Doarpsbelang
34-10cc.jpg

Feriening fan Doarpsbelang Skearnegoutum-Loaiinga

Datum: 12 mei 2016

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Swettehûs

Jaarverslag doarpsbelang 2015-2016        zie onder AGENDA

Vers;ag jaarvergadering 23-4-2015           zie onder Jaarverslag

 

 AGENDA

 Opening 

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken 
 4. Notulen jaarvergadering 23 april 2015
 5. Jaaroverzicht 2015/2016
 6. Jaarrekening vereniging 2015
 7. Begroting vereniging 201 PAUZE
 8. Bestuursverkiezing:                                                                                                                                                                                                                    Aftredend en niet herkiesbaar   Mw. I.A. Sibma en Mw. A.van kats                                                                                                                                                                                                                              Het bestuur van DB is op zoek naar nieuwe leden. Heb je interesse of lijkt het je wel wat, dan contact op met het bestuur.
 9. Beleid vereniging

    10. Rondvraag  

    11. Presentatie over de natuurgebieden                                                                                                                                                                                                                      

Rondvraag. Sluiting  Bestuur dorpsbelangen Scharnegoutum-Loënga             www.skearnegoutum.nl Wij rekenen op uw komst, ook uw mening telt!.
Na afloop bieden wij u graag iets te drinken aan en hopen u persoonlijk te spreken.
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Jaaroverzicht van de Vereniging voor Dorpsbelangen Scharnegoutum- Loënga 2015/2016 

In het afgelopen bestuursjaar hebben de hierna genoemde activiteiten plaatsgevonden onder verantwoordelijkheid van of in samenwerking met de Vereniging voor Dorpsbelangen. 

Herdenking 4 mei:
Zoals voorgaande jaren heeft wederom een commissie bestaande uit leden van de Oranjevereniging, Dorpsbelangen en dorpsbewoners de 4 mei herdenking georganiseerd.

Op een vol plein bij het herdenkingsmonument volgden velen de indrukwekkende herdenking. Na de herdenking was er in het dorpshuis een tentoonstelling te zien met attributen uit de oorlog. Coby de Boer en Akke Algra zijn bedankt voor hun inzet in de afgelopen jaren. Er was veel belangstelling voor de genoemde tentoonstelling.  Ook Hessel Bouma wordt bedankt voor het beschikbaar stellen van de opbrengst van het oorlogsboek.

Intocht Sinterklaas:
Ook in 2015, op 21 november, heeft Sinterklaas met zijn Pieten ons weer een bezoek gebracht.
Na een enthousiaste verwelkoming bij de brug en een tocht door het dorp kregen alle kinderen en ouders limonade en koffie aangeboden door Dorpsbelangen in het Dorpshuis.
Hierna werd met zo’n 200 aanwezigen weer een fantastisch feest gevierd in de grote zaal.

Ligplaatsen:
De ligplaatsen zijn over het algemeen aardig bezet. Maar er zijn nog steeds plaatsen beschikbaar om boten aan te leggen.

Jeugd-/ouderenbeleid:


Dorpsbelangen heeft regelmatig contact gehad met de jeugd-en ouderenadviseurs van de gemeente. Ook heeft dorpsbelangen contact gehad met de wijkagent over de jongerenoverlast en de zwemoverlast.

Dorpshuis Swettehûs/School
Het dorpshuis loopt heel erg goed. Er wordt veel gebruik van gemaakt.  Er worden veel activiteiten georganiseerd en hier is ook veel belangstelling voor. Vanaf september is het repair cafe opgestart en dit loopt ook goed. Een ieder heeft zijn draai kunnen vinden en in overleg is er veel mogelijk. Verder blijft het overleg tussen de Gemeente, het bestuur van  dorpshuis, de school en DB doorgaan om een en ander in goede banen te leiden. Vanaf 2011/2012 wordt het dorpshuis  gerund door vrijwilligers en tot nu toe loopt dit goed. Voor de laatste informatie omtrent bovenstaande verwijzen we naar de website/doarpsomropper.

 Gemeente:
Ook over diverse zaken heeft Dorpsbelangen contact gehad met de gemeente.
Heel veel zaken lopen via onze dorpencoördinator,  Dhr. Erik Visser.

Dit waren onder andere:

Verzekering
Groenvoorziening/entree dorp
Parkeeroverlast 
Duurzame energie
Pannakooi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Verslag van de jaarvergadering van de Feriening fan Doarpsbelangen Skearnegoutum-Loaiingea gehouden op donderdag 23 april

Er zijn ongeveer 18 belangstellenden aanwezig.

 1. Opening

            De voorzitter, Mw. A. van Kats opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte   welkom.  Een speciaal welkom voor de vertegenwoordigers van de politieke partijen, de    dorpencoördinator Dhr. E. Visser en erelid Dhr. S. Holtrop. Mw. van Kats stelt het bestuur voor.

            Na een aantal kinderziektes heeft een ieder zijn draai gevonden in het nieuwe dorpshuis. Er worden veel nieuwe activiteiten georganiseerd. Over het algemeen is men zeer positief over het nieuwe dorpshuis.  Over het oude dorpshuis Elim is tot nu niks over   bekend. De gemeente heeft dit in zijn beheer, we blijven druk uitoefenen. De pilot informele zorg heeft plaatsgevonden. De informele zorg wordt opgepakt door Graach Dien. De formele zorg vindt plaats via de gemeente.

            Er is op dit moment minder overlast door jongeren. Hier hebben we ook bovenop gezeten. 

 1. Mededelingen

            Mw. C. Manten (wijkagent), dhr. R. Jorna en dhr. P. Ijssels hebben zich afgemeld voor de vergadering. Voor wat betreft de bestuursverkiezing: Mw. A. van Kats en mw. I. Sibma tekenen bij voor 1 jaar. Mw. A. Hofman wordt officieel benoemd tot bestuurslid. 

 1.    Ingekomen stukken

            Door dhr. Geart Bos is een gedicht ingestuurd over de Zwette. Het leek hem een mooi   gebaar om dit bij de Zwette neer te zetten. Het gedicht wordt door Aukje Hofman                         voorgelezen. Daarna wordt aan de aanwezige leden gevraagd of ze akkoord zijn met het    plaatsen van dit gedicht. Geart Bos wil zelf alles wel regelen. Alle leden gaan hier akkoord mee. We hebben hierover nog wel contact.  Voor het 40 jaar vrijwilliger zijn van Reumafonds, gaan we in de omropper aandacht aan besteden. 

 1.  Notulen jaarvergadering 10 april 2015

            Het verslag van de vorige jaarvergadering wordt door de secretaris voorgelezen. Naar    aanleiding hiervan vraagt dhr. Lieuwe v.d. Pol of er nog zaken zijn opgepakt vanuit de enquête. Het punt verkeer komt nog steeds ter sprake en hier gaan we mee aan de gang. De belangstelling voor stadslandbouw en windenergie is niet erg groot. Maar er is een pilot opgestart door de gemeente voor zonne-energie waar een ieder in kan stappen. De bankjes worden voor de zomer verplaatst. Over de pannakooi zijn gesprekken geweest en hier zijn een aantal afspraken over gemaakt.

            Naar aanleiding van het punt overlast jeugd in de speeltuin merkt dhr. Egbert Flik op dat dit op dit moment heel erg meevalt en dat het erg rustig is.

            Hierna worden de notulen goedgekeurd. 

 1. Jaaroverzicht 2014/2015

      Het verslag van het jaaroverzicht wordt voorgelezen door de secretaris en wordt goedgekeurd. Naar aanleiding van het verslag vertelt mw. A. van Kats nog iets over de 4 mei   viering. Tijdens deze viering is het boek van Hessel Bouma gepresenteerd en waren er meer dan 200 belangstellenden. Het boek is dan ook een groot succes. Op deze avond nam iemand het woord en heeft een indrukwekkend verhaal over de oorlog vertelt. Alle opbrengsten van het boek moeten worden geïnvesteerd in het dorp. 

 1. Jaarrekening vereniging 2014

            Dhr. J. van Schepen legt een en ander uit over de jaarrekening en de balans. Het overzicht ziet er helder en duidelijk uit. De post verzekering is erbij gekomen omdat de gemeentelijk verzekering niet genoeg dekking gaf en wij genoodzaakt waren een verzekering af te sluiten. De gemeente gaat kijken of er een collectieve verzekering kan worden afgesloten. De lening voor het oorlogsboek is afgelost. Er zijn tot nu toe 650 boeken verkocht en de opbrengst is tot nu toe € 5000,=.  Hiervoor moet nog een passende bestemming worden gezocht in overleg met Hessel Bouma. Mw. Wies Dotinga   vraagt wat het punt bestemming Loënga is. Dit is nog een subsidie van de gemeente Sneek en is bedoeld om te besteden in Loënga.  Er is hier bv een grafmonument van        opgeknapt. Pier Wester vraagt hoe nog zit met de verzekering: wij zijn als bestuursleden privé hoofdelijk aansprakelijk. Door een incident zijn we er achter gekomen dat de verzekering van de gemeente niet kostendekkend was en zijn we genoodzaakt om zelf een verzekering af te sluiten. De gemeente/wethouder is er mee bezig om dit uit te zoeken. Dit speelt waarschijnlijk landelijk. Erik Visser legt ook uit dat het een complexe materie is. Binnen een aantal weken moet er duidelijkheid komen. 

 1. Begroting vereniging 2015

            Doarpsbelang wil ervoor zorgen om meer contributie binnen te krijgen, en gaat actief   leden werven.  Het is een duidelijk verhaal. De kascommissie is langs geweest en heeft alles goedgekeurd. De heer Henk Bos gaat uit de kascommissie. Mw. Wies Dotinga  komt   er in, samen met Dhr. Cees v.d. Goot. Van de opbrengsten van het oorlogsboek is het monument opgeknapt. Over de opbrengsten van het oorlogsboek is bij punt 6 al melding gemaakt. Tijdens de 4 mei viering zal Hessel Bouma in het zonnetje worden gezet evenals Coby de Boer en Akke Algra. De penningmeester wordt decharge verleend. 

 PAUZE (met koffie en oranjekoek)

 

 1. Bestuursverkiezing

   Mw. A. Hofman wordt voorgesteld als nieuw lid. Ze zit al even in het bestuur. Ze stelt zich voor en wil zich graag inzetten voor Graach Dien. Ook is ze als vice-voorzitter aangesteld. Ze wordt            met applaus begroet. Mw. I. Sibma wordt nog voor 1 jaar aangesteld als secretaris van het bestuur. Mw. A. van Kats wordt ook nog voor 1 jaar aangesteld als voorzitter. Dhr. Frank Schaaper treedt af en wordt door dhr. Pier Santema bedankt voor zijn inzet. Aan Frank Schaaper wordt gevraagd om het wandelpad af te maken. Frank krijgt voor alles bloemen en een cadeaubon.  Frank bedankt ook weer. Tevens zijn we nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden. 

 1. Beleid vereniging

   Mw. A. van Kats vertelt iets over het beleid van de vereniging. Zij vertelt dat het een andere tijd is dat het lastig is om bestuursleden voor langere tijd vast te leggen. Volgens de statuten mag er per jaar verlengd worden. Uit de enquête is gebleken dat het verkeer nog steeds een terugkerend punt van ergernis is. Dit kwam ook uit de dorpsvisie naar voren. DB is bezig om hiervoor iets te organiseren. Er ontstaat schade en er veel ergernis. Er rijdt veel zwaar verkeer. We zijn in gesprek met de wijkagent en VVN.

   Er is overlast van zwemmende jeugd. De plek waar ze zwemmen veroorzaakt veel overlast, zelfs als er heel weinig kinderen zijn. Er worden dingen vernield en ook wordt er troep achtergelaten. De plek is bedoeld als uitkijkpunt en als vissteiger. Er wordt gekeken naar oplossingen om weer overlast te voorkomen. Misschien kan er een groenstrook worden geplaatst. Het was geen zwemplek, dus in principe hoeven we ook niet met alternatieven te komen.

   Ook was er overlast van rondhangende jeugd die ook dingen hebben vernield. Dit heeft veel impact op sommige bewoners. Met de wijkagent zijn hier duidelijke afspraken over gemaakt. Als er overlast is, gelijk melden en dan komt er ook gelijk actie. Er zijn ook extra rondes voor ons dorp. Alle informatie wordt geplaatst op de site/omropper.

   Ook is er de pilot zonne-energie opgezet. Hier is bij punt 2 al melding over gemaakt.

   Verder zijn er tijdens reguliere vergaderingen de volgende punten aan de orde gekomen: Elim, bestuursaansprakelijkheidsverzekering, mogelijkheden tot koffieochtend cq repaircafe,            pannakooi en overleg met Elkien over het beschikbaar komen van huurhuizen. 

 1. Rondvraag

   Dhr. Rouke v.d. Meer zegt dat hij een jaar geleden om een container heeft gevraagd bij het natuurgebied. Dit is toen aangekaart bij de gemeente en daar moest men bekijken of het in de route kon worden meegenomen. Erik Visser zal dit meenemen. 

   Jan Keuning vraagt hoe zit met de bestrating van de stoepen. De hele St. Martensdyk ligt er niet goed in. Je kan dit doorgeven via een MOR-melding. Erik Visser neemt dit ook mee. 

   Geart Bos geeft aan dat naar aanleiding van het verhaal van Frank Schaaper over het nieuwe wandelpad, hij vanuit Sneek met de shuttlebus  (waar hij chauffeur op is) een historische rondrit wil gaan maken langs de verscheidene dorpen. Geart en Frank gaan hierover gedachten uitwisselen. 

   Egbert Flik merkt op dat de toegangelijkheid van het dorpshuis voor rolstoelen problematisch is. Er wordt opgemerkt dat er een onafhankelijk onderzoek van de gemeente is geweest om                  dit soort problemen uit te zoeken en daarbij kwam dit punt ook naar voren. Hierover zou een  rapport binnen 2 weken naar de gemeente worden gestuurd en de gemeente zou dan actie         ondernemen. Dit loopt dus nog. Als het te lang duurt ondernemen we wel actie. 

   Wies Dotinga vraagt of er iets gedaan kan worden over het afsteken van vuurwerk. DB gaat

   inventariseren wat men hiervan vindt. Het is lastig om dit te verbieden. 

   Piebe Wester vraagt of er ook politieke vertegenwoordigers aanwezig zijn en of er ook een  contactwethouder is. Er zijn politieke vertegenwoordigers en zij nemen wel zaken mee als hen dit interesseert. De politieke partijen geven aan, dat als er iets is, het publiek zelf ook iets aan kan kaarten. We hebben een gesprek gehad met de wethouder en daarmee concrete afspraken gemaakt.  

   Sietse IJsselstein vraagt hoe het zit met het nieuwe fietspad. Door een misverstand is er nieuw split opgegooid en kun je er bijna niet meer op fietsen. Dit wordt in de loop van het jaar       aangepakt. Erik Visser neemt dit ook mee. 

 1. Sluiting

    Mw. A. van Kats sluit de vergadering en bedankt een ieder voor hen inbreng. Erik Visser krijgt nog een bloemetje voor alle inzet. Voor iedereen is er nog een drankje beschikbaar.

 

De notuliste, 

Irma Sibma-van der Horn

 

 

 

* Onze sponsors *

Zoeken op deze site

Weerpraat

Zo was het toen

foto_04a-ad.jpg

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-67.jpg

Info Website

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Bezoekers

We hebben 623 gasten en geen leden online