Home
20-Punter.jpg

04-02-2018 By de Strikers troch de gelûdsbarriêre. Foar de measte minsken is damjen in sport wêr’t by net folle sein wurdt en foaral as dat wol bard, net al te lûd. No draacht de de iene syn stim en lûd folle fierder as dat fan in oar. De ien hat no ien kear wat mear folume. Foar de measte dammers is dat gjin probleem, mar der binne ek guon dy ha der eins mar it mier oan. Sy kinne harren net konsintrearje as der wat mear lûd as gewoanwei produsearre wurdt. Se fine dat guon wat troch de gelûdsbarriêre geane. Dêr leit dan wol wat in probleemke. Guon fine it tige gesellich om ris even wat te sizzen: it makket net út wat.

Ien fan ús dammers kin him dan net genôch ta it spul sette. Dat is dan ek wol wer te begripen. Guon kinne leare mei de radio barstend hurd oan en in oar wol it mûsstil ha. It is mar moai dat der ferskillen tusken minsken sitte. De man kaam sels mei de oplossing fan it probleem: de oare kear doch ik eardoppen yn. Diskear wûn er trouwens sûnder eardopkes en as er dan aanst in fracht watten yn de earen stoppet, dan is er mooglik hielendal net mear te ferslaan. Dat is allinne mar goed, want dat ferheget it damnivo.
It wie trouwens foaral net drok. Der fertoeve noch in pear leden yn de sikebûch, ús ynternasjonale dammer moast út tsjin Aldemarrum en in oantal fan dejingen dy’t mei dogge oan de persoanlike kampioenskippen lieten de kompetysjejûn oan harren foarby gean. Der kamen sân dammers opdraven. De skriuwer hie in frije jûn en wie taskôger.
Utslaggen: Paul Borghaerts – Bauke de Boer 1 – 0; Tineke Teigeler – Ype Boelens 0 – 1; Bauke Bos – Willem Schaap 0 – 1.

* Onze sponsors *

Zoeken op deze site

Weerpraat

Zo was het toen

foto_18-ad.jpg

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-50.jpg

Info Website

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Bezoekers

We hebben 513 gasten en geen leden online