Blog
19-hortensia.jpg

Publicatie Leeuwarder Courant

2 November 2004

 

Scharnegoutum

Dorpsbelangen Scharnegoutum-Loënga heeft een visie gemaakt voor de komende zestien jaar op het gebied van wonen, werken, recreëren en de natuur. De ontwikkelingsvisie 2004-2020, gegoten in een compact boekje, moet er voor zorgen dat Scharnegoutum geen buitenwijk van Sneek wordt, stelt secretaris J. van Schepen.

Sneek rukt steeds verder op richting het dorp, dat eigenlijk aan het voeteind van de gemeente Wymbritseradiel ligt. Voor een bezoekje aan het gemeentehuis in IJlst moeten dorpsbewoners bijvoorbeeld altijd door Sneek. Daarom heeft een inrichtingsplan voor het gebied tussen Scharnegoutum en Sneek in de nota de hoogste prioriteit gekregen.

Dorpsbelangen wil dat er een natuurlijke buffer blijft bestaan tussen dorp en stad. Van Schepen; "We denken bijvoorbeeld aan een ijsbaan, maar dan niet een traditionele baan waar rondjes geschaatst kunnen worden, maar een baand ie als een natuurlijke route door het landschap slingert."

Ter versterking van dagrecreatie is zelfs een aanlegsteiger in de dorpskern wenselijk, zo blijkt uit de plannen. "Het hart van het dorp moet een echt verblijfsgebied worden, waar het voor toeristen goed toeven is. Dat is ook van belang voor de leefbaarheid van het dorp zelf", licht voorzitter Sietse Holtrop toe.

Uitgangspunt bij de uitwerking van de plannen is geweest dat het bijzondere karakter van het dorp, volop platteland, maar op een steenworp afstand van de stad, behouden met blijven. "We willen op deze manier zelf onze toekomst bepalen en die iet van bovenaf opgelegd krijgen" aldus Holtrop.

Publicatie Sneeker Nieuwsblad

1 november 2004

 

Scharnegoutum

Scharnegoutum wil een passantenhaven ten noorden van het dorp in de Zwette. Dit is een van de wensen uit de ontwikkelingsvisie 2004-2020 die door het dorp is gepresenteerd.

Het realiseren van de Middelseerûte, waarbij boten met en hoogte tot 2,5 meter van Sneek naar Leeuwarden kunnen varen, biedt nieuwe impulsen voor het dorp. Het dorp vindt dat daarom ter stimulering van de recreatie nieuwe voorzieningen gemaakt moeten worden.

Daarbij wordt gedacht aan een aanlegsteiger in het centrum van het dorp voor de dagjesmensen en een passantenhaven ten noorden van het dorp om de toeristen wat langer te houden. Ook vanuit de eigen bevolking is er behoefte aan een dergelijke voorziening.

Wat de recreatie betreft wil de gemeenschap dat het nieuwe fietspad langs de Zwette door het dorp loopt, om optimaal te kunnen profiteren voor de verwachte drukte op dit pad tussen Sneek en Leeuwarden.

Scharnegoutum maakt in de visie duidelijk dat zij geen woningbouw wil ten noordwesten van de spoorlijn Sneek - Leeuwarden en ten zuidwesten van het dorp. Als er ten noorden van de spoorlijn gebouwd wordt, vreest het dorp dat er een satellietdorp ontstaat, omdat de afstand tot het centrum dan te groot is. Ten zuiden van Scharnegoutum woningen bouwen is niet gewenst, omdat huizen daar het open karakter van het gebied aantasten en daarmee het aanzien van het dorp.

In het dorp is bovendien behoefte aan uitbreiding van bedrijventerrein voor kleinschalige bedrijven voor lokale ondernemers. Volgens de opstellers van de nota leent alleen het terrein bij de Oergongswei zich voor uitbreiding, maar zijn er binnen de dorpskern ook nog mogelijkheden. Bij uitbreiding in het buitengebied moet wel gekeken worden naar de landschappelijke inpassing.

Het dorp wil dat er op korte termijn een helder inrichtingsplan gemaakt wordt voor het gebied tussen Scharnegoutum en Sneek, opdat er een natuurlijke buffer tussen de stad en het dorp blijft.

2004

 

Scharnegoutum

Groot feest in de speeltuin van Scharnegoutum zaterdag, vanwege het 25 jarig jubileum. Voor deze gelegenheid was speeltuin Boartersnocht versierd met vlaggetjes en ballonnen en een groot vord met oude foto's van de opening in 1979, Dat bord was voor oud bestuursleden een goede aanleiding om nog een paar leuke anekdotes naar boven te halen. Het jubileum werd opgeluisterd met een kindermarkt en oud-Hollandse spelletjes met onder andere een 12 meter lange sjoelbak, een kegelspel, een gaten kaas, enveloppenspel en kauwgomballen raden.

De meer dan honderd kinderen maakten met deze spelletjes kan op een van de vijf waardebonnen van tien euro. De waardebonnen gingen uiteindelijk naar Berber Doringa, Anke Kingma, Thijs Jaarsma, Elizabeth Beukens en Timo Wiersma, Kelvin ontvangt de grote pot met kauwgomballen, omdat hij dicht in de buur kwam van in totaal 357 kauwgomballen.

Publicatie Leeuwarder Courant

2004

Scharnegoutum

Aan het nieuw aan te leggen fietspad langs de Zwette, tussen Leeuwarden en Sneek, wordt mogelijk ten zuiden van Scharnegoutum nog een stukje toegevoegd. Als dat plan te realiseren is, krijgen de fiet­sers vanuit Scharnegoutum een korte verbinding met het treinstation Sneek Noord. Dat station ligt tegen die tijd al een stukje noordelijker en dichter bij het dorp.

 

 

De fietsverbinding kan er komen, omdat Wymbritsera­diel vanwege de ruilverkaveling daar een stuk grond in erfpacht krijgt. Voor de inrichting van dat gebied wordt gedacht aan een ijsbaan met een bosachtige omgeving.

Juli 2004

Scharnegoutum

Met betrekking tot de `bouwweg' langs het spoor te Scharnegoutum en ten aanzien van het toegestane gebruik hiervan, willen wij u het volgende meedelen.

Na afweging van verschillende belangen en zienswijzen hebben wij ten aanzien van het gebruik van de `bouwweg' besloten dat buiten de bouwwerkzaamheden de betreffende gronden conform hetgeen is geregeld in het bestemmingsplan fysiek afgesloten zullen worden en dat voetgangers hier wel toegestaan zullen worden. Een en ander zal worden geregeld door het plaatsen van een fysieke afsluiting met daarin een draaihekje voor voetgangers. Hiernaast zal de betreffende agrariër die recht van overpad heeft op deze gronden een sleutel krijgen van het hek waarmee hij exclusief toegang kan krijgen tot het pad. Hiermee voldoen wij aan hetgeen is geregeld in het (inmiddels onherroepelijke) bestemmingsplan Langeard / De Zwette en als zodanig door de Raad van State is bevestigd.

 

Aanleiding van ons besluit

Wij hebben gemeend duidelijkheid te moeten verschaffen in het toegestane gebruik omdat hieromtrent de laatste tijd nogal wat discussie over is ontstaan. Dorpsbelang Scharnegoutum heeft ons kenbaar gemaakt dat er vanuit de bevolking van Scharnegoutum nog steeds behoefte was aan een verbinding voor voetgangers langs het spoor. Hiernaast is er een aantal gesprekken geweest met bewoners van aangrenzende woningen, die ten aanzien van het gebruik van deze gronden problemen ervaren.

Juridische basis van het besluit

In het bestemmingsplan Langeard / De Zwette (onherroepelijk goedgekeurd d.d. 10-10-2001) zijn de betreffende gronden aangeduid als "woongebied" met de nadere aanduiding "groen" en "langzaam verkeer". Hiernaast is in het bestemmingsplan geregeld dat tijdens bouwwerkzaamheden van de verschillende fases van de nieuwbouw van woningen de gronden mogen worden gebruikt voor bouwverkeer. Gedeputeerde Staten van Friesland hebben bij de goedkeuring van het bestemmingsplan gezegd dat de gemeente het gebruik en inrichting van deze weg tijdens en buiten de bouwwerkzaamheden zelf kan regelen.

2004

 

Scharnegoutum

Het noordelijk gedeelte van de Zwettewei in Scharnegoutum wordt wellicht toch ingericht volgens het alternatief van de bewoners. Eerder kon de gemeente Wymbritseradiel het daarover met hen niet eens worden.
De bewoners wilden aanvankelijk onder meer dat de asfaltverharding verwijderd zou worden, dat de weg zou worden verlaagd en dat er klinkerbestrating zou komen. Dat is de gemeente te duur.

 

Het oorspronkelijke plan van Wymbritseradiel voor de herinrichting zou €124.850 kosten, het voorstel van de bewoners wordt geraamd op bijna het dubbele. Het alternatieve plan dat zij vervolgens aandroegen houdt in dat de weg niet verlaagd, maar wel versmald wordt. Dit kost naar schatting €171.050.

 

 

Scharnegoutum

 

 

 

 

 

Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe brug en de hierbij behorende (fiets)tunnel in de provinciale weg nabij Sneek.

De werkzaamheden aan de vaarverbinding zelf worden in oktober 2004 opgestart Uit de lucht de boerderij Hoekstra en de wijk Pasveer.

Publicatie Sneeker Nieuwsblad

12 mei 2004

 

Scharnegoutum

Geen minuut heeft Ids Wijnia uit Scharnegoutum spijt gehad dat hij negen jaar geleden opgehouden is met het boerenbestaan. De boerderij heeft hij nog vol in gebruik. In de stal, waar vroeger de koeien stonden, heeft Wijnia nu een klein museum waar hij veel oudheden heeft staan met een herinnering. "Er zitten ook wel stukken bij die ik gekregen heb, maar het meeste is nog door mijn vader en mijzelf gebruikt en heeft voor mij een speciale herinnering", vertelt de veehouder in ruste over de tijd die achter hem ligt.

Vier jaar jong was Ids Wijnia toen hij met zijn familie in de boerderij, die zijn vader zelf aan de Ivige Leane had opgebouwd, trok. Nu is hij zeventig en geniet volop. "Ik heb het geluk dat ik al negen jaar lang kan genieten," lacht Wijnia. "Een paar schapen, een moestuin, de kippen en een klein museum in de stal. Het is allemaal hobbyisme van me."

Publicatie Sneeker Nieuwsblad

12 mei 2004

 

Scharnegoutum

Vierdeklasser Scharnegoutum krijgt zaterdag de kans om geschiedenis te schrijven. Bij winst op Makkum in het beslissende nacompetitieduel promoveert de voetbalclub naar de derde klasse.

Publicatie Sneeker Nieuwsblad

 

Sneek

De 64-jarige Catrienus van de Meer uit Scharnegoutum haalt van zijn 340 vierkante tuin op het tuinbouwcomplex van Nut en Genoegen aan de Christiaan Schotanusstraat in Sneek de laatste wintergroenten van de tuin. "It is no hast geveurd mei de sprútsjes", merkt hij op terwijl hij een stronk lostrekt uit de losse aarde. "Sjoch dizze stikjes nije boerekool binne it lekkerst dat witte de measte minsken net", wijst hij op de jonge boerenkool. Op het bed staan ook nog drie rode kolen en enkele stronken prei.

"Ik mei graach túnkje. Ik doch it al jierren, mar yn Skearnegoutum ha wy gjin tún mear. It mocht net mear by it spoor en op it stikje grún dat de gemeente Wymbritseradiel doe beskikber hie steane no ek al huzen, dat wy moatte wol nei Snit sta", zegt de tuinman.
"Der binne mear minsken út Skearnegoutum dy't yn Snits túnkje." Trots laat hij op zijn tuin aardbeienplanten zien die van juni tot en met oktober vruchten dragen. "Sjoch der komme al wer jonge plantsjes", zegt Van der Meer, terwijl hij de beschermde rietlaag opzij schuift. "En it duorret net lang mear dan ha wy de earste blomkoal al wer. Dy steane ûnder glês en kinne yn april klear wêze". Daarna wordt het tijd om de aardappelen te poten. "Ferline jier helle ik fan dit hoekje 500 kilo jirpels".
v

Publicatie Week Uit

14 april 2004

 

Scharnegoutum

Met een beetje verbeelding zie je een man met tekenspullen het drukken boerenleven of het betrekkelijk bedaarde stadsleven van de eerste helft van de vorige eeuw binnenstrappen. En vervolgens rustig op een stoel het 'warbere' plattelandsleven minutieus vastleggen, met een scherp oog voor detail want alles moest kloppen. Dat beeld was voor Aaltje en Willem Sprik uit Scharnegoutum een van de grote charmes om alles van die man te verzamelen: Cornelis Jetses.
Een andere overweging was nostalgisch getint. Aaltje Sprik had haar eerste schreden in leesland gezet met behulp van de tekeningen van Cornelis Jetses. Verschillende generaties trachtten het aap noot mies in hun kinderhoofden te stampen en wellicht was dat nooit zo gemakkelijk gegaan zonder de prachtige, tekst ondersteunende illustraties van deze broodtekenaar.

Hoewel Willem Sprik op school niet aan de hand van Cornelis Jetses het lezen leerde mag hij toch de grote motor achter de verzamelwoede van het echtpaar worden genoemd. Vier jaar wordt er nu verzameld en via zijn schoonvader, die vaak op rommelmarkten vertoefde, kwam Willem in aanraking met boekjes die door Cornelis Jetses waren geïllustreerd. Inmiddels telt zijn verzameling boeken met tekeningen van Jetses zo'n 220 exemplaren. Of de verzameling ooit compleet zal worden betwijfelen zij. Want Cornelis Jetses heeft zo veel getekend, soms ook op freelance basis dat bijna niet meer te achterhalen valt wat hij allemaal heeft geproduceerd. Fameus zijn natuurlijk de bijbelse illustraties, de klassieke schoolplaten en de tekeningen bij 'aap noot mies'. En niet te vergeten de beroemde Ot en Sien serie die dit jaar zijn 100-jarig jubileum viert.
Voor 'vergeten' Jetses spulletjes houdt het echtpaar zich aanbevolen: 0515 420459

April 2004

 

Scharnegoutum

Inwoners van Scharnegoutum willen de industriële activiteiten in de toekomst liefst concentreren aan de overzijde van de provinciale weg N354 aanwezigen.
Dat bleek gisteravond tijdens de jaar vergadering van Dorpsbelang waar de Structuurvisie Scharnegoutum is gepresenteerd. Het idee dat als een verassing kwam voor de opstellers van de visie, werd geopperd vanuit de zaal en met 70 procent van de stemmen aangenomen.
Of het idee realistisch is moet nog worden bekeken. Het terrein nabij de Oergongswei is nog niet vol en gaat voor verdere uitbreiding. Voor uitbreiding van dorpsindustrie gelden andere regels. Ook mag de skyline van het dorp niet teveel worden aangetast, vindt A. Kingma van de projectgroep.

Het voorstel uit de zaal om toekomstige woningbouw over de Zwette te plannen viel ook in goede aarde bij ongeveer 50 procent van de aanwezigen. De projectgroep gaat de uitkomsten verwerken in de laatste versie van de structuurvisie. “Het is goed plannen te hebben”, vindt Sietse Holtrop, “zodat niet later gezegd kan worden het had anders gemoeten. Zoals men nu bijvoorbeeld zegt over de voetbalvelden en de kantine.

Publicatie Leeuwarder Courant 

April 2004

 

Scharnegoutum

Als over tien tot vijftien jaar de woningbouwmogelijkheden in Scharnegoutum zijn benut, is een overstapje naar de andere kant van de Zwette te overwegen. Uitbreiding aan de noordkant van het dorp, tegenover de sportvelden, wordt door een meerderheid van de leden van de Feriening Doarpsbelang Scharnegoutum - Loëinga geprefereerd boven het plegen van nieuwbouw elders.

Bouwen aan de zuidkant is volgens de Scharnegoutumers nog het minst aan te bevelen. Als dat zou gebeuren, is de zo gekoesterde graslandbuffer met het almaar uitdijende Sneek verdwenen.

Beter is het daar, tussen de Mastenbroek en de spoorlijn, een groenzone met riet, water en wandelgelegenheid te creëren.

Ten oosten van de spoorlijn moet het bedrijventerreintje worden versterkt. Een nieuwe plek aan de overzijde van de provinciale weg Leeuwarden - Sneek zou eveneens een alternatief kunnen zijn. Verschillende inwoners opperen om de bestaande bedrijven aan de zuid­oostkant van het dorp naar elders te verplaatsen. Op de vrijkomende plaats kunnen dan woningen worden gebouwd.

 Maart 2004

 

Scharnegoutum

Al 25 jaar is Eddie Venema uit Scharnegoutum, vice-voorzitter van de Oranjevereniging in zijn woonplaats. Een bijzonder feit, aangezien bijna niemand een bestuursfunctie in de vereniging zolang heeft volgehouden.

Vorige week werd de jubilaris dan ook in het zonnetje gezet tijdens de jaarvergadering.

"Ik zet mij in voor mijn dorpsgenoten en het dorp. De samenhorigheid is zo groot. Zo'n tachtig tot negentig procent van de Scharnegoutumers is lid van de vereniging. Iedereen helpt mee. Dat is voor mij de kracht om het werk zo lang vol te houden". legt de vice-voorzitter uit.

In 1974 kwam hij met zijn gezin in Scharnegoutum wonen. "Via via werd ik gevraagd om mee te helpen met het organiseren van verschillende spelen, zoals wedstrijdjes zaklopen. Hartstikke leuk werk en zo werd ik eigenlijk met het 'virus' besmet." Vier jaar later werd hij officieel lid van het verenigingsbestuur en dat is hij nog steeds met veel plezier.

In de beginjaren van Venema's lidmaatschap werd, naast de gebruikelijke optocht, altijd een autocross gehouden. Hij vindt het jammer dat het evenement verdwenen is. "Veel dorpsgenoten vonden de autocross prachtig. Sommigen schaften zelfs een oude auto aan om mee te kunnen doen. Helaas werden de voorschriften steeds strenger en moesten we ons op een gegeven moment aan zoveel regels houden, dat het echt niet meer ging. Toen zijn we er omstreeks 1985 / 1986 mee opgehouden."

Er komt heel wat werk bij Venema's functie kijken. "ik besteed er redelijk wat tijd aan, vooral in het jaar van de grote feesten. Dan wordt er heel veel vergaderd. Tijdens de feesten zelf is het helemaal erg. Dan zijn we soms zowel overdag als s' nachts in touw. er wordt veel van je gevergd, maar zolang ik er aardigheid in heb, ga je ermee door."

Maart 2004

 

Scharnegoutum

Wegafzettingen en omleidingborden. Voor de inwoners van Scharnegoutum en weggebruikers die van Sneek naar Leeuwarden of omgekeerd willen, zal dat alles het komend jaar een vertrouwd beeld worden.

Steeds duidelijker wordt zichtbaar wat er allemaal veranderdt aan en rond de provinciale weg N354 bij Scharnegoutum.

Het draait daarbij allemaal om de Middelseerûte. Al jarenlang werd achter de schermen gewerkt aan het herstellen van deze historische vaarroute tussen Leeuwarden en Sneek. Nu worden Sneek en Scharnegoutum er voor het eerst mee geconfronteerd. Medewerkers van de provincie, de gemeente Wymbritseradiel en de aannemerscombinatie Reef / Fernhout brachten de inwoners van het dorp gisteravond in het dorpshuis Elim op de hoogte van wat er de komende tijd staat te gebeuren.

Het werk bij en tussen beide plaatsen is onderverdeeld in zeven projecten. Er komen twee nieuwe bruggen en vijf aanpassingen in de infrastructuur , waaronder en rotonde die Scharnegoutum zal aansluiten op de N354. Vanaf die rotonde leidt straks een nieuwe, veel hogere, brug over de Legedyk het verkeer het dorp in. De tweede brug komt in de provincialenweg, over het nieuw te graven kanaaltje tussen de Zwette en de Woudvaart, dat zo'n 20 meter breed zal worden.

Helemaal afgesloten wordt de route langs Schanegoutum niet, maar de provincie ziet verkeer tussen Sneek en Leeuwarden toch het liefst een fiklinke omweg maken, via Bolsward of Joure. Twee weken geleden al zijn daarom omleidingsborden bij Leeuwarden, bij de afslag ter hoogte van Grou en bij Sneek neergezet. Dat ontmoedigingsbeleid werkt al aardig, volgens de provincie. Ondernemers uit Scharnegoutum zijn er minder blij mee. Zij willen dat er duidelijk bij wordt vermeld dat de bedrijventerreinen gewoon bereikbaar blijven.

Ongeveer half juli tot eind september wordt het nieuwe tracé in de provinciale weeg aangelegd. Een gedeelte van de Zwettewei zal dan als omleiding gebruikt worden. Na september moet de rotonde klaar zijn voor gebruik, met de uitzondering van de aansluiting op de Legedyk. Die verbinding staat als laatste op het programma. Vanaf november wordt daaraan gewerkt.

Naast de huidige brug in de Legedyk komt over enkele weken een stalen noodbrug te liggen. Eind april, na het aanleggen van de riolering, wordt de bestaande brug gesloopt. Ook de Legedyk blijft tijdens alle werkzaamheden altijd te gebruiken. Het herstraten, aan het eind van het karwei, zal per weghelft gebeuren.

Busreizigers zullen moeten wennen aan een langere wandeling. De haltes worden eerst tijdelijk verplaatst naar de grasdrogerij en zullen daarna bij de nieuwe rotonde een plaatsje krijgen.

Onzeker is nog of ook het noordelijk gedeelte van de Zwettewei kan worden opgeknapt. De bewoners hadden daarvoor een plan gemaakt, maar volgens berekeningen van de gemeente was dat te duur. Het wordt nu nog een nagerekend.

Maart 2004

 

Scharnegoutum

Al 22 jaar wordt er elk jaar actie gevoerd onder het motto 'Fibrosekinderen op kamp'. Dankzij de medewerking van verschillende kanten is het tot nog toe een groot succes.

 

Mensen kunnen hierbij helpen door het sparen van postzegels, oude en nieuwe aanzichtkaarten, balpennen met reclameopdruk, speldjes, sigarenbandjes, telefoonkaarten en kinderboeken van W.G v.d. Hulst.

Deze spullen kunnen worden ingeleverd bij H. v.d. Meulen, voorzoom 4, 0515-415251 of J. Hoekstra, De wieken 6, 0515-416517, of P de Boer, 0515-413941.

Februari 2004

 

Scharnegoutum

De grondaankoop voor het fietspad tussen Goënga en Scharnegoutum is nog niet helemaal rond. Het fietspad is een van de onderdelen van het werk bij Scharnegoutum, waar kort geleden een begin mee is gemaakt. Met een van de grondeigenaren heeft de gemeente Wymbritseradiel nog geen overeenkomst kunnen bereiken.

Hij bezit nog een "hoekje grond" dat nodig is voor de aanleg van het pad. Wethouder Gerben Gebrandy zegt deze week nog opnieuw met hem in gesprek te gaan en verwacht er wel uit te komen.

Desnoods kan het pad anders een klein stukje worden omgelegd.

Februari 2004

 

Scharnegoutum

De Martens Cantorij in Scharnegoutum hield maandagavond haar jaarlijkse ledenvergadering. Naast de gebruikelijke onderwerpen was er deze keer ook aandacht voor het 25-jarig jubileum van drie koorleden. De jubilarissen zijn Jitske Zaadstra, Jan Wierstra en Henk Snip.

Jitske Zaadstra, die in het koor de altsolo's voor haar rekening neemt, is tevens de archivaris van het koor. Tenor Jan Wierstra heeft jarenlang in de functie van secretaris het koor mede geleid tot wat het nu is. Henk Snip (tenor) is gedurende een groot aantal jaren voorzitter van het koor geweest. Het bestuur zong de jubilarissen toe en overhandigde een gedenkbord en een bos bloemen.

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-01.jpg

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

We hebben 821 gasten en geen leden online