Home
33-atseven.jpg

 Komende drie woensdagen - Klokken van troost en hoop

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen van 19.00 - 19.15 uur de kerkklokken te luiden.

Scharnegoutum 14-03-2020:  In de natuur ben je nog aardig veilig... Sinne en ljocht, doet menigeen goed.
De lente kleurt alles weer groen en geel maar deze wordt flink verstoord met het Coronavirus... met alle vragen, meningen en info, die je hierover krijgt kan je in de veelheid verdwalen. Daar kan je ook weer groen en geel van gaan zien! Maar het voorjaar komt eraan in de hoop dat alle virus perikelen snel weer overwaaien. 

 

Afbeeldingsresultaat voor manUteinlik wie Jan de man fan de jûn. It damjen fan Jan Castelein hie noch wat better kinnen, mar hied er dy iene flater net makke, dan hie it noch hiel oars út pakke kinnen. Dochs soe dyselde Jan de man fan de jûn wurde. Der waarden moandeitejûn seis partijen spile. Oer it generaal gyng dat hiel aardich. Wol wienen der twa kamppartijen en yn it neiplúzjen fan it iene kampspul liet Jan him efkes hearre.

Sjoerd Jan Bakker en Cor Kooistra makken der kamp fan. Dat einspul kaam noch ferskate kearen op it boerd.

\

Dorpsbelang Skearnegoutum-Loaiingea wil dat er gebouwd kan worden in het dorp. Daarom schreef ondergetekende een Opiniestuk in de LC wat de aandacht trok bij NRC handelsblad en bij de Gemeente SWF. Op de foto een deel van het NRC artikel, met een aansprekende kop (citaat van een uitspraak van Piet IJssels) In het artikel ter linkerzijde van de foto het verhaal van Scharnegoutum bij monde van Piet en ook Pieter Jan Atsma en ter rechter zijde dat van wethouder Mark de Man. In het NRC artikel komen ook enkele deskundigen aan het woord zoals een hoogleraar krimp van de RUG Groningen en hoogleraar woningmarkt van de TU Delft.

Aldegea sette de Strikers wer te plak.

Dat de Stadige Strikers al sa’n bytsje njonken de skuon rûnen de lêste tiden, is by de folgers fan dizze damklup wol bekend. Sûnt se klupkampioen waarden hienen de mannen de measte wille. En doe’t ek Jelle Wiersma persoanlik kampioen fan Fryslân waard en Dicky van der Meer ek noch as kampioen fan de tredde acht promovearre wienen de Strikers op ‘en nij yn in hosanna stimming. Moandeitejûn kaam damklup Nocht & Kriich út Aldegea op besite en dy hawwe de Strikers wer te plak setten.

 28-02-2020  Yn de Omropper fan dizze moanne in foarwurd oer wat komt.... "Wy dogge der goed oan no mar faak yn de tún te sjen. De snieklokjes en de krokussen,se steane alwer te pronkjen. Ik haw der ek altyd aardichheidheid oan te sjen oft der al wer knoppen en  begjinnend grien oan beammen en strúken sitte. Wy lêze dat de skriezen alwer op Skrins en Skrok binne………….it komt grif goed. De maitiid komt der oan minsken, no mar hoopje dat der gjin pak snie mear komt yn maart sa as wy alris belibbe hawwe. Mar de maitiid komt, noch eefkes geduld hawwe…

De Strikers fierden harren feestje.

It hat efkes duorre, mar ôfrûne moandeitejûn wie it der dochs: it kampioensfeest fan de Stadige Strikers. Fansels ha alle dammers al yn opperbêste stimming de wiken trochbrocht, mar it feestje soe noch komme. Moandeitejûn 17 febrewaris wie it der dan en hoe.

Troch wat bysûndere útjeften hie de ponghâlder no net it measte yn kas, dat gekke bokkesprongen koenen de dammers eins net meitsje. Doe stelde de nije Striker Jan Castelein foar om it feestlike barren plak fine te litten by him yn de bedriuwskantine. It bestjoer wie doe gau beret en út de rie: Dat moast altiten troch gean.  It oanbod waard dan ek mei alle bestjoershannen oannommen.

In de blog van Dorpsbelang het laatste nieuws.

It biljertsjen yn jannewaris wie, as fan âlds, wer in grut sukses. Fan tongersdei oan ta mei sneon waard der fûleindich biljerte. Der binne dielnimmers dy`t it te dwaan is om de sport en oaren, faaks dy`t net op in klup sitte, foaral om de gesellichheid, it praatsje, it slokje ensfafuorthinne. Foar de leden fan ûs biljartklups ek in barren om by de priiswinners  einigje te wollen. Sy geane foar de ere. Dat falt wis noch net ta om`t der in soad partijen spile wurde moatte.

Lang op gewacht, maar nu klaar. Op de Terp kunnen 13 auto`s extra geparkeerd worden. Nog voor het MFA nu dus parkeren en omkeren mogelijk waarmee de overlast in piekuren hopelijk tot het verleden behoort. We vertrouwen erop dat ook de bewoners nu niet meer hoeven wachten om hun opritten te bereiken.

Bestuur dorpsbelang.

“ Kunst uit eigen dorp”

 

Onder deze titel hangt een nieuwe serie werken van inwoners uit ons eigen dorp in de middenzaal van het dorpshuis. Het zijn allen cursisten van Arjanne Huls, “Arjan-Art”. Bij de werken worden de makers vermeld.

De afbeeldingen zijn divers en in verschillende technieken gemaakt. We zouden het heel leuk vinden als u/je een reactie achterlaat in het schrift wat er bij ligt in de vensterbank.

En wie weet……stimuleert het om ook eens met dit mooie werk bezig te gaan. Kom gerust eens langs in het atelier.  

Arjanne, Geart en Jan

 

 

Er blijkt nog behoefte te zijn aan het aanschaffen van de dorpsvlag van Scharnegoutum. U kunt dit kenbaar maken bij dorpsbelang. Wij kunnen de vlag, met of zonder wimpel, voor U bestellen.

Bij het laatste blauwe bruggetje in de wijk IIsbaan/Trekskúte is geen aanlegsteiger aanwezig. Voor de bezitters van een boot, die zelf het bruggetje moeten bedienen, een wat ongemakkelijke situatie. Een dergelijke steiger kan daarnaast als visstek dienen. Indien U belanghebbende bent kunt U zich bij het Bestuur melden. Wij willen, bij voldoende aanmeldingen, mogelijkheden onderzoeken.

Het Bestuur

De glim op it gesicht wie der jûn wer. It is altiten moai as jo fleurich troch it libben geane. Wat is it in genot foar in oar om in bliid mins te sjen. Oer it algemien binne der ûnder de Stadige Strikers gjin jittikdrinkers. Dat is fansels tige moai, want dat hâldt de fleur der ek wat yn. Guon sjogge de lêste tiid wol wat ekstra fleurich. Ien fan harren ferlear de glim in bytsje troch in blunder yn de tredde acht, mar jûn wie dy glim wer werom op syn gesicht.

Wy prate hjir oer Dicky van der Meer. De stikjeskriuwer hat  it ferrin fan de partij net sjoen, want it spul spile him ôf op de oare kant fan de seal. Op in bepaald stuit stûn in hiele bliere Dicky by de skriuwer. Hy hie Sjoerd Jan Bakker ferslein.

Op de druk bezochte perspresentatie, afgelopen week in boerderij Pasveer, van het locatietheaterstuk Skaad vertelde producent David Lelyveld hoe de gedachte ontstond om de figuur Gerard Reeskamp centraal te stellen in deze voorstelling, die gemaakt is in het kader van 75 jaar vrijheid, dat dit jaar gevierd zal worden. Om verhalen over Reeskamp van meerdere zijden te horen reisde hij al verschillende landen af. Een belangrijke bron is het boek "de Drogist"  van schrijver Ad van Liempt.

It koe net , mar it wie al safier. Fansels waard der neipraat oer de grutte prestaasje fan it earste achttal fan de Stadige Strikers, ôfrûne sneon yn Easterein. Klubkampioen! wa hie dat tinke kinnen? Fansels wiene der inkelde dammers dy’t dit ferline wike foarsein hiene, mar it moat altyd earst noch mar ris, mar in bytsje selsfertrouwen is fansels net ferkeard. De foarsitter wie sa bliid as in protter en sadwaande hie er him mei syn frou in pear dagen Texel kado jûn en moasten wy it dizze jûn sûnder him stelle.

Vandaag in het Friesch dagblad. Douwe Algra over ons dorpshuis. Even op de link klikken om het te lezen.

https://frieschdagblad.nl/2020/1/6/het-dorpshuis-is-er-voor-iedereen-al-is-dat-hard-werken

 
Krant gemist...?
Kijk digitaal onder het kopje Doarpsomropper in de bovenste menubalk.

Daar staan alle jaargangen...
Daarnaast vele foto's in het fotoalbum, en div. artikelen.
Maak daarbij gebruik van de zoekmodus. Zoeken op deze site... 

Troch sleauwichheden ferlieze yn de heechste klasse. It wie hast net te leauwen, dat der twa man troch enoarme sleauwichheden harren partijen út hannen jûgen. Men kin jin ôffreegje hoe’t it dochs mooglik is dat guom goeie dammers dan dochs sa mar in slach, dy’t in bern sjocht, oer de kop sjen kin De beide tsjinstanners fan respektifelik Jelle Wiersma en Dicky van der Meer oerkaam sokis. Net te leauwen as men it sjen soe.

Gelokkich is der ek posityf nijs fan de lêste kompetysjejûn fan dit jier te melden.

 21-12-2019 Gezien-Gehoord aan de Santemastrjitte: Tractor voor het huis. 

> Dichtbij de burger, boven op een woning en vlak voor de deur... !!!<
Het doet vermoeden dat het hier om een vreedzame actie gaat uit solidariteit met alle andere boeren.
Een soort van Boerenprotest bij een scharnegoutumse woning. Omdat het probleem niet alleen de boeren treft, maar met iedereen moet worden opgelost.

Wat? Weder dienende? Een woordspeling natuurlijk, want zonder het passende weer geen ijs.
We hebben geen ijsbaan in Scharnegoutum, maar toch ook weer wel. Want, onze natuurstichting houdt rekening met de liefhebbers van het ijs en daarom mag er In It lange Rek en in de Flearen geschaatst worden. Ook dit jaar is er gehekkeld in It lange Rek zodat er een baantje getrokken kan worden, mocht het weer het toelaten. En dat geldt ook voor de plasdras waar we nu bij het blauwe bruggetje een toegangshekje hebben geplaatst.

De kunst van het verzamelen van plastic doppen

Op flessen, potten, tubes, pennen, injectienaalden viltstiften, kokers, en nog veel zaken meer zit ter afsluiting een plastic dop. Bijna alle doppen zijn van plastic. Plastic dat, door de samenstelling ervan, hergebruikt kan worden. Dit plastic kan worden gerecycled en heeft daarom waarde. Wij verzamelen alleen plastic doppen (zelfs wanneer een flesje of potje uit hetzelfde materiaal lijkt te zijn). Op praktisch alle frisdrank- en waterflessen zitten plastic doppen. Deze doppen mogen er zonder uitzondering bij. Op veel pakken van melkproducten zitten plastic doppen. De plastic doppen op de pakken van BIOLOGISCHE  producten mogen niet bij de gewone plastic dopjes.

Moaie striid tusken betûfte Hennie en nijeling Kees. Moandeitejûn ferrûn net oars as oare damjûnen. Ek dizze reis soarge wer foar ferrassing en spanning. Spanning siet der foaral yn de partij tusken Hennie de Haan en Kees Castelein. Beide hienen kânsen en it gong der om wa’t mei de winnende set komme soe. Al mei al makken âld en jong der in moaie striid fan.

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-25.jpg

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

We hebben 394 gasten en geen leden online