Home
32-Wijn-hoeve.jpg

26-10-2018  Yn it artikelsje oer Annet Kazimier yn de doarpsomropper koenen jimme lêze oer har atelier oan hûs wêr se wurksaam is as Human Art artieste. By it artikelsje levere Annet yn pear moaie foto`s út har praktyk oan, mar die binne net yn de omropper ôfbylde. Wy hawwe keazen foar in kompilaasje foto fanwege de romte yn de omropper. Bygeand sjogge jimme ien fan dizze foto`s.

Hjirby wol ik de lêzers nochris wize op it folgjende om`t somtiden yn en oar net foar elts dúdlik is. De mediagroep bringt de doarpsomropper út, mar ek de webside en de facebookpagina. It nijs kin ferskille yn dizze trije ûnderdielen. Foar wa`t ynteresse hat foar ALLE doarpsnijs is it dêrom goed alle trije media-ûnderdielen te besjen. In lyts tal artikels sette wy somtiden dûbbel, bygelyks yn doarpsomropper en webside of op de webside en de facebookpagina. Ien en oar om`t elts ûnderdiel sa syn eigen publyk hat en ek om`t net eltsenien digitaal nijs lêst. Sa ha wy de Patyna byienkomst ek in de omropper en op de website stean.

De doarpsomropper kinne jimme ek op de  website yn syn gehiel lêze, wêr by foto`s dy yn de omropper swart-wyt binne, hjir yn kleur steane. Ik tink danbygelyks oan de moaie hjerstfoto`s fan Fiona dy`t yn de omropper steane. 

Jan Luimstra 

 

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-47.jpg

We hebben 182 gasten en geen leden online