Blog
24-aardappel.jpg

Publicatie Dorpsbelang september 2001

 

Scharnegoutum.

De iisbaan; Hjir leit de âld iisbaan yn besletten, it stikje iis der’t yn’e winter fertrout riden is, as de Swette noch net sterk is.
Middelseepaad; Omdat ús doarp eartiids yn’e Middelsee lein hat, it iene plakje wat droeger as it oare. In paad om’t dizze dyk letter ek as fyts en kuierpaad brûkt wurde sil.
Trekskûte,

Langaerderdyk; Eartiids lei fan’e kromme Tille in brêge oer de Swette, nei de Flearen in dyk. It wie de Langaerderduk of de Langaerderwei. Krekt neamde dyk slút oan op’e Fleardyk dy’t yn noardlike rjochting rûn op’e Heidepleats ta.
De Skou,
De Pream,

Publicatie Sneeker Nieuwsblad 3 september 2001

 

IJlst.

- De gemeente Wymbritseradiel pleit er nadrukkelijk voor om een groene ruimte te houden tussen de zuidgrens van Scharnegoutum en de toekomstige bebouwing van Sneek langs de noordelijke stadsrondweg langs de Zwette. Dat schrijft de gemeente Wymbrits in een reactie op de

plannen van Sneek om I de stad uit te breiden in de richting van Scharnegoutum. De buurgemeente van Sneek heeft moeite met de passage waarin gesproken wordt over de ontwikkeling van een woonlob Harinxmaland in noordelijke richting tot aan Scharnegoutum.

Publicatie Sneeker Nieuwsblad 22 November 2001

 

Scharnegoutum.

De Legionella bacterie in sportzaal War Dy in Scharnegoutum blijkt hardnekkig. De gemeente Wymbritseradiel wil het probleem nu zo snel mogelijk uit de wereld hebben en trekt daarvoor fl. 19.00 uit. Voor dat bedrag moeten aanpassingen worden aangebracht aan het waterleidingnet in de sportzaal. Na overleg met Nuon is besloten om meerdere mengventielen in

de leiding aan te brengen zodat de lengte van de leiding tot aan de douchekop beneden de vijf meter blijft. Omdat de beheersstichting de kosten niet zelf kan ophoesten is de gemeente Wymbrits bereid tot voor financiering. Ondanks intensief doorspoelen met water van minimaal zestig graden is War Dy nog niet Legionella vrij. De douches zijn dicht.

 

Publicatie Sneeker Nieuwsblad 22 November 2001 


 

Scharnegoutum.

-Priscilla Klock (25) afkomstig uit Scharnegoutum is aan de Rijksuniversiteit Groningen geslaagd voor het doctoraal examen communicatie en informatiewetenschappen met als specialisatie interculturele communicatie.
Publicatie Wijd en Zijd 5 december 2001

 

Scharnegoutum.

- De. actie. schoenendozen is op CBS Op’e hichte in Scharnegoutum een groot succes geworden. Werden er vorig jaar nog 130 dozen gevuld, dit jaar bereikten ze het recordaantal van 155. De schoenendozen worden door de kinderen gevuld met schoolspullen, cadeaus en spulletjes als tandenborstels en tubes tandpasta. De landelijke actie werd voor de zevende keer

gehouden. Voor de CBS school Op e Hichte was het de vierde keer dat men aan de actie deelneemt.Dat de scharnegoutumer kinderen dit jaar aanzienlijk meer dozen vulden, komt volgens ouderraadslid Laura Kampstra enerzijds door de groei van de school maar ook doordat de actie steeds beter bekender wordt.

Publicatie Leeuwarder Courant 19 december 2001

 

IJlst.

- Een tunnel onder de Zwette in Scharnegoutum, in plaats van een nieuwe hogere brug die aansluiting moet geven op de provinciale weg N354 ten noorden van Sneek. Fokke Nauta van 'Gemeente Belangen Wymbritseradiel' zou graag zien dat de gemeente nog eens naar deze mogelijkheid kijkt. Het CDA sluit zich hierbij aan. Wethouder Auke van der Werff wil nog wel proberen dat plan bij de provincie bespreekbaar te maken, maar heeft vanwege de veel hogere kosten weinig hoop dat het kansrijk is.De wethouder oogstte gisteren lovende woorden in de raad.

Die is tevreden over de ruime inspraak van het dorp bij plannen voor de reconstructie van de wegen in en bij Scharnegoutum. Daarbij gaat het, naast de aansluiting op de B354, onder andere om het fietspad van Gauw via Goënga naar Scharnegoutum.De aanleg van het pad staat hoog op het wensen lijstje van Wymbritseradiel. Er zijn echter nog problemen met het aankopen van de grond. Wethouder van der Werff zal in het nieuwe jaar nogmaals een rondje maken langs de grondeigenaren.

Publicatie Dorpsbelang Scharnegoutum december 2001

 

Scharnegoutum (1).

- Dorpsbelang Skearnegoutum meldt: Er is weer een ijsbaan in het dorp!! Met verenigde krachten is afgelopen week (week 50 2001) een kleine ijsbaan aangelegd. In overleg met dorpsbelang en de gemeente heeft loonbedrijf v.d. Meer een tijdelijk ijsbaan gemaakt in het nieuwe bouwplan. Deze ijsbaan heeft bestaansrecht totdat de tweede

fase van het bouwplan wordt gerealiseerd. Nou, dan zijn we zo een paar jaar verder en kan er bij ijs en weder dienende toch weer geschaatst worden. De vragen rond een ijsbaan zijn dus voorlopig van de baan... Vanzelfsprekend blijven we zoeken naar een meer definitieve situatie

 

Scharnegoutum (2).

- Namens het bestuur van dorpsbelang wil ik ook langs deze weg J. A. v d Meer en medewerkers bedanken voor hun geweldige belangenloze medewerking ten aanzien van de realisering van een nieuwe ijsbaan in Scharnegoutum.

Perfect dat zij zo meewerken om ons dorp Scharnegoutum leefbaar te houden. Als iedere inwoner van ons dorps op eenzelfde positieve wijze bereid is om zijn/haar steentje bij te dragen kunnen we met z'n allen heel wat realiseren.

Publicatie fractie van gemeentebelangen Wybbritseradiel 24 december 2001

 

Fractievoorzitter : Fokke Nauta.

Zoals in de Leeuwarder Courant van 19 december stond vermeld: maar een fietstunnel onder de provinciale weg N 354 door, dat was waar ik voor heb gepleit in de raadsvergadering van dinsdag 18 december.
Nu er een grote ingreep plaats vindt bij Scharnegoutum met de N 354 en de aansluiting van de dorpen Gauw en Goënga lijkt het ons, de fractie van Gemeente Belangen Wymbritseradiel, verstandig om de veiligheid van de naar Sneek fietsende jeugd uit de Lege Gean te waarborgen door gelijktijdig een fietstunnel

aan te leggen.Dit zal nu meer kosten, maar zal goedkoper zijn dan het in een later stadium uit te voeren. Het is een feit dat het verkeer op de N 354 zal toenemen.
Ook al zal het snelverkeer af moeten remmen bij de nieuwe rotonde, er zal toch een onveilige situatie ontstaan als daar ook de fietsers de weg moeten oversteken. Ik hoop hiermee een stuk duidelijkheid te hebben gegeven.
Namens de fractie van Gemeente Belangen Wymbritseradiel,

Publicatie Sneeker Nieuwsblad 7 januari 2002

 

Scharnegoutum.

 

- De oude ijsbaan van Scharnegoutum heeft moeten wijken voor het nieuwbouwplan. Dat schaatslustige dorpelingen deze winter toch niet (lang) hoeven te wachten op sterk Zwette-ijs is het resultaat van een bliksemactie van Dorpsbelang Scharnegoutum,Wymbritseradiel en het plaatselijke loonbedrijf Van der Meer.Op oudejaarsdag pompten de
gebroeders v.d. Meer water tussen de opgeworpen grondwallen. Voor de tweede keer want enkele dagen na de eerste poging bleek al het water alweer weggelekt. Koning winter schatte de Scharnegoutumse daden op waarde en zorgde eind vorige week voor een fraai ijslaagje. Vrijdag kon men voorzichtig de eerste streken maken op de tijdelijke ijsbaan.

 

 

Publicatie Dorpsbelang Scharnegoutum
Januari 2002

 

Bosplan Skearnegoutum
een belangrijk aandachtspunt voor de landinrichtingscommissie.

De landinrichtingscommissie maakte onlangs een grote vergissing. Al vanaf het prille begin werd nabij Scharnegoutum gesproken over twee percelen met verhoogde natuur waarde. De ligging van het meest noordelijke perceel was gesitueerd in het nieuwe bestemmingsplan. Daar zou wonen gecombineerd worden met 3-4 ha grond bedoeld voor natuur en recreatie, dit complete plan werd onlangs vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Fryslan. Een werkgroep met enthousiaste dorpelingen ging in overleg met gemeente en landinrichtingscommissie alvast aan de slag met de eerste ideeën over beplanting en inrichting. Ontgoocheld waren we dan ook dat na de ter visie legging van het

ruilverkavelingplan Wymbritseradiel de agrarische bestemming onveranderd was. Geen natuurgrond en daar heeft de gemeente, de werkgroep en Dorpsbelang bezwaar tegen ingediend.

Overigens waren er op het gehele plan van toedeling 280 bezwaarschriften ingediend bij de commissie. De landinrichtingscommissie buigt zich over de ingediende bezwaren de behandeling hiervan kan zo’n twee jaar in beslag nemen.

Zie tekening: Situering perceel met natuurwaarde, de driehoek tussen spoorlijn - Zwette en nieuw bestemmingsplan. Code: 079024 Kavel PJ. de Jong

 

Publicatie Dorpsbelang Scharnegoutum
15 januari 2002

 

Scharnegoutum.

- In het voorjaar van dit jaar zal Dynamicom het groot onderhoud van de openbare verlichting in Scharnegoutum uitvoeren.
Het onderhoud zal in grote lijnen bestaan uit het vervangen van afgeschreven lichtmasten door een groene lichtmast met paaltoparmatuur, met een lichtpunthoogte van 3,5 m of 4,5 m en een witte lichtkleur. De avond en nachtbranders komen te vervallen. Na het onderhoud branden alle lichtmasten de gehele nacht door, echter op halve kracht.
In de straten W. Santemastrjitte, Marten de Jongstrjitte, Fleardyk en de Lange Achte worden alleen de lampen van de masten vervangen en de paal groen geschilderd. Dit in verband met de hoge afschrijvingskosten bij

vervanging van de gehele mast. Wanneer deze masten zijn afgeschreven, over ongeveer 12 jaar, zullen ook deze masten worden vervangen door lichtmasten met paaltoparmatuur.

Op het industrieterrein de Trekdyk en enkele markante plaatsen in het dorp worden lichtmasten met een lichtpunthoogte van 5,5 m geplaatst, cq gehandhaafd. Hiervoor geldt eveneens dat de lichtkleur wit is en 's nachts gedimd.

De Zwettewei en een deel van de Legedyk, nabij de brug, worden in een later stadium uitgevoerd. Dit geldt eveneens voor het bedrijventerrein aan de Oergangswei.

Publicatie Dorpsbelang Scharnegoutum
16 Januari 2002

 

Scharnegoutum.

- Burgemeester J. Reitsma, sinds vorig jaar de nieuwe burgemeester van Wymbritseradiel, zal aanwezig zijn op de jaarvergadering van dorpsbelangen Scharnegoutum-Loënga.
Dit met als doel een verdere kennismaking met de inwoners van onze dorpen. In de eerste plaats zal de burgemeester zelf in de gelegenheid worden gesteld zich verder voor te stellen. Dit inclusief zijn visie ten aanzien van

zaken die direct en indirect betrekking hebben op de ontwikkeling van Scharnegoutum e.o.
Daarnaast zal er voor de aanwezigen vervolgens volop ruimte zijn om hierover verder met de burgemeester van gedachten te wisselen Noteer alvast de datum van de jaarvergadering: Woensdag 20 maart, 20.00 uur dorpshuis Elim Scharnegoutum

Bestuur dorpsbelangen

Publicatie Dorpsbelang:
24 januari

 

Scharnegoutum

- De gemeente Wymbritseradiel had 25 plaatsen gereserveerd voor het oranjefeest in de Arena te Amsterdam. De welbekende nacht van Maxima, maar dan in Amsterdam. Scharnegoutum mocht drie mensen aanwijzen voor dit unieke feest.

Dorpsbelang had hiermee een moeilijke taak, het werd een loting uit een dertigtal namen. Op vrijdag 1 februari vertrekken deze drie mensen met een touringcar naar Amsterdam: Egbert Flik , Eddy Venema en Jose Feitsma.

 

Publicatie Doarpsomropper
Februari 2002

 

Scharnegoutum

- In War Dy kan al weer enige tijd gebruik worden gemaakt van de nieuwe douches. Die waren nodig toen bleek dat in de verouderde warm watervoorziening de Legionella hardnekkig aanwezig bleef. Het systeem moest worden aangepast en na overleg tussen de gemeente, Nuon

en de beheersstichting 'War.Dy' is het gelukt binnen een redelijke termijn de sportzaal van nieuwe douches te voorzien. Als ze onder de heerlijke douches staan,gaan de gebruikers van de zaal er zondermeer vanuit dat de problemen voorgoed achter de rug zijn.

 

Publicatie Leeuwarder Courant
30 januari 2002

 

Scharnegoutum.

- De kans dat de provincie geld vrijmaakt voor een fietstunnel bij de nieuw aan te leggen rotonde nabij Scharnegoutum, is niet groot. Gemeente belangen Wymbritseradiel pleit voor de komst van zo'n tunnel , om de veiligheid van de fietsers te garanderen. De partij denkt daarbij vooral aan de groepen fietsende scholieren die vanuit de lege Geaen naar Sneek rijden.

Volgens wethouder Aucke van der Werff zal de provincie de bal terugkaatsen naar de gemeente. "Dat sille wy sels betelje motte," meent hij. "Boppedat hat sant inisjatief nochal wat gefolgen." Ook bij andere rotondes zouden dan tunnels moeten komen. En er zijn plaatsen waar nog meer fietsers langs komen.

 

Publicatie Sneeker Nieuwsblad
7 februari 2002

 

Scharnegoutum

- Onlangs stond in de editie van donderdag 31 januari 2002 een artikel acties tegen uitzetting asielzoekers. Daarin stond te lezen dat drie gezinnen uit Scharnegoutum met uitzetting bedreigd worden. Het betreft echter één gezin

Publicatie Sneeker Nieuwsblad
7 februari 2002

 

IJLST

- De gemeente Wymbrits heeft ook de resterende panden aan de Zwettewei in Scharnegoutum aangekocht. De vrijstaande woonhuizen maken plaats voor de nieuwe infrastructuur rond het Middelseerûteproject.

De woningen verdwijnen om plaats te maken voor een korte verbinding tussen de provinciale weg N345 (Sneek-Leeuwarden) en de Legedyk richting dorpskom. Daarnaast wordt het vrijkomende gebied gebruikt voor extra ruimte

rond de vaste brug over de Zwette die in het kader van de Middelseerûte wordt verhoogd.
De planning van de werkzaamheden in het kader van de Middelseerûte is dat er eind dit jaar kan worden aanbesteed. Voor 1 januari 2005 moeten de werkzaamheden zijn afgerond. De Scharengoutumers die wijken voor de herinrichting hebben een nieuwbouwkavel in het plan “De Zwette” aanvaard.

(Zie schets inrichtingsplan Scharnegoutum)

Publicatie Sneeker Nieuwsblad
18 februari 2002

 

Sneek

- De Irakese Koerd Peshraw Said en zijn zwangere echtgenote zijn de wanhoop nabij. Zij moeten volgende week dinsdag hun huis in Scharnegoutum verlaten. Net als vier andere Koerdische vluchtelingen uit Wymbritseradiel zijn zij niet welkom in Nederland. Volgens het ministerie kunnen zij veilig terugkeren naar eigen land.Gisteren liep Said mee met een protestmars van dertig asielzoekers door Sneek.

"We wonen hier al meer dan vijf jaar. Onze kinderen spreken Nederlands. Ze zijn helemaal opgenomen in de buurt en op school. Zij willen niet meer terug, net zo min als wij." "In Nederland hebben ze blijkbaar geen idee van de werkelijke situatie in ons

vroegere woongebied. Het is daar voor Koerden levensgevaarlijk.

De protesterende Koerden vroegen de wethouder nog dezelfde dag contact op te nemen met de bewindsvrouwe, staatssecretaris Ella Kalsbeek. Dat lukte niet. Van der Zwan zal begin volgende week opnieuw proberen, "Of het veel uit zal halen, weet ik te betwijfelen. Of eigenlijk weet ik het wel zeker. Valse hoop wil ik dan ook niet wekken".

De actievoerders verlieten het stadhuis vlak voordat een touwlustig paar met zijn gevolg het statige gebouw betrad.

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-70.jpg

We hebben 190 gasten en geen leden online