Blog
36-devries.jpg

Skearnegoutum De Stadige Strikers: Jelle Wiersma wint eigen toernoai. It damtoernoai dat troch de Stadige Strikers út Skearnegoutum dit wykein organisearre waard, is wûn troch de eigen man en sponsor fan de partij: Jelle Wiersma. Hy wûn yn groep 1 fan de eareklasse twa partijen en spile ien kamp. In heech persintaazje en dêr koe de winner fan groep 2 net oan tippe. Wiersma waard dus winner fan syn eigen toernoai.
Oan dizze wedstriden hiene yn earste ynstânsje har 25 dammers opjûn. Oan de ein fan de middei melden twa dammers har ôf: ien fanwegen en de oare troch lichaamlike ûngesteldheid. Doe stûnen der noch 23 op ’e list. In raar oantal as men yn groepen spilet. Aldergelokst skille Lolke Huitema, ús Hollânske dammer, mei de fraach as it útkaam om noch mei te dwaan.

No dat kaam aldermerakelst moai út. 24 dammers wat wol men noch mear. It bestjoer wie Huitema dan ek tige tankber dat er mei de lêste trein noch oankaam. Oer Hollânske dammers is dus oars neat as goeds te melden.
Der waard yn gesellige sfear sportyf damme. De earste klasse, dêr sieten allinne mar mannen yn dy’t de gemiddelde leeftiid fan allegearre behoarlik omheech brochten, hiene de sokken der aardich yn. En wiene ek as earsten út, mar wiene noch lang net út spile fûnen se sels. Se woene graach noch in kear. No fuort dan mar. Mar it hie eins net hoegd. It ûnderlinge resultaat spruts eins de wierheid al. Sa soene der yn noch twa groepen de spilers op in gelikens oantal punten komme. Yn alle gefallen, op ien nei, wie de útslach dúdlik en hie in barraazje gjin sin. Dat barde wol en joech úteinlik noch wat in ferfelende konsternaasje. Mar dat is no, in dei letter, wer oplost. 

Utslach: Eareklasse: Groep 1. 1 Jelle Wiersma, Wommels, 2 Foeke Tiemensma Frjentsjer. Groep 2. 1 Bauke Dykstra, Nij Beets, 2 Sjoerd Couperus, Snits. Haadklasse A 1 Marcel Altena, Blauhûs, 2 Ype Boelens, Menaem. Haadklasse B. 1 Sjouke de Boer, Eksmoarre, 2 Bauke Bos, Sint Nyk. Earste klasse: 1 Tsjerk Wiersma, Snits, 2 Piet Sikma, Hartwert. Twadde klasse. 1 Tineke Teigeler, Sibrandabuorren, 2 Lolke Huitema, Tersoal.

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-brug-04.jpg

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

We hebben 297 gasten en geen leden online