Doarpsbelang
24-aardappel.jpg

Jaaroverzicht van de Vereniging voor Dorpsbelangen Scharnegoutum- Loënga 2016/2017 

In het jaar 2016/2017 hebben de hierna genoemde activiteiten plaatsgevonden. (onder verantwoordelijkheid van of in samenwerking met de Vereniging voor Dorpsbelangen)

Herdenking 4 mei:

Zoals voorgaande jaren heeft een commissie bestaande uit leden van de Oranjevereniging, Dorpsbelangen en dorpsbewoners de 4 mei herdenking georganiseerd.

Op een vol plein bij het herdenkingsmonument volgden veel mensen de indrukwekkende herdenking.

Intocht Sinterklaas:

Ook in 2016, op 19 november, heeft Sinterklaas met zijn Pieten ons weer een bezoek gebracht.

Na een enthousiaste verwelkoming bij de brug en een tocht door het dorp kregen alle kinderen en ouders limonade en koffie aangeboden door Dorpsbelangen in het Dorpshuis.

Mede dankzij de vele vrijwilligers kon er met zo’n 200 aanwezigen weer een fantastisch feest gevierd worden. Sinterklaas zat er dit jaar warmpjes bij, de creatieve Sinterklaascommissie had gezorgd voor een echte open haard. 

Ligplaatsen:

De ligplaatsen zijn over het algemeen aardig bezet. Maar er zijn nog steeds plaatsen beschikbaar om boten aan te leggen. 

Jeugd-/ouderenbeleid:

Dorpsbelangen heeft regelmatig contact gehad met de jeugd- en ouderenadviseurs van de gemeente. Binnenkort wordt er samen met de jeugd en de gemeente gezocht naar een locatie aan het water waar kan worden gerecreëerd. 

bestemmingsplannen:

Dorpsbelangen heeft onlangs vragen gekregen over de huidige status van de braakliggende terreinen die bedoeld zijn voor nieuwbouw. 

Volgens de gemeente zijn er op dit moment geen concrete woningbouwplannen. Er wordt door de gemeente gewerkt aan een nieuwe woonvisie. De gemeente bekijkt met o.a. woningbouwverenigingen, provincie en buurgemeenten welke woonkernen in aanmerking komen voor nieuwe woningen.

De verwachting is dat de inspraak op dit plan start medio-eind april. E.e.a. is te volgen op het blokje “bekendmakingen” van de gemeentelijke site.

Een complexe factor die in Scharnegoutum nog speelt is de aangescherpte regelgeving m.b.t. de aardgasleiding. 

Ook voor het mogelijke bedrijventerrein aan de overkant van de Oergongswei zijn geen plannen. Momenteel zijn provincie en gemeente zeer terughoudend met het realiseren / uitbreiden van bedrijfsterreinen in kleine kernen. 

Elim:

De gemeente en Patyna zijn nog steeds in overleg over de nieuwbouwplannen. De verwachting is dat dorpsbelang over enkele maanden geïnformeerd zal worden over de laatste stand. Volgens de gemeente wordt er gestreefd naar een “authentieke uitstraling”. Over wat dit inhoudt worden geen mededelingen gedaan. Dorpsbelang zal zich hier nadrukkelijk mee bezig houden en de uitkomsten van de “beschermd dorpsgezicht ”discussie van de jaarvergadering over brengen naar de gemeente. Behalve de vorm van het gebouw moet er door de gemeente ook nog bekeken worden of e.e.a. binnen het wooncontingent past.  

Verkeersborden :

Naar aanleiding van vragen op de vorige jaarvergadering zijn er afspraken gemaakt met de gemeente over een 2-tal nieuwe borden op de Legedyk met verwijzingen naar sporthal, sportvelden en dorpshuis. Met de Marrekrite wordt momenteel gesproken over bordjes die verwijzen naar het nieuwe fietspad.   

Entree Scharnegoutum:

Eind vorig jaar zijn op verzoek van dorpsbelang krokusbollen en andere bollen geplant op de rand van het veldje tussen de rotonde en de brug. In het middendeel is een bloemenmengsel gezaaid. 

Gemeente:

Over diverse zaken heeft Dorpsbelangen contact gehad met de gemeente. Heel veel van deze zaken (bijvoorbeeld, verzekeringen en groenvoorziening) lopen via onze dorpencoördinator, de heer Erik Visser. 

Als dorpsbewoner kunt u ook zelf klachten over de openbare ruimte zoals: losliggende stoeptegels, kapotte straatverlichting, openbaar groen etc. doorgeven aan de gemeente. Dit kan via een MOR- of een MOL-melding. Mocht dit niet duidelijk zijn, dan kunt u contact opnemen met het bestuur. 

Diversen:

Dit jaar zijn er weer diverse overleggen geweest met de commissies die onder de paraplu van dorpsbelang vallen, zoals bijvoorbeeld de Doarpsomropper, de website en de natuurbeheergroep.

Ook worden er regelmatig berichten geplaatst in de Omropper en op de Website en zullen we de mening vragen van de dorpsbewoners. 

HET BESTUUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Onze sponsors *

Zoeken op deze site

Weerpraat

Zo was het toen

oude-kerk-kleur.jpg

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-04.jpg

Info Website

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Bezoekers

We hebben 302 gasten en geen leden online