Home
22-Schrale-3.jpg

De glim op it gesicht wie der jûn wer. It is altiten moai as jo fleurich troch it libben geane. Wat is it in genot foar in oar om in bliid mins te sjen. Oer it algemien binne der ûnder de Stadige Strikers gjin jittikdrinkers. Dat is fansels tige moai, want dat hâldt de fleur der ek wat yn. Guon sjogge de lêste tiid wol wat ekstra fleurich. Ien fan harren ferlear de glim in bytsje troch in blunder yn de tredde acht, mar jûn wie dy glim wer werom op syn gesicht.

Wy prate hjir oer Dicky van der Meer. De stikjeskriuwer hat  it ferrin fan de partij net sjoen, want it spul spile him ôf op de oare kant fan de seal. Op in bepaald stuit stûn in hiele bliere Dicky by de skriuwer. Hy hie Sjoerd Jan Bakker ferslein.

It koe net , mar it wie al safier. Fansels waard der neipraat oer de grutte prestaasje fan it earste achttal fan de Stadige Strikers, ôfrûne sneon yn Easterein. Klubkampioen! wa hie dat tinke kinnen? Fansels wiene der inkelde dammers dy’t dit ferline wike foarsein hiene, mar it moat altyd earst noch mar ris, mar in bytsje selsfertrouwen is fansels net ferkeard. De foarsitter wie sa bliid as in protter en sadwaande hie er him mei syn frou in pear dagen Texel kado jûn en moasten wy it dizze jûn sûnder him stelle.

Vandaag in het Friesch dagblad. Douwe Algra over ons dorpshuis. Even op de link klikken om het te lezen.

https://frieschdagblad.nl/2020/1/6/het-dorpshuis-is-er-voor-iedereen-al-is-dat-hard-werken

 
Krant gemist...?
Kijk digitaal onder het kopje Doarpsomropper in de bovenste menubalk.

Daar staan alle jaargangen...
Daarnaast vele foto's in het fotoalbum, en div. artikelen.
Maak daarbij gebruik van de zoekmodus. Zoeken op deze site... 

Troch sleauwichheden ferlieze yn de heechste klasse. It wie hast net te leauwen, dat der twa man troch enoarme sleauwichheden harren partijen út hannen jûgen. Men kin jin ôffreegje hoe’t it dochs mooglik is dat guom goeie dammers dan dochs sa mar in slach, dy’t in bern sjocht, oer de kop sjen kin De beide tsjinstanners fan respektifelik Jelle Wiersma en Dicky van der Meer oerkaam sokis. Net te leauwen as men it sjen soe.

Gelokkich is der ek posityf nijs fan de lêste kompetysjejûn fan dit jier te melden.

De kunst van het verzamelen van plastic doppen

Op flessen, potten, tubes, pennen, injectienaalden viltstiften, kokers, en nog veel zaken meer zit ter afsluiting een plastic dop. Bijna alle doppen zijn van plastic. Plastic dat, door de samenstelling ervan, hergebruikt kan worden. Dit plastic kan worden gerecycled en heeft daarom waarde. Wij verzamelen alleen plastic doppen (zelfs wanneer een flesje of potje uit hetzelfde materiaal lijkt te zijn). Op praktisch alle frisdrank- en waterflessen zitten plastic doppen. Deze doppen mogen er zonder uitzondering bij. Op veel pakken van melkproducten zitten plastic doppen. De plastic doppen op de pakken van BIOLOGISCHE  producten mogen niet bij de gewone plastic dopjes.

Moaie striid tusken betûfte Hennie en nijeling Kees. Moandeitejûn ferrûn net oars as oare damjûnen. Ek dizze reis soarge wer foar ferrassing en spanning. Spanning siet der foaral yn de partij tusken Hennie de Haan en Kees Castelein. Beide hienen kânsen en it gong der om wa’t mei de winnende set komme soe. Al mei al makken âld en jong der in moaie striid fan.

Willem Schaap wie der wer en hoe. De measte dammers kamen moandeitejûn op ’e proppen. Lykwols slagge it trije fan ús dammers net om oanwêzich te wêzen. Der sieten dus alve dammers klear om harren potsje te striken. Doe fertelde Bauke Dykstra dat Piet Sikma ek noch komme soe om tsjin him foar de Fryslân Kup te spyljen. Dat kaam dus prachtich út. Elk koe no damje sûnder dat der ien bygelyks twa spullen tagelyk dwaan moast. Willem Schaap wie ek wer werom nei twa wiken. En hoe!

30-11-2019 Klusdag in de Flearen en It lange Rek.
Er waren 15 vrijwilligers van de Natuurstichting.
Zie voor een impressie meer op facebook Skearnegoutum.

"Wat een prachtige dag en wat hebben we weer veel gedaan met z`n allen"

In klupjûn mei Persoanlike Kampioenskippen, Fryslân Kup en kompetysje. It wie moandeitejûn in gesellige en sportive drokte yn it Swettehûs te Skearnegoutum. Der sieten net allinne de fertroude gesichten fan de Stadige Strikers harren boppekeamer te pinigjen. Ut tal fan plakken stapten dammers de dam-arena fan de Strikers binnen. Allegearre mei mar ien doel: besykje om de tsjinstanner te ferslaan.

Sa sieten der acht man fan de tredde acht (it dambûn Frysk Spul wurket mei trije achttallen as it om de persoanlike kampioenskippen giet: de kampioensklasse, de reserve acht en de tredde acht). Dy tredde acht spile moandeitejûn de earste omloop. Om op jûn te spyljen is in noviteit.

In Hea..... Over Mindful tekenen. Dat is totaal de tijd vergeten,  zo “ zit je er in “. Nu is het leuke, dat er een tekentechniek ontwikkeld is, die iedereen kan. Als je een potlood, pen of kwast vast kunt houden, kun  je het leren. Deze techniek heet zen-tangle. De resultaten zijn verbluffend. In Scharnegoutum kan je het leren en doen. Tevens kan ik (Arjanne)  je veel andere technieken er bij aanbieden. Je wordt gewoon individueel begeleid. Tot jezelf komen. Dat is typisch Scharnegoutum:
Kijk naar Hea: Yn'e rest mei zen tangle, volg deze link naar het programma. Omrop Fryslan 
https://www.omropfryslan.nl/nijs/919331-hea-yn-e-rest-mei-zen-tangle

Nestor Bauke de Boer wûn de earste thúswedstriid. Elkenien fan dejingen dy’t it damjen Frysk spul tige genegen is, wit, dat Bauke de Boer tige fertroud is mei dit spul. It die him dan ek tige sear om mei te dielen dat er it fysyk net mear risse koe om op de klup te kommen. Hy kaam fuortendaliks ek mei in oplossing: hy stelde út om de partijen by him thús te spyljen. Foar kofje of tee mei der wat by soe er foar soargje. Syn earste thúswedstriid hat er wûn.

Extra Algemene Ledenvergadering Vereniging van Dorpsbelang op donderdag, 28 november a.s.

De vergadering wordt gehouden `s avonds vanaf 19.30 uur in het Swettehûs. Op de agenda staat
slechts één onderwerp.

Het Bestuur heeft een aantal projecten voorbereid, waarvoor subsidie zal worden aangevraagd bij het Ondernemersfonds Súdwest Fryslân. De aanvragen moeten voor 1 december worden ingediend.
In de Statuten van het Ondernemersfonds is bepaald dat het Bestuur de leden van de Vereniging moet informeren over de in te dienen projecten en dat instemming van de leden moet worden gevraagd. Instemming is nodig van de meerderheid van de ter vergadering aanwezige leden. 

De soan pakt syn heit even aardich oan. Ek moandeitejûn wienen der krekt as ferline wike fjouwer lege stuollen. Gelokkich fûnen trije weibliuwers fan de foarige kear no it paad werom nei it Swettehûs te Skearnegoutum. Der waard hiel aardich damme en moaie spullen ferskynden op de buorden. Twa bysûndere spullen wienen der ek. Sa is de striid tusken de twa froulju altiten wer in spannende oangelegenheid. Mar de striid tusken de nijkommers heit en soan Castelein pykte der wol boppe út.

5-11-2019 Sjoerd Huitema hie mear fertsjinne. Wat joech Sjoerd Huitema partij oan Willem Schaap. It wie foar alle omsitters in genot om nei te sjen. Bauke Dykstra spile ek in meunstereftige partij tsjin jelle Wiersma. Dy twa spullen soargen yn elts gefal  foar striid. Dat koe men fan de rest fan de partijen eins net sizze.

It begûn al aardich nei de ein te rinnen en Sjoerd Huitema hold net allinne goed stân tsjin Willem Schaap, nee hy like der sterker út te kommen. No moat men Willem altiten yn de smizen hâlde, want dy kin altiten moaie loopkes yn syn spul breidzje.

 In de blog van Doarpsbelang leest u nu de laatste ontwikkelingen, bijgewerkt tot november 2019

Het Bestuur 
klik hier-->
 http://www.skearnegoutum.nl/doarpsbelang-2

 

 

Tineke Teigeler sleepte de winst foar de helsdoarren wei. Tineke hie wolris in kear kamp spile tsjin Bauke Bos, mar in winst siet der nea yn. Dêr woe frou Teigeler eins  wol in kear feroaring yn bringe. Se gie der moandeitejûn goed foar sitten en foar eltse streek naam se de tiid om nei te tinken. Se besocht dy gewoante fan it ferliezen tsjin de skriuwer fan de klup in skop ûnder de kûnt te jaan. Alle kearen mei in rot gefoel ferlieze, dêr hie se har nocht ôf. En wat barde: se sleepte der winst út al wie foar de helsdoarren wei.

De earste damjûn eineget mei In presintsje foar de foarsitter. De Stadige Strikers binne wer los. Ferline wike holden se harren jierfergadering en krûpten ek noch in skoftke efter de buorden. Guon dammen suver de hiele jûn. Dy wienen foar it earst by de Strikers. Fansels woenen in pear fan ’e leden dizze heit en soan graach de begjinselen fan dizze moaie damsport wol efkes bybringe. Dy jiergearkomste ferrûn fierders prima en ôfrûne moandei moast der fuort al wer foar de punten spile wurde. Twa bestjoersleden, ponghâlder Ype Boelens en foarsitter Cor Kooistra sieten dizze jûn it langst. En foar de lêste wie der in presintsje.

De badminton vereniging '76 heeft nog plek voor nieuwe leden. Kom een kertje proberen: En lees de flyer...!  

Bijna twee jaar van overleg, inspraak, presentatie, afstemmen, schrijven en mailen leidde niet tot de bouw van 16 zorgappartementen in Scharnegoutum. Zorginstelling Patyna trok het plan in. In de blog van Doarpsbelang een verantwoording van al onze, vergeefse, inspanningen.

We gaan door met nieuwe plannen voor de invulling van oud Elim.

Bestuur Dorpsbelang.

De kieviet en de grutto kennen we allemaal. Op de foto ziet U een watersnip. Een soort die momenteel op de plasdras van de Flearen te bewonderen is. Deze vogel laat er zich zien in aantallen die varieren tussen de 20 en 40 exemplaren. Het is een echte scharrelaar en houdt zich het liefst op tussen de begroeiing op waterpartijen. Liever komt hij niet op het open water want ze is schuw en zoekt altijd dekking. De lange snavel is ideaal om in het water naar voedsel te zoeken, net zoals bij de de grutto. 

29-08-2019 De traditionele dorpsavond zorgde weer voor veel vermaak. Naarmate de temperatuur steeg, gingen mensen meer en meer uit de kleren... Je kan dan de gekste dingen verwachten!  Hartverwarmend was de overvolle zaal.  Er waren veel "ohs en ahs" te horen, tja en zo was België grensverleggend, Mexico danste de beentjes hoog de lucht in, Japan zocht het verkoelende water en Oostenrijk dook in dans en muziek. Vele manieren om het publiek te boeien en te verleiden.... Zoveel was er strak ingestudeerd, geoefend en of creatief bedacht. Scharnegoutum ...got's talent! Een fraai avondvullend programma werd zichtbaar in toneel, dans, cabaret en live muziek. Hier de foto's > donderdag/dorpsavond

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-brug-03.jpg

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

We hebben 115 gasten en geen leden online