Home
41-byDieuwke.jpg

24-03-2019 # @Ik zie ik zie wat jij niet ziet…
De Oranjevereniging is er weer aan toe. Ook het bordje bij de Langaerderdyk zakt nu na twee jaar langzaam naar beneden en mag een nieuwe bestemming krijgen.
"De mooiste versierde straat van het dorp!!!"
Welke straat gaat dat worden wanneer dit jaar? Dit jaar staan de straten in het teken van het thema “Landen”. Wat zal dat straks voor moois brengen?

23-03-2019  De oude locatie van de grasdrogerij aan de Leeuwarderweg in Loënga gaat Tolhûsdyk heten. Op deze plek aan de Zwette worden straks nog vijf nieuwe woningen gebouwd. De nieuwe straat die hierdoor ontstaat in het uitbreidingsplan Harinxmaland draagt vanaf nu de naam van Tolhûsdyk. De gemeentelijke naamgevingscommissie heeft het college deze naam geadviseerd. De naam herinnert aan het voormalige Tolhuis op deze plek. Het Tolhuis werd in 1661 gebouwd in opdracht van de gemeente Sneek. De trekschuiten moesten hier vroeger hun tol betalen. In de eerst volgende Doarpsomropper meer hierover.  

12-03-2019 De jeugd hat de takomst. Sûnt in skoft ha de Stadige Strikers twa jeugddammers, Hester en Hessel, femylje fan in ferneamde Stadige Striker en se begjinne it spultsje al aardich te learen. Hessel wie der dizze jûn net en Hester mocht it opnimme tsjin skriuwer Bauke Bos. Se kaam goed út de iepening en hie de kop der goed by en rekke in houtsje foar en dan is it saak om dit foar te bliuwen. Spitigernôch makke se yn it einspul in flaterke en moast Bos de hân jaan, mar kado krige hy dizze partij net, wat fansels hartstikke moai is.

 14-03-2019  De dieren in onze natuur ervaren allerlei gekkigheid en het lijkt of alle fauna en flora de grip verliezen op  bestaan... dan is het de taak van de mensen, zij moeten nu stevig aan de slag op het moment dat de natuur van slag raakt!!!  Kinderen zijn hierin een goed voorbeeld, zij demonstreren en protesteren, hun geluid klinkt harder.  Het weer, een depressie, er is veel regen met extreem harde wind. Ons dorp Scharnegoutum vraagt in deze klimaatsverandering óók om een verandering! 

 

De jaarvergadering van de Vereniging Dorpsbelang Scharnegoutum-Loenga is op
donderdag, 28 maart 2019 in het Swettehûs, aanvang 19.45 uur.

Op de agenda o.a. de onderwerpen waar het Bestuur zich momenteel over buigt. Dit zijn:
-Het Patyna plan voor de bouw van 16 zorgappartementen
-Parkeren- en verkeer in de dorpskom
-Beschikbaarheid van Glasvezelbekabeling voor Scharnegoutum

09-03-2019  Gelukkig maar, het kan nog steeds ook al dwingt de klimaatsverandering ons soms tot andere uitspraken. Er zijn al mensen in Scharnegoutum die het gras maaien, verticuteren, aan de slag zijn met groene aanslag. En heb je de tuin vol met straatstenen dan is het hoge drukspuitwerk. Intussen is het razend druk bij de tuincentra. Tja, Maart... maart roert zijn staart. =in maart kan het dus nog regenachtig en stormachtig weer zijn.

08-03-2019 De Pôle bereidt zich blijkbaar voor op een mega operatie..! Het eerste stilte gebied, wen er alvast maar aan. Dagen achtereen is de Pôle onbereikbaar en blijft onbereikbaar!  Er gebeurd blijkbaar genoeg op de Pôle, wat anderen niet mogen weten en daarom leidt men het verkeer wekenlang om. De Iviche Leane is hierdoor drukker dan ooit. Natuurlijk zet dit aan tot nadenken, kunnen werknemers geen borden meer omdraaien? Is dit hun taak niet?

6-03-2019 Bauke Dykstra hat ferslach dien oer syn ûnderfinings yn Frjentsjer. Boppesteande kop is foaral ornearre foar dy minsken dy op ’e hichte binne fan it damjen. Oaren soenen tinke kinne: Wie der dan wat mei Bauke Dykstra? Nee der wie neat mei Bauke, mar hy fertûfde wol hast de hiele wike te Frjentsjer. Dêr die er mei oan it Fryslân Iepen.

Louis Godschalk "Wie ben ik?"

Begin januari schreef ik over het indrukwekkende boek van Louis Godschalk. Welnu. Op woensdag 3 april is Louis Godschalk te gast in het Fries Scheepvaart Museum in Sneek. Hier komt hij vertellen over zijn bijzondere familiegeschiedenis. 

In 1956 ontdekt de dan 14 jarige Louis Godschalk bij toeval dat hij niet is wie hij denkt te zijn. Tot die tijd gaat hij door het leven als Loekie Rienstra, geboren in Friesland. Op de middelbare school wordt Loekie geconfronteerd met zijn verborgen verleden;

In de blog van doarpsbelang leest U de laatste ontwikkelingen.
Belangrijk punt: Twijfels bij Patyna over zorgappartementen, toch gaan Patyna en Doarpsbelang met hervonden elan, door met de plannen.

Het Bestuur

DE JAARVERGADERING VAN DE ORANJEVERENIGING SCHARNEGOUTUM E.O. HEEFT WEER PLAATSGEVONDEN EN TIJDENS DEZE VERGADERING HEEFT DE OVERGROTE MEERDERHEID VAN DE LEDEN GEKOZEN VOOR HET THEMA "LANDEN".

IEDERE TEAMCAPTAIN/WIJKVERANTWOORDELIJKE IS OP DE HOOGTE DUS IEDEREEN KAN BEGINNEN MET DE VOORBEREIDINGEN. 

SUCCES EN VOORAL HEEL VEEL PLEZIER MET DE VOORBEREIDINGEN!! 

LOGO DF19 TRANSP

AED verplaatst.

Deze week is de AED welke in het dorpshuis hangt verplaatst van binnen naar buiten. De kast waar hij nu in hangt is aan de EHBO vereniging van Scharnegoutum beschikbaar gesteld door de Hartstichting en de vriendenloterij. E.e.a. is in overleg met de doktoren, de fysio, bestuur dorpshuis en de EHBO gerealiseerd. De AED is nu dag en nacht bereikbaar indien nodig. Hiermee is een belangrijke witte vlek in de beschikbaarheid van AED's in Scharnegoutum weg gewerkt. Er hangen er nu vier op  verschillende plaatsen nl. aan de kleedaccommodatie bij het sportveld, naast de ingang van de sportzaal aan Fleardyk, aan het Swettehûs en in de winkel van Poiesz. Deze laatste is alleen tijdens de winkelopeningstijden bereikbaar. Al met al een verbetering in de hulpverlening in ons dorp, echter niemand hoopt ooit gebruik van één van deze apparaten te moeten maken!

 4-02-2019 Veel waardering van het publiek en respect wat mij betreft voor bestuur, dirigent en alle muzikanten van Excelsior die zondag, 3 februari optraden in het Swettehûs. Prachtig ook om te zien hoe 9 volwassenen al na 10 lessen een aardig stukje kunnen spelen en daar zichtbaar plezier aan beleven. Ik hoop dat ze zullen volhouden en doorgaan met studeren op hun instrument. Er komt in oktober een nieuw project voor beginners kondigde voorzitter Sietje Bakker aan. Dat is goed nieuws van de Vereniging, die nu alles uit de kast haalt om het korps ook voor de toekomst te behouden.

3-02-2019 VERS! festival is het jaarlijkse muziekfestival van Cultuur Kwartier Sneek en stond een beetje in het teken van de plastic soep. Op zaterdag 2 februari werd bij de zes podia in Kunstencentrum Atrium en Poppodium Bolwerk in Sneek op verschillende manieren aandacht gevraagd voor het probleem en gekeken naar mogelijkheden om plasticverbruik terug te dringen.

30-01-2019 Nei ien potsje gewoan en fiif potsjes Frysk.  De Fryslân Kup soarget foar bysûndere mominten yn de damsport Frysk spul. Moandeitjûn ferwolkomme damklup de Stadige Strikers Siebe Walinga út Aldegea. Him waard lykas de oare oanwêzige dammers in sportive en in gesellige jûn tawinske. Sportyf wie it, mar úteinlik like it wat in lotterij te wurden nei seis potsjes wat de striid om de Fryslân Kup oanbelange.
Walinga, ferline jier waard er de winner fan de Kup, moast it opnimme tsjin de foarsitter fan de Strikers: Cor Kooistra.

  Lichtjestocht een groot succes.   Wat hebben ze zich ingespannen, al die vrijwilligers die ervoor gezorgd hebben dat de wandellichtjestocht een succes werd op zondag 27 jan. Honderden lichtjes in een grote variatie werden langs de route geplaatst en bovendien stonden er op verschillende plaatsen vuurkorven en kunstzinnige objecten om de wandelaars te verassen. Er was muziek langs de route en in het dorpshuis en onderweg en aan het eind van de tocht waren er warme versnaperingen in de vorm van chocolademelk en snert.

 25-01-2019  Koning winter zorgt voor ijs en sneeuw, en de sneeuwveger maakt de ijsbaan vrij van sneeuw.... een groot compliment voor de veger.
Maar waar blijven de schaatsers?

Vrijdag 25 januari is weer een Tuinvogeltelling weekend. Voor dhr. Tiezebos aan de Mollemastrjitte nr 13 in Scharnegoutum is dat niet heel erg moeilijk (zie foto...)deze Toekan zit er al even! Hij is roerloos!! Maar de vogelbescherming wil graag weten hoe vogels in de winter uw tuin gebruiken. Daarom, met die informatie kunnen zij vogels beter helpen en beschermen. Dat is de oproep, daarnaast is het leuk en nuttig! Vogels kun je tellen in 3 gemakkelijke stappen: Tel op vrijdag 25, zaterdag 26 of zondag 27 januari 2019 een half uur de vogels in uw tuin of op uw balkon.

Opnieuw een heel geslaagd biljarttoernooi, deze eerste week van 2019. De toernooi commissie, bestaande uit Johan Wittermans, Thomas de Vries, Durk Bergema, Michel Rijzemus, Geert Atsma en Gerrit Boorsma hebben er voor gezorgd dat het toernooi, waaraan maar liefst 116 mensen deelnamen, een groot succes is geworden. Natuurlijk is er gestreden voor de prijzen, maar het gaat de deelnemers toch vooral ook om gezelligheid en met elkaar mooie partijen spelen. 

02-01-2019 Sommige mensen geloven dat het verhaal van Adam en Eva zoals dat in de bijbel staat echt gebeurd is. Dat Adam en Eva echt de eerste mensen waren die door God werden geschapen, dat ze samen in hun blootje door het paradijs zwierven... Muziek gaat ook over zo'n wonder, over betoverend  alleen en samen spelen tegelijk!!! Teun de Vries (Scharnegoutum) en

3-01-2019 Het zal je maar gebeuren; je bent een puber en het is 1956, je heet Loekie Rienstra en je denkt dat je in Friesland bent geboren, je woont in Scharnegoutum en je gaat in Sneek naar school.... Totdat je vader vertelt dat je zijn echte zoon niet bent en dat je hele familie is omgebracht en je werkelijke naam Louis Godschalk is. Louis, geboren op 1 november 1942 in Amsterdam, kwam terecht op een onderduikadres in Scharnegoutum, Louis nu 76 jaar heeft zijn autobiografie geschreven, een aangrijpend verhaal van een fries sprekende man die in Israel is gaan wonen. Zie you-tube ->  Boek Louis Godschalk

Utsitte.

Doe’t ik sa âld wie as myn pakesizzers no “sieten” wy it âld jier út. Thús mei heit en mem en de broerkes en suske. Mem hie oaljekoeken en appelflappen bakt en mei de sjoelbak op tafel wie it samar 12 oere. We winsken mekoar in lokkich nijjier en dêrnei gienen we it doarp yn om neffens in soarte fan fêst patroan de buorlju en oare doarpsgenoaten it bêste ta te winskjen. Knalle dienen we benammen mei karbid by de smid wei yn lege farveblikken fan de pleatslike ferver.

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-75.jpg

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

We hebben 135 gasten en geen leden online