Home
20-Punter.jpg

21-10-2017 Problemen binne om oplost te wurden. De skriuwer wie noch net binnen en fuortendaliks wie der al in probleem. De ljochten koene wol wat fûler en nimmen wist hoe’t dat moast. Normaal hat de foarsitter de kaai fan it doarpshûs en as de dammers de seal yn komme is alles al ree. Mar ek in foarsitter is wolris ferhindere, mar lokkich is de skriuwer ek ynwijd yn de geheimen fan it Swettehûs en wie der gau mear ljocht. Der wiene mar acht dammers en yn beide groepen wie der in ûneven oantal.

Sadwaande woe Jelle Wiersma wol simultaan damje tsjin Sjoerd Jan Bakker en Willem Schaap. Willem naam Tineke Tegeler der noch by en sadwaande hie elts in tsjinstanner. Bauke de Boer spile tsjin Hennie de Haan en sloech, doe’t it spul noch net lang oan ‘e gong wie, twa houtsjes út de koarte hoeke, wêrtroch it dêr wat keal waard. “Niks te rêden”, sie de man, mar al gau kamen der noch minder hout yn dy hoeke en wûn er de partij. U bent vroeg thuis””, sei Paul Borghaerts, dy’t tsjin Bauke Bos siet te damjen, tsjin him. Bos syn tillefoan pipe oan ien tried wei, mar hy negearde al dy berjochtsjes. Borghaerts miende dat er in sekondant hie, dy’t adfys joech oer de bêste setten. Efterôf hie dit miskien better west foar syn tsjinstanner, want dy ferlear de partij. Mar ja, as men troch sokke fratsen in partij winne moat is der ek neat mear oan. Jelle Wiersma hood syn tsjinstanners langer dwaande en ek Tineke Teigeler hie lang wurk tsjin Willem Schaap. Dochs ferlear se de partij en ek Sjoerd Jan Bakker moast belies jaan. En sa koe Wiersma alle pylken rjochtsje op Schaap en dy beide mannen meitsje der altyd wat moais fan en Schaap pakt ek wolris in puntje fna syn âld buorman. De tiid waard goed brûkt en yn de lêste minuten fan Schaap syn tiid helle hy der noch in moai slachje út en waard it kamp.

Utslaggen: Jelle Wiersma – Willem Schaap 1/2 – 1/2, Sjoerd Jan Bakker – Jelle Wiersma 0-1, Bauke de Boer – Hennie de Haan 1-0, Paul Borghaerts - Bauke Bos 1-0, Tineke Teigeler – Willem Schaap 0-1

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-68.jpg

Info Website

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Bezoekers

We hebben 526 gasten en geen leden online