Home
15-heleen.jpg

7-11-2018 De kampioen lit him fan syn goeie kant sjen. De titel boppe dit stik soe ynhâlde kinne, dat de kampioen fan de Stadige Strikers, Jelle Wiersma, ek in ferkearde kant hat. No dêr is op de damklup neat fan te merken. Moandeitjûn liet er him wol fan in tige sportive kant sjen.
Hy siet te damjen tsjin syn grutte rivaal Willem Schaap. As dy beide mannen tsjin inoar spylje, dan stiet harren partij meastentiids garant foar in prachtich en yngewikkeld spul.

Dat wie moandeitejûn net oars. Foar in hurddraver, ien dy’t it fierders net achtslacht, like de stân mear op in bosk woartels as op in fatsoenlik potsje damjen. Dat bosk woartels koste Willem in protte tiid om der noch wat fan te meitsjen. Hy kaam der wûnderbaarlik goed út. Earst helle er in daam. Dy moast er wer ynleverje, mar hy bleau wol in houtsje foar. In houtsje foar en in wiffe stân en hast gjin tiid mear.
Gjin tiid dat binne de Strikers wol fan Willem wend. Diskear koe it hast net goed komme. Yn syn lêste twa minuten hie er noch gau tsien setten dien. Yn tuskentiid wie Jelle wer lyk kommen. Beide mannen hienen elk noch twa houtsjes. Jelle hie noch fjirtich minuten en Willem noch tolve sekonden. De stân wie sadanich dat der by foldwaande tiid in moaie kamp útrôlje soe. Op dat stuit liet Jelle him fan syn sportive kant sjen en bea kamp oan. Willem naam dat graach oan en de omsitters wienen it der tige mei iens. Dizze prachtige partij fertsjinne eins gjin winner.
Twa eks-kampioenen hienen harren jûn net. Sjoerd Jan Bakker joech Bauke Bos de hân, wylst der ek nochwol kamp ynsitten hie. Dat dearde Bauke net. Hy wie wakker optein mei syn twa punten. Sûnt er tsjin de lettere wrâldkampioen wûn, hat er wol mear fan dy útsjitters. Om earlik te wêzen hat er útsjitters nei boppen, mar ek nei ûnderen. De oare âld-kampioen, Cor Kooistra hie Ype Boelens nei de njoggende set de hân wol jaan kinnen. Hy avesearre nammentlik in houtsje op in plak wêrtroch er finaal fêst kaam te sitten. Ype soarge der wol foar dat syn tsjinstanner gjin helptroepen oanfiere koe. Kooistra hat noch wol wat omgriemd, mar der wie wier gjin salve mear oan te striken.
Utslaggen fan ferline wike: Bauke de Boer – Tineke Teigeler 1 – 0; Sjoerd Jan Bakker – Dicky van der Meer 1 – 0; Willem Schaap – Ype Boelens ½ - ½; Bauke Bos – Willem Schaap 0 – 1; Cor Kooistra – Bauke Dykstra 1 – 0. Ofrûne moandei: Willem Schaap – Jelle Wiersma ½ - ½; Cor Kooistra – Ype Boelens 0 – 1; Tineke Teigeler – Sjoerd Huitema 0 – 1; Sjoerd Jan Bakker – Bauke Bos 0 – 2; Bauke de Boer – Hennie de Haan 1 – 0.

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-01.jpg

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

We hebben 1020 gasten en geen leden online