diversen:

Dit jaar zijn er weer diverse overleggen geweest met de commissies die onder de paraplu van dorpsbelang vallen, zoals bijvoorbeeld de Doarpsomropper, de website en de natuurbeheergroep.

Ook worden er regelmatig berichten geplaatst in de Omropper en op de Website en zullen we de mening vragen van de dorpsbewoners. 

HET BESTUUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Onze sponsors *

Zoeken op deze site

Weerpraat

Zo was het toen

maart-ad.jpg

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-07.jpg

Info Website

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Bezoekers

We hebben 745 gasten en geen leden online