Doarpsbelang
04-Atsma.jpg

Uit de jaarvergadering die gehouden werd op donderdag 9 maart 2017 berichten wij U als volgt:

Voorzitter Aukje Hofman opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

17 mensen bezochten de jaarvergadering waaronder 4 vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen in de gemeente SWF. Een opkomst die zeer bescheiden van aard is, wat wij natuurlijk betreuren. Bemoedigend is dat 4 politieke partijen een afvaardiging stuurden en daarmee hun belangstelling toonden. Wij denken dat de opkomst bij jaarvergaderingen in het algemeen mede bepaald zal worden door de agenda van de betreffende jaarvergadering. In het verleden is al gebleken dat de opkomst groter is naarmate er aansprekende thema`s aan de orde zijn zoals bv. de nieuwe brug of de totstandkoming van het nieuwe dorpshuis. Toch is er ook in 2016/2017 veel gebeurd en heeft de Vereniging een groot aantal thema`s op haar agenda. U kunt dat nalezen in ons jaaroverzicht dat onlangs op deze site kwam.

Jan Luimstra staat stil bij het overlijden van erelid Sietse Holtrop. In de functies van o.a. voorzitter van Doarpsbelang en voorzitter van het dorpshuis heeft Sietse veel betekend voor Scharnegoutum.

Uitleg wordt gegeven over de contacten met de jeugd. Er zal worden geprobeerd om samen met de wethouder, 15-20 kinderen uit het dorp en ouders een oplossing te zoeken voor het zwemprobleem. Het is noodzakelijk om ook de kinderen er bij te betrekken. Er kan wel van alles bedacht worden maar als de kinderen er niet gebruik van maken is het niet zinvol.

Er zijn gesprekken gaande met o.a. de gemeente, de politie en een sportcoach om te inventariseren wat de wat oudere jongeren willen en om iets te organiseren voor deze groep in het dorp. Er wordt gedacht aan een activiteit in het dorpshuis.

Er ontstaat een discussie waarbij sommigen aangeven dat deze doelgroep in deze fase geen belangstelling heeft voor, door derden, georganiseerde activiteiten en dat het moeilijk is iets te doen aan de overlast die soms door deze groep veroorzaakt wordt.

Belangrijk is ook om de school hierbij te betrekken. Er is momenteel een pilot opgestart in samenwerking met RUG/ Hanzehogeschool om grip te krijgen op deze problematiek. De bedoeling is om veel samen te werken en op voorhand te proberen om de probleemkinderen eruit te pikken. Contact met de ouders in een vroegtijdig stadium is hier belangrijk. De laatste tijd wordt er minder overlast in het dorp gesignaleerd. Het hek om de school is na schooltijd gesloten, dit schijnt goed te werken. Ook hebben ouders een WhatsApp-groep waar je overlast kunt melden.

De financiele gegevens worden besproken, de kascommissie bevond ze in orde en daarna worden de jaarrekening en nieuwe begroting goedgekeurd. De bestuurswisseling betekent dat Pier Santema en Jouke van Schepen aftreden en Jan Luimstra is toegetreden (sedert mei 2016) Pier en Jouke ontvangen bloemen en een bon. Beide zeggen toe op losse basis betrokken te willen blijven.

Andrea van Kats vertelt dat Frank Schaaper, genoemd in de vorige notulen, ernstig ziek is en hierdoor geen werkzaamheden meer kan oppakken. Sibbele Sypersma merkt op dat de dorpsbelangsite niet actueel is met betrekking tot de namen van bestuursleden. Ook is het handig een mailadres te vermelden waarop bestuursleden bereikbaar zijn. Het bestuur zal hier aandacht aan geven.

Andrea van Kats vraagt aandacht voor de actie jeugd en verkeer. Dit is een actie met de kinderen in het dorp van groep 4 en 5 in samenwerking met de school. Deze actie was vorig jaar een succes en zou herhaald kunnen worden. Hinke Bakker heeft een vraag over de mogelijk nieuwe provinciale weg langs het spoor. Dorpsbelang houdt dit scherp in de gaten en heeft al met journalisten van de Omrop en LC gesproken waarover vervolgens werd bericht.

Na het officiële gedeelte volgt er nog een discussie over de status van het “beschermd dorpsgezicht”. De algehele opinie is dat men graag dit oude stukje Scharnegoutum wil behouden. Probleem is dat mogelijke investeerders uit efficiëntie- en kostenoogpunt liever iets geheel nieuws bouwen. De aanwezigen zijn hier niet voor. Verder ontstaat er een discussie in hoeverre de opgelegde status van beschermd dorpsgezicht kan worden verwijderd. De meningen zijn hierover verdeeld, dit moet uitgezocht worden. 

Johan Ypma geeft aan dat er geen hoogbouw moet komen, het groene kruisgebouw is al te hoog. Henk Bos heeft zeer uitgebreide tekeningen gemaakt hoe een eventueel nieuw plan kan worden ingepast in de omgeving. Er blijken veel mogelijkheden te zijn om nieuw te bouwen en toch de oude geveltjes te bewaren.

De gemeente en Patyna zijn nog steeds in overleg over de nieuwbouwplannen. De verwachting is dat dorpsbelang over enkele maanden geinformeerd zal worden over de laatste stand. Wellicht kan er vanuit het dorp ook een overleg georganiseerd worden tussen meerdere inwoners uit het dorp, de gemeente en Patyna. Dit zal worden opgepakt door het Bestuur.

Het Bestuur.

           

 

 

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-16.jpg

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

We hebben 422 gasten en geen leden online