Doarpsbelang
16-KBC.jpg

 

In de vorige Dorpsomropper gaf de heer Machiel Tolsma, manager van Patyna, een korte verklaring betreffende het niet doorzetten van het plan voor de zorgappartementen op de locatie van het oude Elim.

Lang, maar zonder resultaat, heeft dorpsbelang gewerkt aan meer zorg in Scharnegoutum. We willen dat verantwoorden.

Uit de verklaring van Patyna valt op te maken dat zij de stekker uit haar plannen trok vanwege onvoldoende steun vanuit de dorpsgemeenschap en meer specifiek de op de inloopavond gemaakte opmerkingen over de parkeer- en verkeersproblemen en geluiden dat er mogelijk tegen het plan geprocedeerd zou worden. Dit is o.i. niet de volledige overweging tot dit besluit.

Wij bevestigen dat er vanuit het dorp bijna geen reacties zijn gekomen in de periode van overleg over het plan. Dat vonden we spijtig. Op de inloopavond werd het gepresenteerde plan, middels een virtuele rondleiding om en in het gebouw, getoond en ook gewaardeerd. Dat er gewezen werd op de parkeer- en verkeerssituatie viel te verwachten maar de indrukken die dat achter liet bij de mensen van Patyna vonden wij overtrokken, wat we hen ook hebben laten weten. De suggestie over mogelijke bezwaren hebben we goeddeels kunnen wegnemen en ook daarover hebben we Patyna geïnformeerd.

Wat zijn nu de meest belangrijke momenten in de voorbereidingen geweest over bijna twee jaar?

Patyna vroeg onze medewerking bij een concreet plan, nl het bouwen van 16 zorgappartementen  op genoemde locatie. Zij verklaarde dat uit marktonderzoek was komen vast te staan dat hiervoor voldoende belangstelling zou zijn in de regio, nl. Scharnegoutum en omliggende dorpen.  Ons bestuur vond  het een positieve ontwikkeling om twee redenen, nl. 1. een nieuwe functie voor het oude dorpshuis dat al lange tijd leeg staat en 2. de mogelijkheid voor oudere dorpsgenoten die zorg behoeven, om langer in het dorp te wonen. Vaak zijn er signalen dat mensen het betreuren het dorp te moeten verlaten om elders zorg te ontvangen.

In de 1e fase is overleg gevoerd met omwonenden, vertegenwoordigers van de PKN kerk en   hulporganisatie Graach Dien. Er zijn twee bijeenkomsten gehouden in het Swettehûs. Een apart overleg was er met de kerkelijke gemeente over de wens van Patyna een open verbinding te maken tussen het nieuwe Zorgcomplex en het Martenshûske. Dit om verbinding van de nieuwe inwoners met vrijwilligers uit de dorpsgemeenschap te bevorderen en een gemeenschapsruimte te hebben. Deze wens werd door de PKN kerk niet gehonoreerd omdat het Martenshûske is bedoeld voor kerkelijke activiteiten en er bij verdere openstelling ook personele bezetting zou moeten komen. Alle besprekingen verliepen overigens op een positieve wijze.

In de 2e fase heeft Patyna een schets gepresenteerd van de buitenzijde gebouw. Inmiddels was gekozen voor nieuwbouw, dus eerst sloop. Patyna was al akkoord gegaan met door ons ingebrachte wensen, nl. behoud van het karakter van het beschermd dorpsgezicht met name aan de Achterbuorren,  het realiseren van enkele meerpersoons appartementen en het uitsluiten van bewoners met drugsgerelateerde problemen . We hadden aangegeven geen herhaling te willen van een ontwikkeling zoals die zich heeft voorgedaan bij het wooncentrum voor ouderen aan de Prof. Fritsmastraat. Een ontwikkeling waarbij al in een vroeg stadium duidelijk werd dat niet aan het gestelde doel zou worden voldaan, nl. een woonplek voor ouderen uit het dorp.

Even samengevat: Het zorg appartementencomplex zal bestaan uit zelfstandige woonappartementen op basis van huur voor mensen met een lichte zorgbehoefte, waarbij de zorgcomponent uitsluitend door Patyna zal worden geleverd. In het complex zal, nu dit niet in het Martenshûske kan, een gemeenschappelijke ruimte worden gerealiseerd, zo mogelijk een patio, en er zal meerdere dagen per week een verpleegkundige aanwezig zijn voor ondersteuning van de bewoners. Patyna zal de gewenste zorg leveren dan wel bemiddelen en desgewenst inkopen voor de bewoners. De verpleegkundige is hierin de schakel.

In de 3e fae gaf Patyna architecten opdracht bouwtekeningen te vervaardigen.
Tijdens het  proces waren er, soms lange tijd, perioden van stilte van de zijde van Patyna en ontvingen wij geen berichten over de voortgang. Voor ons aanleiding  contact met Patyna te zoeken waarin we ook ons ongenoegen daarover toonden. Steeds leidde dit tot het weer op gang komen van besprekingen . We hebben kennis genomen van alle tekeningen zowel de buiten- als de binnenkant. Er is sprake van een enkele bouwlaag aan de zijde van de Achterbuorren en een dubbele aan die van de Alddijk. De appartementen variëren qua vloeroppervlak van plm. 50 vierkante meter voor de kleinere en tot rond de 70 van de grotere appartementen. Het gebouw voorziet in een gemeenschappelijke ruimte en een patio, gedeeltelijk in de open lucht. De loopgangen  zijn misschien krap bemeten, maar er zijn cirkelvormige passeer mogelijkheden om dit te ondervangen. Het geheel straalt nog de contouren van Elim uit.

Op de inloopavond in het Swettehûs zijn er plm 70 bezoekers, een mooi aantal.

In het eerstvolgende overleg na de inloopavond met Patyna, spraken de managers hun twijfels uit over het doorzetten van de plannen. Gerefereerd werd aan de uitkomsten van de inloopavond die zij niet positief vonden. Verder bleek dat er nu ook twijfels waren gerezen over  voldoende belangstelling uit de regio. De heerTolsma verwoordde het aldus: ”willen mensen die uit dorpen komen, een tuin gewend zijn en een leuk uitzicht op een aardige buurt, wel komen wonen op deze plek, waar dit ontbreekt?”

Toch werd in dit overleg in april 2019 afgesproken met de plannen verder te gaan door nu te focussen op de feitelijke doelgroep. Afgesproken werd dat Patyna hiertoe een brief opstelt met daarin ook de huurprijzen van alle afzonderlijke appartementen . Ons bestuur zegde toe de communicatie daarvan te verzorgen, zowel in Scharnegoutum als omliggende dorpen waarbij we contacten zullen leggen met de Verenigingen van Dorpsbelangen aldaar en de Kerkelijke Gemeenschappen met het verzoek om ondersteuning.

In het overleg met Patyna hadden we al  aangegeven dat het geen verwondering zou mogen wekken dat tijdens de inloopavond maar 1 aanwezige kenbaar maakte in het nieuwe complex te willen gaan wonen. Er was immers nog geen informatie over de huurprijzen.

Van Patyna ontvingen wij vervolgens de berekende huren, waaruit bleek dat plm. 40% van de appartementen bereikbaar zou zijn voor mensen met een klein inkomen, nl. een huur waarbij men in aanmerking zou kunnen komen voor huursubsidie. De huurprijs van de overige plm. 60% moet door de bewoners uit eigen middelen  worden voldaan omdat op deze hogere huurprijzen geen huursubsidie van toepassing is. Wij hebben, na aanzetten van de heer Tolsma,een volledig document  geschreven met alle noodzakelijke informatie, waaronder de huurprijzen, en het verzoek daarop te reageren, zo mogelijk met een aanmelding als bewoner. Dit document zou bij de Doarpsomropper worden gevoegd en in elke brievenbus terecht komen. In de omliggende dorpen zo mogelijk met tussenkomst van dorpsbelangen en/of kerkelijke gemeente.

Patyna reageerde laat en pas na ons nadrukkelijk verzoek een keuze te maken. Verder gaan of er een streep door te zetten. Twee jaren van overleg was voor ons wel genoeg. Het resultaat is U nu bekend.

Hoe, wat verder?

Wij hebben goede hoop dat er een gezondheidscentrum, lees groepspraktijk, zal komen op de locatie van het oude dorpshuis. Berichten hierover zullen we uiteraard alleen in overleg met de huisartsen uitbrengen. Hierbij moet in acht worden genomen dat de huisartsenzorg in onze regio voor de toekomst niet als een vanzelfsprekendheid kan worden beschouwd!!  U mag reageren.

Namens Bestuur Dorpsbelang

Jan Luimstra, secretaris.

 

 

 

 

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-brug-06.jpg

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

We hebben 388 gasten en geen leden online