Home
28-thuiszorg.jpg

(net alhiel wat skriuwer socht, mar sit der ticht by)

Wisten Jo dat der ek yn ús warbere (lytse) Skearnegoutum in "Inner Circle" bestiet? Wat mei dat dan wol wêze, in Inner Circle, hear ik minsken al sizzen. No, dat betsjut in lytse groep fan minsken dy`t elkoar faak op ferskate plakken tsjin komt yn`t doarp.

Faaks hawwe dizze minsken mear as ien pet op. Se prate dan oer saken dy`t har dwaande hâlde, wikselje ynformaasje út en besykje de lapen gear te smiten.Dat kin hiel handich wêze en ta goede útkomsten liede. Sa kinne bygelyks saken ta stân komme yn`t doarp wêr`t ferskate partijen of de hiele doarpsmienskip foardiel fan hat.In moai foarbyld is de gearwurking dy`t aanst ûntstiet op 30 desimber. Dan begjinne de rinners fan de snertloop by de Kromme Tille, wér`t minsken fan de fuotbalferiening en oare takken fan sport, de start regelje wylst de rinners de finish berikke sille op it pleinsje foar tsjerke yn it ramt fan "yn`t fjoer foar de toer" ek wol neamt it "rondje om de kerk". De opbringst fan dizze snertloop is u.o of miskien wol hielendal? foar it goede doel. In moaie gearwurking fan sport en tsjerke. En sa binne der wol mear foarbylden fan it wurk fan de "dûbbele petten" lju, dy ta aardige riseltaten liede.

Der kinne ek risico`s sitte oan de dûbbele petten dy`t minsken somtiden op hawwe, mar ik leauw dat dat yn in lytse mienskip as Skearnegoutum wol wat tafalt. Hiel oars leit it yn de grutte wrâld fan polityk, bedriuwslibben en grutte organisaasjes. De dûbbele petten liede dêr gauris ta manipulaasje en misbrûk fan posysjes. De saneamde "belangenverstrengeling".

Wat is it moai dat yn ús lytse mienskip minsken fan ferienings, tsjerke, doarpshûs en oare ferbannen de lapen gearsmite. Sa bliuwt Skearnegoutum in doarp dêr`t it brûst fan de aktiviteiten.

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-79.jpg

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

We hebben 346 gasten en geen leden online