Blog
13-sonsoring.jpg

IJLST- Na een periode van daling laat de bevolkingsverloop over het eerste halfjaar van 2009 een stijgende lijn zien met een groei van 35 personen. De gemeente telt momenteel 16094 inwoners. Relatief grote stijgingen zijn zichtbaar in Woudsend en Scharnegoutum, waar de gemeente nieuwe inwoners mocht verwelkomen in de uitbreidingsplannen. Hoewel er na de zomervakantie weer de nodige studenten uit de gemeente zullen verhuizen, verwacht de gemeente ook in het komende halfjaar de groei vast te kunnen houden. Scharnegoutum telt in totaal 1683 inwoners.

ASSEN De Friese sterke mannen Wout Zijlstra uit Folsgare en Jan Wagenaar uit Scharnegoutum hebben zaterdagmiddag op het Asser TT Circuit, waar het 25ste Truckstar Festival werd gehouden, een wereldrecord gevestigd. Het duo trok een Volvo FH, met een gewicht van maar liefst 100 ton over een afstand van meer dan 10 meter. Wout Zijlstra zou aanvankelijk de recordpoging doen, samen met zijn vriend en collega sterke man Jarno Hams. Maar vanwege een blessure moest Hams de eer laten aan 'jongeling' Jan Wagenaar. Wagenaar won onlangs brons op de NK sterke man in Vroomshoop.

 

SKEARNEGOUTUM Organist Balt de Vries van de Martinikerk in Easterein viert dit jaar zijn 50-jarig jubileum als organist. Het komt niet vaak voor dat een organist goud haalt. De orgelconcerten, die ook dit jaar in de Martini zijn te beluisteren, krijgen zodoende een gouden randje. Als 12-jarig jongetje kroop kleine Balt al op het orgelbankje naast zijn vader, die organist was in de voormalige gereformeerde kerk in Easterein. Als de psalm niet al te moeilijk was mocht Balt de gemeentezang begeleiden en zo kreeg hij de liefde voor het orgel met de zondagse paplepel in gegoten en toen nog tweemaal (zon)daags. In 1970 kreeg hij zijn eerste aanstelling in Oppenhuizen om via verschillende andere orgels in 1970 een aanstelling te krijgen in de Martinikerk in Easterein tot op vandaag. Hij werd onderwijzer maar dat verhinderde hem niet om zijn grote passie te verdiepen.

Nijland: aanrijding auto wielrenner. De politie heeft vrijdagavond op de Ingengawei het ambulance personeel geassisteerd bij een aanrijding tussen een bestelwagen en een wielrenner. De wielrenner, een 42-jarige inwoner van Groningen die bezig was met een tijdrit botste na de finish door nog onbekende oorzaak tegen de spiegel van de bestelauto die bestuurd werd door een 38-jarige inwoner van Scharnegoutum. De wielrenner kwam zodanig ten val, dat hij met rugklachten en pijn in zijn arm per ambulance werd overgebracht naar het ziekenhuis in Sneek.

SCHARNEGOUTUM- De huisartsenpraktijken in Boazum en Sibrandabuorren met praktijk in Scharnegoutum dragen met ingang van 1 juni aanstaande de verloskundige zorg over aan verloskundigenpraktijk de Swanneblom van Janneke Bos en Anne Marije Wiersma. De huisartsen Hornstra en Jansen dragen met gemengde gevoelens het mooie werk over maar er blijft een goede samenwering bestaan. Op deze manier blijft er continuiteit en blijft thuisbevallen medisch verantwoord. De verloskundigen houden spreekuur in de huisartsenpraktijk Elim in Scharnegoutum.

SCHARNEGOUTUM -Er moet snel wat gebeuren om te voorkomen dat het binnen vijf jaar doodstil wordt in de weilanden. Boeren en weidevogelbeschermers zullen hun samenwerking en zorg voor de vogels strikter moeten regelen. Als er controle komt, moet de betrokken boer kunnen aantonen dat de nazorgers in zijn land actief zijn geweest en dat het verantwoord is dat hij landwerk verricht. Dit pleidooi komt van een groep vrijwillige weidevogelbeschermers. Nog te vaak komt het voor dat eieren en kuikens van weidevogels verloren gaan doordat boeren er geen aandacht aan schenken, stelt woordvoerder Age de Jong uit Scharnegoutum. ,,Opzet is in het spel.''

IJlst- Er mag dan een economische crisis zijn, Wymbritseradiel hoeft voorlopig niet te bezuinigen op haar begroting. In de voorjaarsnota sluit begroting voor de komende vier jaar met een positief saldo. Extra bezuinigingen zijn niet nodig, aldus burgemeester Jacob Reitsma. Toch heeft de gemeente wel een aantal tegenvallers. De uitkering uit het landelijke Gemeentefonds pakt lager uit. De werkgelegenheid neemt af waardoor de kosten voor de WW en de bijstand toenemen. Bovendien verdient de gemeente minder aan verkoop van grond. Wymbrits heeft op tijd de bakens verzet. Er is geld gereserveerd voor de dorpshuizen, voor het opknappen van een aantal dorpen, voor de tweede fase van het Friese Merenproject en voor de nieuwe school in Scharnegoutum.

SCHARNEGOUTUM- Scharnegoutum krijgt haar langgekoesterde nieuwe school. Alle politieke partijen waren het er over eens dat de 200 leerlingen tellende school een nieuw onderdak nodig hebben. Burgemeester en wethouders gaan de mogelijkheden en de kosten onderzoeken voor nieuwbouw op het hoofdveld van de voetbalclub. De velden verschuiven dan naar een naastgelegen lap grond. CDA, Gemeente Belangen en de FNP zijn voor bouwen op deze plek het laat de deur open voor een totaalplan met een nieuw dorpshuis. De VVD en de PVDA zijn voor nieuwbouw op de locatie Zwette aan de noordkant van het dorp. "Dan kin takom jier begun wurde mei de bou", zegt Eile de Jong.

SCHARNEGOUTUM- Scharnegoutum krijgt haar langgekoesterde nieuwe school. Alle politieke partijen waren het er over eens dat de 200 leerlingen tellende school een nieuw onderdak nodig hebben. Burgemeester en wethouders gaan de mogelijkheden en de kosten onderzoeken voor nieuwbouw op het hoofdveld van de voetbalclub. De velden verschuiven dan naar een naastgelegen lap grond. CDA, Gemeente Belangen en de FNP zijn voor bouwen op deze plek het laat de deur open voor een totaalplan met een nieuw dorpshuis. De VVD en de PVDA zijn voor nieuwbouw op de locatie Zwette aan de noordkant van het dorp. "Dan kin takom jier begun wurde mei de bou", zegt Eile de Jong.

SNEEK- Het kan maar zo anders... De recessie en de voorspelde afkalving van de bevolkingsgroei nopen tot herziening van het woningbouwprogramma. Tot voor kort bouwde Sneek met gemak 200 huizen per jaar. Daarom werd van het in 2002 bedachte uitbreidingsplan Harinxmaland (Scharnegoutum zuid-west) verwacht dat er in twaalf jaar zo'n 1300 huizen zouden verrijzen. Nu is de prognose dat er over vijf jaar maar 125 zullen staan. Dat er toch mee wordt begonnen heeft te maken met subsidies die voor het Harinxmaland zijn bemachtigd. De huizenbouw wordt nu over een langere periode uitgesmeerd.

IJLST- De dorpshuizen van wymbrits krijgen geld voor het treffen van energiemaatregelen. Verdeeld in twee categorieen krijgen de grotere centra € 25.000 en de kleine de helft daarvan. Elim heeft al gereageerd. Daarnaast financiert de gemeente kosten voor achterstallig onderhoud. Als dat is uitgevoerd, resteert er in de dorpshuizenpot van Wymbrits 1,2 miljoen euro. Die zal dan nog flink moeten worden gespekt, want acht centra willen renoveren of zelfs nieuwbouw plegen. De verlangende subsidie van Elim is € 718.000.

SCHARNEGOUTUM- Op aandringen van de raad zijn de mogelijkheden voor nieuwbouw onderzocht. Die plannen pakken veel duurder uit. Afhankelijk van de plek kost dat € 1,5 miljoen tot 2 miljoen meer. Binnen de begroting is niet meer dan € 1,4 miljoen beschikbaar. De raadsleden wezen de wethouder Sietske Kanselaar op subsidie van het rijk. De gemeente had € 500.000 gekregen als ze de bestaande school had verbouwd. De partijen moeten zich in de komende raadsvergadering uitspreken over zeven onderzochte locaties voor nieuwbouw.

SCHARNEGOUTUM- De bouw van een nieuwe school in Scharnegoutum moet niet worden gekoppeld aan de plannen voor een multifunctioneel centrum in het dorp. Wethouder Sietske Kanselaar drukte de raadscommissieleden dat gisteren op het hart de twee zaken apart te zien. "Doch it net yn ien plan". In de school kan geen modern onderwijs mogelijk, voor de renovatie van het bestaande gebouw had de gemeente € 767.000 gereserveerd.

LEEUWARDEN- Poiesz supermarkten vierde dit weekend ter afsluiting het jubileum van hun 85 jarig bestaan. Feest was het voor 370 verenigingen die meededen aan de jeugdsponsoractie. Met sponsormunten voor lokale sportverenigingen waaronder de sportclubs van Scharnegoutum was het een kwestie van hoe meer munten hoe hoger het sponsorbedrag dat ze zaterdag jl. in ontvangst mochten nemen. In de de 49 winkels belandden er 7,1 miljoen munten in de kokers. Dat leverde de verenigingen bedragen op van € 715 tot € 1881 euro. In totaal reikte Poiesz voor € 370.000 aan sponsorgeld uit.

IJLST - Nijefurd, Sneek, Bolsward Wymbritseradiel en Wûnseradiel zijn voor de fusie tot één grote gemeente in Zuidwest-Friesland. De politiek in de zuidwesthoek vergaderde maandagavond massaal over de samensmelting. In geen van de vijf fusiegemeenten werd het bij het tellen van de stemmen echt spannend.

SCHARNEGOUTUM- Na een kort ziekbed is afgelopen woensdag op 84 jarige leeftijd Wicher Lemstra in zijn woonplaats Scharnegoutum overleden. De oud veehouder was de bedenker van het trace voor de nieuwe A7 rondweg bij Sneek. Boer Lemstra was duidelijk zijn carriere misgelopen. Dat gaf hij vorig jaar bij de opening van de rijksrondweg ook zelf toe. Als hij eertijds niet naar zijn heit en de dominee zou hebben geluisterd en de familie boerderij links had laten liggen was hij ongetwijfeld een talentvolle ingenieur geworden. Lemstra verbaasde de deskundigen en bestuurders, door in zijn eentje de oplossing voor het uiterst moeilijke probleem rond de A7 rondweg te bedenken en die gedetaileerd op papier uit te werken.

Zodra je denkt dat iets onmogelijk is, dan is het ook onmogelijk want het allerliefste ziet voorzitter dhr. Holtrop voorzitter van stichting Natuurgebied de Flearen/It Lange Rek en van dorpshuis Elim dat er aan de Zwette, met behulp van provicie subsidie een bezoekerscentrum annex museum en een cafe restaurant met streekproducten komen. En dan kunnen daar meteen dorpshuis en de school in geintegreerd worden. Gedeputeerde de Vries en wethouder Gerbrandy lieten meteen na afloop van de festiviteiten rond de opening van het natuurplan desgevraagd weten dat de plannen van Holtrop niet reeel zijn. Voor de school zijn namelijk vijf opties echter de gemeenteraad moet zich daar nog over buigen. In de wandelgangen klinkt overigens wel een plek aan de Zwette. "We leggen ons er niet bij neer": aldus Holtrop.

 Scharnegoutum- Het was vrijdag 20 maart een bijzonder zonnige maar ook heugelijke dag. De dag van de formele opening. De natuurgebieden De Flearen en Het Lange Rek werden op speelse wijze geopend. Diverse bestuurders verrichten in een ludieke zevensprong een plechtige handeling. Dat werd ondermeer ondersteund door 7 uitverkozen kinderen van de basisschool en gebeurde onder indrukwekkend trommel geroffel. De namen: gedeputeerde Jannewietske de Vries van de provincie, Germ Gerbrandy van de gemeente , Arend Timmerman van Staatsbosbeheer, Roel de Jong van It Wetterskip, Jack van den Berg van de Marrekrite, Jan Galama van de ruilverkaveling en Albert Kingma van het bestuur werkgroep hebben officieel de natuurgebieden geheel en al beeldend geopend. Er was verder veel te doen, de andere 170 leerlingen van Op ‘e Hichte plantten de laatste bomen op de nieuwe locatie, er was toneel en er was muziek. In een uitgebreide reportage krijgt u een volledig beeld. Na jarenlange inspanning maar dankzij de samenwerking met verschillende instanties heeft ons dorp nu twee natuurgebieden namelijk De Flearen en Oer het Lange Rek.

 

SCHARNEGOUTUM- De volhardendheid van Scharnegoutumers bij de aanleg van twee natuurterreinen ten noorden en zuiden van het dorp kan als voorbeeld dienen voor andere gemeenschappen. Tien jaar hebben ze eraan getrokken. Reden voor een feestje. De dorpsbewoners van Scharnegoutum kunnen deze lente en zomer heerlijk de natuur in. Er zijn uitzichtpunten, visplekken en aanlegplekken voor boten in de gebieden aangelegd. De Flearen aan de noordkant heeft ook nog een speelweide, en een wandelstruinpad. En in Oer't Lange Rek ligt behalve het fraaie schelpenpad ook de nieuwe ijsbaan. Het bijzondere is dat het dorp zich er zelf sterk voor gemaakt heeft en samen met de

DRACHTEN- Eerste prijzen zaterdag op het bondsconcours in De Lawei in Drachten voor de korpsen Ere Zij God uit Hommerts en Excelsior Scharnegoutum. Beide gedirigeerd door Roelof Bakker. Het optreden van de Scharnegoutumers werd beloond met 81,42 punten.

SCHARNEGOUTUM- Ze mochten als eerste over de brug, de schoolkinderen van Scharnegoutum. Vanmorgen 20 maart openden ze samen met gedeputeerde Jannewietske de Vries en burgemeester Jacob Reitsma twee nieuwe natuurgebieden ten noorden en zuiden van het dorp. De natuurgebieden heten De Flearen en Oer 't Lange Rek. Zeven schilderijen langs de route markeren de stappen die zijn gezet om de lappen grond te ontwikkelen.

SCHARNEGOUTUM- Het duurde even voordat Tjeerd Beukens uit Scharnegoutum duidelijkheid kreeg over de status van het kievitsei dat hij gistermiddag zondag 8 maart op zijn eigen land vond. Officieus was het zeker het eerste van Friesland, maar of het ook officieel zou worden erkend ? Vogelwachtersbond BFVW keurde het uiteindelijk af. De procedure die was gevolgd deugde niet... Beukens had het ei moeten laten liggen tot alles geregeld was. Naast de benodigde papieren had hij o.a. het ei moeten laten liggen en eerst een sms moeten versturen. En dat is precies waar het in Scharnegoutum aan schortte en voorzitter Geart Benedictus over struikelde en dus zijn er weer kansen voor de andere aaisikers om het eerste officiële ei te vinden...

SCHARNEGOUTUM- Tjeerd Beukens uit Scharnegoutum, die zondag het eerste kievitsei van Fryslan niet volgens de geldende regels raapte, vond dinsdag 10 maart het tweede van de leg, dat hij wel meteen met een sms'je aanmeldde. Hij kon met het legale ei niet meer naar de commissaris omdat Wytze en Meinte Meinsma uit Tzum hem voor voor waren. Burgemeester Jacob Reitsma was er niettemin bijzonder mee ingenomen . Beukens had namelijk ook het zondagse 'echte' eerste ei van de provincie voor de burgemeester meegenomen. Die beleefde daarmee een friese primeur.

SNEEK - Jaap Strikwerda uit Scharengoutum is op de jaarvergadering van de Vogelwacht Sneek benoemd tot erelid van de club. Strikwerda nam na twintig jaar afscheid als voorzitter. De club ontwikkelde zich onder zijn leiding van een vogelbeschermingswacht tot natuurbeschermingsorganisatie die met name in Sneek veelvuldig de vinger aan de pols hield bij bouwprojecten. Voorbeelden zijn het spoordok en het Ratsterhoffpark. Als aandenken kreeg hij ook een sulveren ljip uitgereikt . Klaas Haringa volgt Strikwerda op.

* Onze sponsors *

Zoeken op deze site

Weerpraat

Zo was het toen

april-ad.jpg

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-03.jpg

Info Website

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Bezoekers

We hebben 778 gasten en geen leden online