Blog
21-grollema.jpg

ENQUÊTE - Beste lezer van de Doarpsomropper, zoals het u waarschijnlijk is opgevallen hebben zowel de Doarpsomropper als de Facebookpagina en ook de website van Skearnegoutum de laatste tijd een zekere ontwikkeling doorgemaakt. De Mediagroep is benieuwd hoe u deze ontwikkeling hebt ervaren. Voor de Mediagroep de reden om een enquête samen te stellen waarmee we uw mening willen peilen. Van harte hopen we dat u bereid bent deze vragenlijst in te vullen en vervolgens ook in te leveren (graag voor dinsdag 4 februari aanstaande).
Op deze website staan vragen die u direct kan invullen: volg de link en vul de lijst direct in!
--> ga naar vragenlijst.
Deze enquete verschijnt ook bij u in de bus als een losse vragenlijst. 
Uiteraard zullen we u ter zijner tijd op de hoogte brengen van de bevindingen. Onder alle inzendingen verloten wij straks 5 waardebonnen van € 15,00 euro. 

Met vriendelijke groet,
De Mediagroep

 

It koe net , mar it wie al safier. Fansels waard der neipraat oer de grutte prestaasje fan it earste achttal fan de Stadige Strikers, ôfrûne sneon yn Easterein. Klubkampioen! wa hie dat tinke kinnen? Fansels wiene der inkelde dammers dy’t dit ferline wike foarsein hiene, mar it moat altyd earst noch mar ris, mar in bytsje selsfertrouwen is fansels net ferkeard. De foarsitter wie sa bliid as in protter en sadwaande hie er him mei syn frou in pear dagen Texel kado jûn en moasten wy it dizze jûn sûnder him stelle.

 

De loting is uitgevoerd en de poule indeling is gemaakt.

De volledige lijst is terug te vinden op: Poule Indeling 2020

Veel plezier allemaal !!

 

Vandaag in het Friesch dagblad. Douwe Algra over ons dorpshuis. Even op de link klikken om het te lezen.

https://frieschdagblad.nl/2020/1/6/het-dorpshuis-is-er-voor-iedereen-al-is-dat-hard-werken

 
Krant gemist...?
Kijk digitaal onder het kopje Doarpsomropper in de bovenste menubalk.

Daar staan alle jaargangen...
Daarnaast vele foto's in het fotoalbum, en div. artikelen.
Maak daarbij gebruik van de zoekmodus. Zoeken op deze site... 

Troch sleauwichheden ferlieze yn de heechste klasse. It wie hast net te leauwen, dat der twa man troch enoarme sleauwichheden harren partijen út hannen jûgen. Men kin jin ôffreegje hoe’t it dochs mooglik is dat guom goeie dammers dan dochs sa mar in slach, dy’t in bern sjocht, oer de kop sjen kin De beide tsjinstanners fan respektifelik Jelle Wiersma en Dicky van der Meer oerkaam sokis. Net te leauwen as men it sjen soe.

Gelokkich is der ek posityf nijs fan de lêste kompetysjejûn fan dit jier te melden.

 21-12-2019 Gezien-Gehoord aan de Santemastrjitte: Tractor voor het huis. 

> Dichtbij de burger, boven op een woning en vlak voor de deur... !!!<
Het doet vermoeden dat het hier om een vreedzame actie gaat uit solidariteit met alle andere boeren.
Een soort van Boerenprotest bij een scharnegoutumse woning. Omdat het probleem niet alleen de boeren treft, maar met iedereen moet worden opgelost.

Wat? Weder dienende? Een woordspeling natuurlijk, want zonder het passende weer geen ijs.
We hebben geen ijsbaan in Scharnegoutum, maar toch ook weer wel. Want, onze natuurstichting houdt rekening met de liefhebbers van het ijs en daarom mag er In It lange Rek en in de Flearen geschaatst worden. Ook dit jaar is er gehekkeld in It lange Rek zodat er een baantje getrokken kan worden, mocht het weer het toelaten. En dat geldt ook voor de plasdras waar we nu bij het blauwe bruggetje een toegangshekje hebben geplaatst.

De kunst van het verzamelen van plastic doppen

Op flessen, potten, tubes, pennen, injectienaalden viltstiften, kokers, en nog veel zaken meer zit ter afsluiting een plastic dop. Bijna alle doppen zijn van plastic. Plastic dat, door de samenstelling ervan, hergebruikt kan worden. Dit plastic kan worden gerecycled en heeft daarom waarde. Wij verzamelen alleen plastic doppen (zelfs wanneer een flesje of potje uit hetzelfde materiaal lijkt te zijn). Op praktisch alle frisdrank- en waterflessen zitten plastic doppen. Deze doppen mogen er zonder uitzondering bij. Op veel pakken van melkproducten zitten plastic doppen. De plastic doppen op de pakken van BIOLOGISCHE  producten mogen niet bij de gewone plastic dopjes.

Moaie striid tusken betûfte Hennie en nijeling Kees. Moandeitejûn ferrûn net oars as oare damjûnen. Ek dizze reis soarge wer foar ferrassing en spanning. Spanning siet der foaral yn de partij tusken Hennie de Haan en Kees Castelein. Beide hienen kânsen en it gong der om wa’t mei de winnende set komme soe. Al mei al makken âld en jong der in moaie striid fan.

Willem Schaap wie der wer en hoe. De measte dammers kamen moandeitejûn op ’e proppen. Lykwols slagge it trije fan ús dammers net om oanwêzich te wêzen. Der sieten dus alve dammers klear om harren potsje te striken. Doe fertelde Bauke Dykstra dat Piet Sikma ek noch komme soe om tsjin him foar de Fryslân Kup te spyljen. Dat kaam dus prachtich út. Elk koe no damje sûnder dat der ien bygelyks twa spullen tagelyk dwaan moast. Willem Schaap wie ek wer werom nei twa wiken. En hoe!

30-11-2019 Klusdag in de Flearen en It lange Rek.
Er waren 15 vrijwilligers van de Natuurstichting.
Zie voor een impressie meer op facebook Skearnegoutum.

"Wat een prachtige dag en wat hebben we weer veel gedaan met z`n allen"

In klupjûn mei Persoanlike Kampioenskippen, Fryslân Kup en kompetysje. It wie moandeitejûn in gesellige en sportive drokte yn it Swettehûs te Skearnegoutum. Der sieten net allinne de fertroude gesichten fan de Stadige Strikers harren boppekeamer te pinigjen. Ut tal fan plakken stapten dammers de dam-arena fan de Strikers binnen. Allegearre mei mar ien doel: besykje om de tsjinstanner te ferslaan.

Sa sieten der acht man fan de tredde acht (it dambûn Frysk Spul wurket mei trije achttallen as it om de persoanlike kampioenskippen giet: de kampioensklasse, de reserve acht en de tredde acht). Dy tredde acht spile moandeitejûn de earste omloop. Om op jûn te spyljen is in noviteit.

In Hea..... Over Mindful tekenen. Dat is totaal de tijd vergeten,  zo “ zit je er in “. Nu is het leuke, dat er een tekentechniek ontwikkeld is, die iedereen kan. Als je een potlood, pen of kwast vast kunt houden, kun  je het leren. Deze techniek heet zen-tangle. De resultaten zijn verbluffend. In Scharnegoutum kan je het leren en doen. Tevens kan ik (Arjanne)  je veel andere technieken er bij aanbieden. Je wordt gewoon individueel begeleid. Tot jezelf komen. Dat is typisch Scharnegoutum:
Kijk naar Hea: Yn'e rest mei zen tangle, volg deze link naar het programma. Omrop Fryslan 
https://www.omropfryslan.nl/nijs/919331-hea-yn-e-rest-mei-zen-tangle

Nestor Bauke de Boer wûn de earste thúswedstriid. Elkenien fan dejingen dy’t it damjen Frysk spul tige genegen is, wit, dat Bauke de Boer tige fertroud is mei dit spul. It die him dan ek tige sear om mei te dielen dat er it fysyk net mear risse koe om op de klup te kommen. Hy kaam fuortendaliks ek mei in oplossing: hy stelde út om de partijen by him thús te spyljen. Foar kofje of tee mei der wat by soe er foar soargje. Syn earste thúswedstriid hat er wûn.

Extra Algemene Ledenvergadering Vereniging van Dorpsbelang op donderdag, 28 november a.s.

De vergadering wordt gehouden `s avonds vanaf 19.30 uur in het Swettehûs. Op de agenda staat
slechts één onderwerp.

Het Bestuur heeft een aantal projecten voorbereid, waarvoor subsidie zal worden aangevraagd bij het Ondernemersfonds Súdwest Fryslân. De aanvragen moeten voor 1 december worden ingediend.
In de Statuten van het Ondernemersfonds is bepaald dat het Bestuur de leden van de Vereniging moet informeren over de in te dienen projecten en dat instemming van de leden moet worden gevraagd. Instemming is nodig van de meerderheid van de ter vergadering aanwezige leden. 

De soan pakt syn heit even aardich oan. Ek moandeitejûn wienen der krekt as ferline wike fjouwer lege stuollen. Gelokkich fûnen trije weibliuwers fan de foarige kear no it paad werom nei it Swettehûs te Skearnegoutum. Der waard hiel aardich damme en moaie spullen ferskynden op de buorden. Twa bysûndere spullen wienen der ek. Sa is de striid tusken de twa froulju altiten wer in spannende oangelegenheid. Mar de striid tusken de nijkommers heit en soan Castelein pykte der wol boppe út.

Bij Heleen Bloemen, 7 november j.l. was de heropening.
Een vernieuwde winkel met bloemen, feestelijk.

Morgen weer open met 10% korting en gebak met koffie

5-11-2019 Sjoerd Huitema hie mear fertsjinne. Wat joech Sjoerd Huitema partij oan Willem Schaap. It wie foar alle omsitters in genot om nei te sjen. Bauke Dykstra spile ek in meunstereftige partij tsjin jelle Wiersma. Dy twa spullen soargen yn elts gefal  foar striid. Dat koe men fan de rest fan de partijen eins net sizze.

It begûn al aardich nei de ein te rinnen en Sjoerd Huitema hold net allinne goed stân tsjin Willem Schaap, nee hy like der sterker út te kommen. No moat men Willem altiten yn de smizen hâlde, want dy kin altiten moaie loopkes yn syn spul breidzje.

Scharnegoutum:  “Dorp van zoveel meningen, dorpje van friese nuchterheid. Een mix van zoveel mensen,  van met z’n allen, van dagelijks brood, de Poiesz en kerk. Dorp van sport, veld en ballen. Dorp waar niemand zich ècht laat gaan. Behalve als we op zaterdag winnen, dan  breekt acuut die geweldige trots weer los. En met een Dorpsfeest blijft geen mens meer binnen.

Dit dorp, wars van betutteling. Waar de zondag nog een beetje heilig is.

* Onze sponsors *

Zoeken op deze site

Weerpraat

Zo was het toen

bij--004.jpg.jpg

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-25.jpg

Info Website

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Bezoekers

We hebben 518 gasten en geen leden online