Home
04-Atsma.jpg

Skearnegoutum 21-01-2016: In protte skearnegoutummers is it al op fallen dat der in soad rôffûgels binne dizze winterperioade. Foaral de mûzefalk (buizerd) is bot oanwêzich mei namme op de dyk foarby de pôle oan`t de ôfslach nei Turns. Somtiden telle jo samar fjouwer as fiif stiks. Der binne ek in soad wikels en yn`t doarp is der gau ris in sparwer dy`t in mosk slacht. It hat te krijen mei u.o in grut tal útkame nêsten it ôfrûne jier. Mei de mûzepleach is der in soad proai west. Yn de winter komme der ek altyd in soad mûzefalken by út de skandinavyske lânnen. Dat in protte rôffûgels yn de bjermen sitte komt wer om`t de mûzen dan de hegere en droegere plakjes opsykje. De mûzefalk op de foto liet my hiel ticht by komme. It is ek de moaiste dy`t by de ivige leane omslacht. Foarsichtich tichte by komme yn de auto, kamera op tiid gebrûksklear lizze en it rút op`e tiid del. Dan noch hawwe jo in soad lok nedich. Bliuwt er sitten dan slagget it, mar meastentiids giet er al gau op`e wjukken.

Fan Piet IJssels krige ik in deade wikel mei poatring. Wie efter it hûs ferûngelokke. It bistke bliek ringe oan`e kleasterwei, tichteby Turns. Dat wie yn juny 2015. It blykt dat in soad jonge fûgels de tiid fan leare te fleanen en jeie net oerlibje. Sa as jimme witte is ek de earrebarre it ôfrûne jier in soad by ús yn de buert te sjen west. Komt ek al fanwegen de mûzen. Soe de rkommend jier werom komme? It is mar sear de fraach no de mûzestand ôfnaam is.

* Onze sponsors *

Zoeken op deze site

Weerpraat

Zo was het toen

foto_01ad.jpg

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-brug-10.jpg

Info Website

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Bezoekers

We hebben 565 gasten en geen leden online