Doarpsbelang
23-sus.jpg

Verslag van de jaarvergadering van de Feriening fan Doarpsbelangen Skearnegoutum-Loaiingea gehouden op donderdag 8 maart 2012

Er zijn 28 belangstellenden aanwezig.

  1. Opening

De voorzitter, Mw. A. van Kats opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.  Een speciaal welkom voor de vertegenwoordigers van de politieke partijen. Mw. van Kats stelt het bestuur voor. Zij noemt het positief dat het beleid van de nieuwe gemeente steeds meer vorm krijgt. Daarnaast is het belangrijk dat we mee kunnen praten en mee kunnen denken. Het doarpsbelang krijgt meer verantwoordelijkheid samen met de dorpencoördinator. Mw. van Kats ziet dan ook met veel vertrouwen uit naar een nieuw bestuursjaar.

2.      Mededelingen

Dhr. E. Visser, dorpencoördinator is vanwege familieomtandigheden met kennisgeving afwezig. Ook mw. J. van der Zwan heeft zich afgemeld.

Mw. van Kats voegt punt 5 a toe: benoeming erelid.

Het formele gedeelte vindt plaats voor de pauze, na de pauze wordt de film Grutsk vertoont.

Voor wat betreft het fietspad naast de Zwette. Het technisch gedeelte is gereed, maar een en ander wordt nog opgehouden door derden. Als alles opgelost is, dan kan er dit jaar worden begonnen.

Met betrekking tot het MFA, op 16 maart is er een voorlichtingsavond van de gemeente + betrokken besturen. Er is een persbericht naar buiten gebracht, alle contact met de pers gaat via de gemeente. Over het ontwerp is overeenstemming bereikt. Er zijn onzekerheden over de financiering door derden. Daarnaast zijn er over het beheer afspraken gemaakt. Wij, als doarpsbelang, hopen dat alle partijen in deze kwestie hun verantwoordelijkheid nemen.

3.   Ingekomen stukken

Van de fam. Wester is een vraag binnengekomen of er seniorenwoningen kunnen worden gebouwd in de oude pastorie en in Elim. Dit is doorgespeeld aan de gemeente. Binnen 14 dagen krijgt de fam. Wester antwoord op deze vraag.

 

4.  Verslagen

Het verslag van de vorige jaarvergadering wordt door de secretaresse voorgelezen en goedgekeurd.

Het jaarverslag van de secretaresse wordt eveneens voorgelezen.

Daarna doet de penningmeester, dhr. J. Ypma, verslag. Hij geeft aan dat dit voor hem de laatste keer is, daarnaast geeft hij bij enkele punten wat extra uitleg, de subsidies zijn voor dit boekjaar geregeld en ontvangen. De opbrengst van de ligplaatsen is hoger i.v.m. de verhoging van het liggeld. Verder zijn er bijdragen geleverd aan culturele activiteiten in het dorp. Zijn verslag is helder, de financiële situatie van doarpsbelang ziet er gezond uit. Er kwam een vraag van mw. H. Bakker of doarpsbelang een bijdrag aan de doarpsomropper in overweging kan nemen. Dhr. Ypma geeft aan dat als er een goed plan op papier wordt gezet, dit altijd in een bestuursvergadering kan worden besproken. Verder geeft Dhr. Jellema aan dat de culturele activiteiten in Loënga op een laag pitje staan, maar tzt nemen ze wel weer contact op. Namens de kascommissie, bestaande uit dhr. S. Kooistra en dhr. R. Grondsma, complimenteert de heer Kooistra de penningmeester met het feit dat de boekhouding er pico bello uitzag. Derhalve wordt de penningmeester decharge verleend. Volgend jaar hebben  dhr. R. Grondsma  en dhr. E. Flik zitting in de kascommissie.

5.   Bestuursverkiezing

Dhr. J. Ypma, penningmeester is aftredend. Hij wordt dmv een bloemetje en een bon bedankt voor zijn inzet. Als nieuwe penningmeester wordt benoemd Jouke van Schepen, hij geeft aan dat hij al eerder in het bestuur heeft gezeten in een andere functie. Hij wil zich opnieuw graag inzetten voor de vereniging.

 

5a. Benoeming erelid

Mw. A. van Kats wil graag een voorstel indienen om een erelid te benoemen. Het gaat om de persoon die ook in het bestuur heeft gezeten en nog steeds in allerlei besturen zit. Hij zet zich dag en nacht in voor het dorp. Het bestuur stelt voor om Dhr. S. Holtrop te benoemen als erelid. Aan de aanwezigen wordt gevraagd of men het er hier mee eens is, een meerderheid is voor en dhr. Holtrop wordt benoemt als erelid. Dhr. Holtrop neemt het woord en zegt dat hij even sprakeloos was, hij benoemt dat er meerdere personen voor deze titel in aanmerking komen en noemt het een eerbetoon aan alle vrijwilligers. We doen het met z'n allen en daardoor blijft het leuk.

 

6   Rondvraag

Dhr. S. Kooistra stelt een vraag over de plaatsing van de UMTS mast. Deze kwestie ligt bij de KPN. Als er meer over bekend is, wordt dit wel medegedeeld.

Dhr. Flik vertelt dat hij een brief heeft gestuurd over de zoutcontainers. Deze kwestie is keurig afgehandeld, maar hij is het met de gang van zaken niet eens. Hij zou graag zien dat er weer zout in de containers komt ipv zand. Mw. van Kats geeft aan dat dit beleid is van de gemeente, het kan leiden tot valse concurrentie voor degenen die zout verkopen. Als bestuur zullen wij deze kwestie nog een keer aan de gemeente voorleggen.

Dhr. Grondsma ergert zich heel erg aan de hondenpoep in de Ts. Claeszstrjitte. Wat kunnen we hieraan doen. Een verbod zal er niet komen, want dat is moeilijk te handhaven. Het ligt aan het fatsoen van de mensen zelf. Dhr. Keuning geeft aan alles weer opgeruimd te hebben.

Naar aanleiding hiervan geeft Mw. van Kats de kwestie van de glascontainer aan, dit ligt ook aan het fatsoen van de mensen.

Dhr. Jellema vraagt zich hoe lang het duurt voor er begonnen wordt aan het fietspad langs de Zwette. Dhr. Bos geeft aan dat technisch alles klaar is, maar er nog problemen zijn met derden. Als alles is opgelost kan er in het najaar 2012 worden begonnen.

 

7.   Sluiting

Daar er geen vragen meer worden gesteld, sluit Mw. van Kats de vergadering en bedankt een ieder voor zijn of haar aanwezigheid.

8. Pauze (met koffie en oranjekoek)

9. Film Grutsk

Mw. Postma geeft eerst een presentatie over het ontstaan van de film. Daarna wordt de film vertoont. De film is erg interessant, het is leuk om te zien hoe Fryslân is ontstaan.

De notuliste,

Irma Sibma-van der Horn

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-45.jpg

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

We hebben 307 gasten en geen leden online