Home
16-KBC.jpg

Willem Schaap wie der wer en hoe. De measte dammers kamen moandeitejûn op ’e proppen. Lykwols slagge it trije fan ús dammers net om oanwêzich te wêzen. Der sieten dus alve dammers klear om harren potsje te striken. Doe fertelde Bauke Dykstra dat Piet Sikma ek noch komme soe om tsjin him foar de Fryslân Kup te spyljen. Dat kaam dus prachtich út. Elk koe no damje sûnder dat der ien bygelyks twa spullen tagelyk dwaan moast. Willem Schaap wie ek wer werom nei twa wiken. En hoe!

30-11-2019 Klusdag in de Flearen en It lange Rek.
Er waren 15 vrijwilligers van de Natuurstichting.
Zie voor een impressie meer op facebook Skearnegoutum.

"Wat een prachtige dag en wat hebben we weer veel gedaan met z`n allen"

Extra Algemene Ledenvergadering Vereniging van Dorpsbelang
Donderdag  28 november a.s.

Dorpsbelangen heeft goede ideeën voor ons dorp o.a. omtrent de bewegwijzering van bedrijven.

Kijk en praat mee op 28 november
(zie verder ook in de DOARPSOMROPPER editie november)

In klupjûn mei Persoanlike Kampioenskippen, Fryslân Kup en kompetysje. It wie moandeitejûn in gesellige en sportive drokte yn it Swettehûs te Skearnegoutum. Der sieten net allinne de fertroude gesichten fan de Stadige Strikers harren boppekeamer te pinigjen. Ut tal fan plakken stapten dammers de dam-arena fan de Strikers binnen. Allegearre mei mar ien doel: besykje om de tsjinstanner te ferslaan.

Sa sieten der acht man fan de tredde acht (it dambûn Frysk Spul wurket mei trije achttallen as it om de persoanlike kampioenskippen giet: de kampioensklasse, de reserve acht en de tredde acht). Dy tredde acht spile moandeitejûn de earste omloop. Om op jûn te spyljen is in noviteit.

In Hea..... Over Mindful tekenen. Dat is totaal de tijd vergeten,  zo “ zit je er in “. Nu is het leuke, dat er een tekentechniek ontwikkeld is, die iedereen kan. Als je een potlood, pen of kwast vast kunt houden, kun  je het leren. Deze techniek heet zen-tangle. De resultaten zijn verbluffend. In Scharnegoutum kan je het leren en doen. Tevens kan ik (Arjanne)  je veel andere technieken er bij aanbieden. Je wordt gewoon individueel begeleid. Tot jezelf komen. Dat is typisch Scharnegoutum:
Kijk naar Hea: Yn'e rest mei zen tangle, volg deze link naar het programma. Omrop Fryslan 
https://www.omropfryslan.nl/nijs/919331-hea-yn-e-rest-mei-zen-tangle

Nestor Bauke de Boer wûn de earste thúswedstriid. Elkenien fan dejingen dy’t it damjen Frysk spul tige genegen is, wit, dat Bauke de Boer tige fertroud is mei dit spul. It die him dan ek tige sear om mei te dielen dat er it fysyk net mear risse koe om op de klup te kommen. Hy kaam fuortendaliks ek mei in oplossing: hy stelde út om de partijen by him thús te spyljen. Foar kofje of tee mei der wat by soe er foar soargje. Syn earste thúswedstriid hat er wûn.

Extra Algemene Ledenvergadering Vereniging van Dorpsbelang op donderdag, 28 november a.s.

De vergadering wordt gehouden `s avonds vanaf 19.30 uur in het Swettehûs. Op de agenda staat
slechts één onderwerp.

Het Bestuur heeft een aantal projecten voorbereid, waarvoor subsidie zal worden aangevraagd bij het Ondernemersfonds Súdwest Fryslân. De aanvragen moeten voor 1 december worden ingediend.
In de Statuten van het Ondernemersfonds is bepaald dat het Bestuur de leden van de Vereniging moet informeren over de in te dienen projecten en dat instemming van de leden moet worden gevraagd. Instemming is nodig van de meerderheid van de ter vergadering aanwezige leden. 

De soan pakt syn heit even aardich oan. Ek moandeitejûn wienen der krekt as ferline wike fjouwer lege stuollen. Gelokkich fûnen trije weibliuwers fan de foarige kear no it paad werom nei it Swettehûs te Skearnegoutum. Der waard hiel aardich damme en moaie spullen ferskynden op de buorden. Twa bysûndere spullen wienen der ek. Sa is de striid tusken de twa froulju altiten wer in spannende oangelegenheid. Mar de striid tusken de nijkommers heit en soan Castelein pykte der wol boppe út.

Zondagmiddag 17 November 15:30 uur Swettehus: Met medewerking van o.a. de Jesband en de 1e jaarsgroep volwassenen die zich nu presenteren.
Inmiddels is een tweede ronde van het muziekonderwijs voor volwassenen ingegaan. 

Bij Heleen Bloemen, 7 november j.l. was de heropening.
Een vernieuwde winkel met bloemen, feestelijk.

Morgen weer open met 10% korting en gebak met koffie

5-11-2019 Sjoerd Huitema hie mear fertsjinne. Wat joech Sjoerd Huitema partij oan Willem Schaap. It wie foar alle omsitters in genot om nei te sjen. Bauke Dykstra spile ek in meunstereftige partij tsjin jelle Wiersma. Dy twa spullen soargen yn elts gefal  foar striid. Dat koe men fan de rest fan de partijen eins net sizze.

It begûn al aardich nei de ein te rinnen en Sjoerd Huitema hold net allinne goed stân tsjin Willem Schaap, nee hy like der sterker út te kommen. No moat men Willem altiten yn de smizen hâlde, want dy kin altiten moaie loopkes yn syn spul breidzje.

Scharnegoutum:  “Dorp van zoveel meningen, dorpje van friese nuchterheid. Een mix van zoveel mensen,  van met z’n allen, van dagelijks brood, de Poiesz en kerk. Dorp van sport, veld en ballen. Dorp waar niemand zich ècht laat gaan. Behalve als we op zaterdag winnen, dan  breekt acuut die geweldige trots weer los. En met een Dorpsfeest blijft geen mens meer binnen.

Dit dorp, wars van betutteling. Waar de zondag nog een beetje heilig is.

 In de blog van Doarpsbelang leest u nu de laatste ontwikkelingen, bijgewerkt tot november 2019

Het Bestuur 
klik hier-->
 http://www.skearnegoutum.nl/doarpsbelang-2

 

 

 3-11- 2019 Scharnegoutum, de Mediagroep van Scharnegoutum helpt een andere mediagroep...! Er wordt een bezorger gezocht. De bezorging betreft de bezorging van regionale en landelijke ochtendbladen. Dat is lekker vroeg op en flink geld verdienen! Het is voor maandag t/m zaterdag en de minimum leeftijd is 15 jaar. Daarnaast het voordeel: Zo tijdens het bezorgen....

Tineke Teigeler sleepte de winst foar de helsdoarren wei. Tineke hie wolris in kear kamp spile tsjin Bauke Bos, mar in winst siet der nea yn. Dêr woe frou Teigeler eins  wol in kear feroaring yn bringe. Se gie der moandeitejûn goed foar sitten en foar eltse streek naam se de tiid om nei te tinken. Se besocht dy gewoante fan it ferliezen tsjin de skriuwer fan de klup in skop ûnder de kûnt te jaan. Alle kearen mei in rot gefoel ferlieze, dêr hie se har nocht ôf. En wat barde: se sleepte der winst út al wie foar de helsdoarren wei.

Scharnegoutum: Op 24 november: Uitvliegreünie van groep 8 van 2008!
Zat je in 2008 in groep 8 van Basisschool Op ‘e Hichte in Scharnegoutum? Dan heb je in juni van dat jaar een uitvliegdienst gehad waarbij je een wens hebt gedaan terwijl je een duif liet vliegen, en je hebt een brief in een box gedaan met daarin jouw toekomstplannen. Toen is gezegd dat je die brief over 10 jaar weer mocht lezen.

De earste damjûn eineget mei In presintsje foar de foarsitter. De Stadige Strikers binne wer los. Ferline wike holden se harren jierfergadering en krûpten ek noch in skoftke efter de buorden. Guon dammen suver de hiele jûn. Dy wienen foar it earst by de Strikers. Fansels woenen in pear fan ’e leden dizze heit en soan graach de begjinselen fan dizze moaie damsport wol efkes bybringe. Dy jiergearkomste ferrûn fierders prima en ôfrûne moandei moast der fuort al wer foar de punten spile wurde. Twa bestjoersleden, ponghâlder Ype Boelens en foarsitter Cor Kooistra sieten dizze jûn it langst. En foar de lêste wie der in presintsje.

Persbericht:  - Vox en Sax - Op zondagmiddag 3 november geeft de Martens Cantorij samen met saxofoonkwartet “Saxemm” en Gerben van der Veen op orgel een concert in de St.Josephkerk van Heeg.  De menselijke stem “Vox” en de saxofoon “Sax” vormen een mooie combinatie.  Saxemm is ontstaan is uit leden van Fanfare orkest Eendracht Maakt Macht - Oudega swf.

Dit concert bevat een afwisselend programma, zoals we dat gewend zijn van de Martens Cantorij. Het accent ligt bij Franse muziek met uitstapjes naar Scandinavië, Italië en Engeland met werken van o.a. Duruflé, Fauré, Saint Saëns, Langlais, Gabrilei, Ola Gjeilo, Egil Hovland en Stanford.

Op donderdagmiddag 14 november om 15.00 uur verzorgen de Shantykoor Brûskoppen een optreden  voor mantelzorgers en ieder die zich daarbij betrokken voelt in het Swettehûs in Scharnegoutum.

De Brûskoppen voeren u terug naar de tijd van klipperschepen met hun taaie bemanning, naar de internationale havenwijken waar ’s nachts de matrozen hun zuurverdiende geld in korte tijd verteerden.
Dit optreden in de week na 10 november is in het kader van de dag van de mantelzorg.

Fanôf dizze wike is der in eksposysje fan Gert Meesters yn ús doarpshûs te sjen. Nei in perioade fan foto`s is it no tiid foar wat oars en wy wolle Skearnegoutummers dy`t skilderje ûtnoegje har wurk sjen te litten. Gert is Skearnegoutummer, mar wennet yntusken selstannich yn Snits wêr hy, om`t hy in beheining hat, wol soarch krije kin dy`t nedich is.

Gert is bliid mei de eksposysje en sa ek syn heit en mem, Yeme en Janny Meesters. Gert is 29 jier en wurket by atelier Bascule Art yn Snits. Hy hat in grut talint. Syn wurk wurdt net allinnich sjoen as talintfol, mar ek eksposysje weardich. It wurk dat Gert makket kin troch it atelier ferhierd wurde en is ek te keap.

Scharnegoutum 29-09-2019: De HKU Prijs is een prijs voor een talentvolle kunstenaar die net is afgestudeerd aan HKU met een project van bijzondere maatschappelijke relevantie.
Emese van de Steen (uit Scharnegoutum) , Docente Theater, met : All Rise  
Emese is een zeer getalenteerde docent. Zij heeft haar afstudeervoorstelling ‘All rise' gemaakt met jongeren van Jeugdtheaterschool Zuid-Oost uit Amsterdam. Uit haar werk spreekt een enorme bevlogenheid voor het werken met jongeren. Zij heeft een werkwijze die de kracht van ieder individu laat zien. Dit sluit aan bij maatschappelijke thema’s over inclusiviteit en de waarde van kunsteducatie. Emese geeft met haar werk een nieuwe kijk op de aanpak van deze doelgroep.  https://www.hku.nl/BeleefHKU/HKUPrijsGemeenteUtrecht2019.htm

 

De badminton vereniging '76 heeft nog plek voor nieuwe leden. Kom een kertje proberen: En lees de flyer...!  

* Onze sponsors *

Zoeken op deze site

Weerpraat

Zo was het toen

foto_07-ad.jpg

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-78.jpg

Info Website

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Bezoekers

We hebben 700 gasten en geen leden online