Doarpsbelang
34-10cc.ajpg

Verslag bestuur dorpsbelang d.d. 7 februari 2019 

Mededelingen:

Piet meldt dat hij contact heeft gehad met de PvdA fractie van de gemeenteraad en dat de voorgenomen huurverhoging van de kleine bootjes ligplaatsen niet doorgaat. De Raad heeft in meerderheid dit voorstel afgewezen. 

Verslag vergadering van 8 november 2018:

Frederik merkt op dat in de vergunningsaanvraag voor de intocht van St. Nicolaas vermeldt moet worden door welke straten de intocht gaat. Dat doen we ook, maar deze keer week de intocht nogal af van de planning. Dit kan eigenlijk niet. Jan en Piet hebben wat moeite gehad als verkeersregelaars het autoverkeer over de brug in goede banen te leiden. Het treintje waarin sinterklaas plaats moest nemen heeft erg lang op de brug moeten wachten. Mocht dit treintje opnieuw gebruikt gaan worden dan moet er een andere wachtplek worden gezocht. Wat de Pieten betreft, de jongeren die als pieten optreden willen geen veegpieten zijn maar helemaal geschminkt worden. Herkenbaarheid stellen ze niet op prijs. Aukje neemt dit op met de commissie. 

Actielijst d.d. 12 april 2018:

Jan doet verslag van onze groenvragen aan de gemeente SWF. M.b.t. de weg Scharnegoutum-IJsbrechtum is de reactie van de gemeente dat de aanpak van deze weg in de planning staat maar nog niet aan de beurt is. Veel wegen staan op de nominatie geheel geasfalteerd te worden met bijkomende grasbetonstroken. Niet aangegeven wordt wanneer de weg wel aangepakt zal worden. Hem viel bij het doorzoeken van ons archief op dat dezelfde kwestie al eerder aan de orde is geweest bij de gemeente Wymbritseradeel en dat toen dezelfde reactie kwam als nu bij Sûdwest. Intussen zijn we meer dan 10 jaar verder. We gaan het opnieuw aankaarten met de gevonden historie.   

Ingekomen stukken:  

We ontvingen een verzoek van de huisartsen voor overleg met het bestuur. We zijn bereid en Jan maakt een afspraak. 

Stand van zaken lopende onderwerpen:

Plannen oud Elim

Na de inloopavond was er windstilte maar nu zijn we weer met elkaar in constructief overleg. 

In ons overleg met Patyna op 17 januari is gebleken dat het management van Patyna twijfels heeft of het de plannen voor 16 zorgappartementen wel moet doorzetten. Patyna ervaart te weinig steun uit de dorpsgemeenschap en registreerde op de inloopavond vooral kritische opmerkingen. Het eerste herkennen we spijtig genoeg wel in ons bestuur. Het tweede niet. We spraken met elkaar af de bouw van de appartementen toch nog een kans te geven en zullen ons samen richten op de doelgroep voor bewoning in deze appartementen. We gaan daartoe meer gedetailleerde informatie verspreiden in eigen dorp en omgeving, daarbij hulp in roepend van kerkelijke werkers in ons dorp, ook aan dorpsgenoten die de laatste tijd naar elders verhuisden. Patyna zal de plannen verder documenteren o.a. terzake van de te verwachten huurprijzen.

Parkeren/verkeer:

Het overleg met de gemeenteambtenaren zullen we met spoed weer oppakken. Inmiddels zijn er telefonisch afspraken gemaakt.

Incasso contributies:

Frederik meldt dat er 61 nieuwe machtigingen zijn ontvangen ter inning van contributies. 166 adressen moeten nog bezocht worden. Samenvattend: Doarpsbelang heeft ruim 550 betalende leden, het totaal aantal machtigingen bedraagt nu 384. We bezoeken nog 166 adressen. Van de leden die niet gemachtigd hebben heeft een deel de contributie betaald en een kleiner deel heeft dit niet gedaan. Misschien moet ons bankrekeningnummer nog eens onder hun aandacht worden gebracht. 

Geledingen:

Namens de Stifting de Flearen/Oer`t Lange Rek en de Mediagroep zijn financiële overzichten ontvangen over hun administraties. Het bestuur is tevreden met deze informatie en spreekt opnieuw zijn vertrouwen uit in deze partners. We danken alle partners, ook de 4 mei commissie, Graach Dien en de Werkgroep St. Nicolaas voor de fijne samenwerking. Hun inbreng in en voor het dorp is van groot belang. 

Inzake de aangekondigde Himmeldei neemt Aukje contact op met het schoolteam. Bij de werkgroep St. Nicolaas informeert ze naar de kosten van het stomen van de sint- en pietenpakken die door ons betaald zullen worden. 

De jaarvergadering van onze Vereniging  zal plaatsvinden op 28 maart 2019, aanvang 19.45 uur.  

Namens het bestuur, de secretaris.

 

Samenvatting bestuursvergadering dorpsbelang d.d. 8 november 2018 

Jan noemt even de vragen die we aan de gemeente stelden. De weg Scharnegoutum-IJsbrechtum wordt voorlopig niet aangepakt. Staat wel op de gemeentelijke agenda, maar is nog niet aan de beurt. T.z.t. ook verhardingen naast de weg met zgn. dribbelbeton stroken. 

De werkgroep zwemplek is nog bezig. Aukje meldt dat er deze zomer weinig gezwommen werd bij de bruggetjes.  

Frederik meldt dat Piet en hij al op pad zijn geweest terzake incasso`s contributie dorpsbelang. We willen graag dat leden ons machtigen de contributie jaarlijks eenmalig af te schrijven. Aukje en Peter gaan meehelpen.  

Binnenkort hebben we overleg met vertegenwoordigers van dorpshuisbestuur en gemeenteambtenaren met betrekking tot de parkeersproblematiek rondom het Swettehûs. 

Peter heeft nu een afspraak met Fryske Mienskip aangaande gasvezel.  

M.b.t. de bootjes ligplaatsen meldt Frederik dat de ligkosten stapsgewijze in 3 jaar verhoogd zullen worden van € 16,30 naar € 30.00 per strekkende meter ligplaats. Dit is een forse verhoging. Na nogal wat discussie besluiten we toch geen bezwaren te uiten. De gemeente geeft aan hiertoe te zijn overgegaan na vergelijkend onderzoek met andere gemeenten.  

Er zijn na de inloopavond van Patyna door hen geen mededelingen meer gedaan, terwijl Patyna op korte termijn een go-no go toezegde. (Inmiddels is er mailverkeer gaande en zullen we als bestuur nog een overleg hebben met Patyna.

Intocht Sint is op 24 november. Voorbereiding loopt goed. Piet regelt hesjes en we zullen als verkeersregelaars dienst doen. Aukje ontvangt de Sint. Nog even aandacht voor de Pietenkleur…we nemen nu geen standpunt in, eventueel na deze intocht eens bespreken.

Sint Maarten valt op zondag dit jaar. We wachten maar af wanneer de kinderen langs de deuren gaan, op zondag of anderszins. 

Bezoek Burgemeester Jannewietske de Vries aan de wintermerk. Zie brief aan de Burgemeester van Jan namens ons bestuur en de PKN gemeente. We weten nog niet of ze gaat komen. (Jan: hoewel het Jannewietske spijt kan het bezoek  niet door gaan, maar de burgemeester komt begin 2018 wel in ons dorp voor een kennismakingsbezoek) 

Volgende bestuursvergadering 17 januari 2019. Jaarvergadering op 21 maart 2019 aanvang 19.45 uur.

Jan Luimstra

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenvatting verslag vergadering bestuur dorpsbelang donderdag, 20 september 2018 

Aukje ontving signalen over de robuuste wijze van het grasmaaien. Jan eveneens. Een klacht is door een dorpsbewoner op zijn aanraden digitaal ingediend bij de gemeente. Wij onderschrijven deze klacht. 

Verslag vergadering van 21 juni 2018: Geen bijzonderheden. 

Actielijst d.d. 12 april 2018:

Gevraagd was om een blikvanger bij de Zwettewei. Is niet meegenomen in de communicatie met de gemeente. Is een idee wellicht de blikvanger bij de fam Huistra aan de Lege Dyk te verplaatsen? We zullen het eerst met Erik Visser bespreken en zijn mening vragen. Is een actie hierop wel zinvol? 

Frederik meldt dat de papieren klaar liggen die nodig zijn de incasso actie bij de leden te houden. Met Piet gaat hij in oktober alle leden benaderen.

Jan deelt mee dat hij van Albert Kingma nog info krijgt over het ingebruik nemen van het nieuwe logo.

Aukje gaat nu de dorpsvlaggen bestellen. Jan levert nog de adressen aan. 

Ingekomen stukken:

Jan leest de mails m.b.t. raadsstukken. Tot nog toen geen interessante zaken tegen gekomen. M.b.t. de voorlichtingsbijeenkomst van Patyna wachten we deze avond met belangstelling af. Er is geflyerd in ons dorp en veel omliggende dorpen, althans zo is aangekondigd. Heeft in ons dorp in elk geval plaatsgevonden. 

Jan doet verslag van de bijeenkomst met Erik en Leon over het pad bij het MFA van deze morgen waarbij Dukke, namens school, Wijtze de Boer en Hinke Bakker namens Bestuur Dorpshuis aanwezig waren.

Verder is nog gesproken over de overige voorstellen van de ambtenaren. Nu Patyna gaat bewegen inzake “Elim” is het misschien ook goed e.e.a. in samenhang te bekijken. 

Zwemplek: we wachten op verdere info van de werkgroep. Zijn wel bezig.

Factuur opknappen monument: Frederik vraagt het bedrijf wie eigenlijk opdrachtgever was. 

We spreken af direct na de bijeenkomst van Patyna nog alle reacties van de bewoners de Terp te bekijken en dan te besluiten hoe verder te gaan. Noot secretaris: heeft inmiddels plaatsgevonden.

Rondvraag:

Wie beheert de mailgroep dorpsbelang? Frederik ontvangt niets. Jan gaat het na. 

De volgende vergadering donderdag, 8 november 2018.

 

Verslag bestuur dorpsbelang d.d. 21 juni 2018 

De agenda wordt onveranderd behandeld. We zijn het eens voor de keuze van een logo. We nemen het logo met blauw en geel, maar een ongekleurd pompeblêd. Arjane heeft de schrijfwijze van Loiingea nog aangepast.

Geert Bos is bezig gegaan met de historische wandelroute en zal e.e.a presenteren. Fase 3 de Flearen, Jan zet het nog op website/do

Actiepunt archief, is overgeplaatst naar Martenshúske en Jan spit het door. Contributie en incasso, Frederik en Piet gaan er nu mee aan de slag. Jan zal Erik Visser herinneren aan diens voornemen nieuwe bewegwijzering in het dorp te verzorgen. Dorpsvlag, we besluiten tot bestelling voor de aanvragers, Jan levert Aukje gegevens van de aanvragers.

Glasvezel: Peter vraagt nog nadere info aan. Contactpersonen zijn Jaap Bosma en Anja Rombout.

De factuur van de fa Koopmans inzake opknappen oorlogsmonument, Frederik vraagt na bij Jouke, maar betaalt alvast de factuur. Nagaan of de kosten niet gedeeld kunnen worden met de Oranjevereniging.

De mail van de heren Visser en Slootjes van de gemeente SWF inzake voorstellen om de parkeersproblematiek op de Terp aan te pakken zijn we content mee. We zenden de ontvangen info door aan de bewoners van de Terp en vragen om reactie per brief/mail. Daarna terug op de agenda. Idee is het verder in kleine kring op te pakken.

Elim gebouw: We zijn erg teleurgesteld in de houding van Patyna. Aukje neemt nu contact op en Jan zal het opnieuw bij Erik Visser aankaarten en vragen dat ook de gemeente actie onderneemt.

Zwemplek: Jan vraagt bij Ingrid Altenburg wat de stand van zaken is en wat de voornemens van de werkgroep zijn.

Peter merkt op dat een woning leeg staat in het wooncentrum aan de Fritsmastraat, hoewel er wel een huurder is. We gaan Elkien oproepen actie te ondernemen. Er zijn klachten over de wijze van bewonen. 

De volgende vergadering staat al gepland in september. Jan vraagt Zwettehûs ruimte voor een borreluurtje van ons bestuur. 

Jan

 

Verslag bestuur dorpsbelang d.d. donderdag, 12 april 2018 

Er is gevraagd naar een boek dat gemaakt werd over de Chr. Basisschool van Scharnegoutum. Zover bekend is er nog 1 exemplaar dat beschikbaar kwam van een particulier en bij Henk Bos ligt. We kunnen het boek, nadat Henk het ingezien heeft, ophalen. We zullen Dukke Hofman vragen of het in het archief van de school kan. De aanvrager krijgt de informatie uit het boek waarom hij heeft verzocht. We lenen het boek niet uit nu sprake is van een laatste exemplaar. 

Notulen dorpsbelang van 29/1/18 en 8/2/18 worden vastgesteld evenals de notulen jaarvergadering 8/3/18 De notulen van de jaarvergadering zijn door de griffie van de gemeente SWF ter kennis gebracht aan de fracties van de gemeenteraad. 

Actielijst

Het overzicht van contactpersonen geledingen dorpsbelang nu op orde. Onze dorpscoordinator Erik Visser schuift aan en we bespreken het volgende:

We lichten de situatie over de zwemplek toe. Erik ziet mogelijkheden gebruik te maken van het leefbaarheidsfonds eventueel in combinatie met het Iepen Mienskipfûns.

De afdeling Ruimtelijke Ordening van de gemeente gaat bouwplan de Flearen, fase 3 bekijken en mogelijk in de planning opnemen voor nieuwbouw. Als realisatie daarvan in beeld komt zal dit nog een lang traject moeten doorlopen. We zijn dan snel enkele jaren verder voor er gebouwd zou kunnen worden.

We vragen de werkgroep zwemplek het draagvlak bij omwonenden aan de Trekskute te onderzoeken, waarbij als uitgangspunt dient dat deze niet dichtbij de aangrenzende woningen

Zal komen te liggen, maar op enige afstand. Er is nog geen definitieve keuze voor Trekskute of achter de sportvelden.

Enkele vragen/klachten m.b.t. het groen gaan we aanmelden via het contactformulier van de gemeente. Hier ook de wens voor een extra hondentoilet aan de Zwettewei.

We bespreken de traagheid van Patyna aangaande de zorgplannen voor het oude Elim. Erik gaat intern na hoe de contacten daarover met de gemeente verlopen.

We gaan een gesprek plannen over de parkeerproblemen op de Terp met de school/thuis bij thea en de buurt. Erik schuift daarbij aan en zal ook een collega die over verkeerskennis beschikt, er bij betrekken.

(inmiddels bekend dat dit gaat plaatsvinden op 29 mei 2018)

We zullen de vlag van Scharnegoutum bestellen bij de vlaggencentrale in Dokkum wanneer daarvoor belangstelling is. Inmiddels geplaatst op de website en gaat ook in de Omropper. De vlag kost € 41,- als het formaat 1x1.5meter is. 

Onze penningmeester gaat samen met Piet IJssels de leden vragen de jaarlijkse contributie per automatische incasso te betalen. Daartoe moeten 221 adressen worden bezocht. Ook de andere bestuursleden springen zonodig bij omdat het een grote klus is. Frederik heeft al een machtigingsformulier opgesteld.

Als deze klus is afgerond gaat de penningmeester na de zomer vakantie periode aan de slag met de geldstromen van de mediagroep. 

We vragen de kerkrentmeesters om het dorpsbelangarchief te mogen onderbrengen in het Martenshûske (inmiddels toegezegd door de kerkrentmeesters) We peilen bij Tresoir of er interesse is voor delen van ons archief. 

De secretaris dient de nieuwe wensen aangaande enkele “groene” onderwerpen  bij de gemeente in via het contactformulier van SWF.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-05-a.jpg

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

We hebben 121 gasten en geen leden online