Home
12-ijsels.jpg

Skearnegoutum 27-02-2017 De froulju begjinne fan har ôf te biten. Ja, mar wol yn positive sin. Net dat se no as in soarte fan “bitches” it libben fan de manlju soer besykje te meitsjen. Nee dat net, mar se krije der wol hieltiten mear aardichheid der oan om dyn damjende mannen sear te dwaan op it boerd mei de hûndert fjouwerkantsjes. Beide froulju pakten moandeitejûn de hearen dammers yn. Se begjinne fan har ôf te biten.

Bauke Bos ferliest dizze kompetysje net sa faak. Noch mar in pear kear moast er it bittere fan in nederlaach priuwe. Dy fize smaak krige er moandeitejûn op ‘e nij yn de mûle, doe’t Tineke Teigeler efkes dien wurk mei him makke hie. Ja dy Tineke spile in potsje yn de warming-up ek al izersterk. Ja dizze ûntwikkeling jout hoop foar de takomst.
Rients Wynia moast wer tsjin Hennie de Haan. In wike lyn wie dat ek al it gefal en doe joech Winia it spul fuort, troch syn daam del te setten op in plak dat foar him de ein fan it spul betsjutte. No koe er him revansearje. Hennie woe lykwols net mei helpe. Wol in bytsje trouwens, mar dat seach Wynia oer de kop. Al mei al luts Hennie wer oan it langste ein.
Elk wie fansels bliid dat ús nestor wer yn it fermidden wie. Trije kear moast er ferstek gean litte: de gryp hie him te pakken. No wie er wer fan de partij. Hy moast it opnimme tsjin Paul Borghaerts. Dy lêste kin fansels ek in behoarlik poepke damje. Dat ha de Strikers oant no ta wol ûnderfûn. De beide mannen, de nestor en de nijkeap, makken der in moaie partij fan. Beide makken se gjin flaters en sa sa einige de partij yn kamp. Beide mannen hiene dêr wol frede mei.
Utslaggen: Bauke de Boer – Paul Borghaerts ½ -- ½; Hennie de Haan – Rients Wynia 1 – 0; Tineke Teigeler – bauke Bos 1 – 0; Cor Kooistra – Dicky van der Meer 1 – 0; Ype Boelens – Sjoerd Jan Bakker 0 – 1.

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-15.jpg

Info Website

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Bezoekers

We hebben 870 gasten en geen leden online