Home
19-hortensia.jpg

26-10-2018  Yn it artikelsje oer Annet Kazimier yn de doarpsomropper koenen jimme lêze oer har atelier oan hûs wêr se wurksaam is as Human Art artieste. By it artikelsje levere Annet yn pear moaie foto`s út har praktyk oan, mar die binne net yn de omropper ôfbylde. Wy hawwe keazen foar in kompilaasje foto fanwege de romte yn de omropper. Bygeand sjogge jimme ien fan dizze foto`s.

Hjirby wol ik de lêzers nochris wize op it folgjende om`t somtiden yn en oar net foar elts dúdlik is. De mediagroep bringt de doarpsomropper út, mar ek de webside en de facebookpagina. It nijs kin ferskille yn dizze trije ûnderdielen. Foar wa`t ynteresse hat foar ALLE doarpsnijs is it dêrom goed alle trije media-ûnderdielen te besjen. In lyts tal artikels sette wy somtiden dûbbel, bygelyks yn doarpsomropper en webside of op de webside en de facebookpagina. Ien en oar om`t elts ûnderdiel sa syn eigen publyk hat en ek om`t net eltsenien digitaal nijs lêst. Sa ha wy de Patyna byienkomst ek in de omropper en op de website stean.

De doarpsomropper kinne jimme ek op de  website yn syn gehiel lêze, wêr by foto`s dy yn de omropper swart-wyt binne, hjir yn kleur steane. Ik tink danbygelyks oan de moaie hjerstfoto`s fan Fiona dy`t yn de omropper steane. 

Jan Luimstra 

 

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-14.jpg

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

We hebben 352 gasten en geen leden online