Home
29-Vakgarage.jpg

It biljertsjen yn jannewaris wie, as fan âlds, wer in grut sukses. Fan tongersdei oan ta mei sneon waard der fûleindich biljerte. Der binne dielnimmers dy`t it te dwaan is om de sport en oaren, faaks dy`t net op in klup sitte, foaral om de gesellichheid, it praatsje, it slokje ensfafuorthinne. Foar de leden fan ûs biljartklups ek in barren om by de priiswinners  einigje te wollen. Sy geane foar de ere. Dat falt wis noch net ta om`t der in soad partijen spile wurde moatte.

Sa`n toernooi is, liket my, net samar wat. De tarieding freget in soad tiid en ynset. Moai dat der eltse kear wer mannen binne dy`t dat op harren nimme. Dat it gesellich is dizze dagen is goed te sjen. In folle seal, in soad praat en de borrel smakket ek goed. Dy`t fier komme wolle sille harren fêst wol wat yn hâlde, tink ik sa.

Dizze skriuwer hat net safolle doel oer it spul, mar hat wol troch dat it oan komt op oefening, in skerp each, in fêste hân en insicht wat de bal docht, foaral nei it reitsjen fan de hoeken en rânen fan it biljert. Dat it in dreech spul is sjoch ik ek wol oan it tal kearen dat de score op 0 of 1 as 2 punten hingjen bliuwt. Mar sa`n Tseard Bergema, dy`t 36 carambole`s makket yn ien beurt, ja, dat is dochs wol in grutte prestaasje. Mar as ûnnoazele hals sjoch ik dochs ek wol dat de measte carambole`s makke wurde kinne as in tsjinstanner de ballen moai ticht by elkoar op de tafel achter lit foar wa`t nei him spilet.

Hawar, it mei my spitigernoch net barre, dat biljertsjen. Al liket it my wol moai ta. As grifformearde jongeling moast ik fier ôf bliuwe fan alles wat nei in kaffee rûkte. Ommers, drank, biljertsjen en kaartspyljen wie ommers it wurk fan de dúvel? Ja, ja, sa wie it tinken fan tsjerkelju. Dêr koe`st it as jongfeint mar mei dwaan. Wy hawwe dat al lang achter ûs litten fansels.

Lokkich ha ik hobby`s genoch. No noch te biljertsjen? De tiid sil te koart wêze om der noch doel oer te krijen. Under de "lees meer" knop de winners fan dit toernooi. Tige lokwinske allegeare!

Jan

 

A klasse Winnaars ronde

1

Tjeerd Bergema

 

2

Sjoerd de Schiffart

 

3

Pieter Paulusma

     

Verliezers ronde

1

Frank van Hamersveld

     

Hoogste serie

 

Tjeerd Bergema  36 car.

     

B klasse winnaars ronde

1

Evert Conradi

 

2

Michel Rijsemus

 

3

Wiebe Hoitinga

     

Verliezers ronde

1

Ton Rijsemus

     

Hoogste serie

 

Thomas de Vries  24 car.

     

C klasse winnaars ronde

1

Jildert Grondsma

 

2

Johannes Leeverink

 

3

Jan Bouwmeester

     

Verliezers ronde

1

Gerrit Lam

     

Hoogste serie

 

Jan Bouwmeester  9 car.

     

D klasse winnaars ronde

1

Albert van Ramshorst

 

2

Stevan van der Molen

 

3

Fedze Gaastra

     

Verliezers ronde

1

Timo Atsma

     

Hoogste serie

 

Fedze Gaastra  6 car.

     

Dames winnaars ronde

1

Anouk Boersma – de Vries

 

2

Lianda Bokma

 

3

Heather Zijlstra

     

Verliezers ronde

1

Petra Conradi

     

Hoogste serie

 

Anouk Boersma – de Vries  4 car.

     

Winnaars ronde 55+ A klasse

1

Frank van Hamersveld

 

2

Jan van Dijk

 

3

Rinus de Schiffart

     

Verliezers ronde

1

Wiebe Hoitinga

     

Hoogste serie

 

Frank van Hamersveld  17 car.

     

Winnaars ronde 55+ B klasse

1

Jan Bouwmeester

 

2

Johannes Leeverink

 

3

Pier Boorsma

     

Verliezers ronde

1

Rintje Landman

     

Hoogste serie

 

Rintje Landman  6 car.

     

Winnaars ronde 55+ C klasse

1

Jaap van der Veer

 

2

Douwe Broersma

 

3

Durk Koopmans

     

Verliezers ronde

1

Willem Atsma

     

Hoogste serie

 

Cees van der Goot  4 car.

     
     

 

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-brug-01.jpg

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

We hebben 244 gasten en geen leden online