Home
14-Jaco.jpg

 

15-04-2018 Wylst doarpsbelang dwaande is mei alle belutsen partijen in oerlis mei de gemeente SWF ta te rieden, wie der in ludiek protest fan âlden op`e Terp by skoalle en thuis bij Thea.It parkearen op de Terp jout in soad ûngemak foar bern, memmen mei benneweinen en bewenners en liedt ta gefaarlike sitewaasjes. Net eltsenien is ree om ynskiklik te wêzen, mar de problematyk is fansels ek in gefolch fan it feit dat it hjir in dea rinnende strjitte is. It ferkear kin net troch streame. It bestjoer fan doarpsbelang tinkt dat der mooglikheden ta ferbettering binne.

Hja wol de kwestje oankaartsje by bestjoer en polityk fan SWF. Dat yn earsten foar dit parkearprobleem, mar ek foar it drokke ferkear op de Alddyk en de ûntslúting fan de wyk iisbaan/trekskute, dy`t probematysk is.

Us doarpscoordinator Erik Visser warskôget al dat de oanlis fan mear parkearplakken -wêr`t wol romte foar is- net gau yn oanmerking komme sil om`t 1 parkearplak de gemeente al sa`n € 5.000,- kostet. Fraach is ek of dit in goede oplossing is. Sjogge wy bygelyks nei de sporthal dan steane de auto`s op de dyk parkeart en bliuwe de parkearfakken achter de hal gewoan leech stean. Tsja de minsken wolle net folle muoite mear dwaan. 

Der is op de Terp yn elts gefal wol romte om de sitewaasje te ferbetterjen sa as bygelyks in plak wêr`t auto`s keare kinne. Dat nimt net wei dat de problemen foaral oplost wurde moatte mei feroaring fan it minsklik hanneljen. Allinnich de auto meinimme as it net oars kin, net parkeare op de Terp mar in oar plak sykje soe al foldwaane wêze kinne. Der binne lykwols noch in tal opsjes yn beried...

Jan

 

 

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-25.jpg

Info Website

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Bezoekers

We hebben 523 gasten en geen leden online