Home
27-goliath.jpg

2016-12-24 Kryst. Stof ta neitinken.... Faak ha ik my ôffrege, wat is no winliken de sin en funksje fan it krystfeestfieren hjoeddedei. It is dochs al lang net mear it hillige feest fan frede op ierde en yn 'e minsken in wolbehagen. It egoïsme slacht foar master op. Frede op ierde is de grutste mislieding en mislediging fan dizze ieu wurden as jo sjogge hoefolle ûnskuldige minsken der fermoarde binne en wurde om, ja, wêrom eins? Om 'e frede? Lit my net laitsje en as it minskdom sa troch giet, moardzje we mekoar nei in tal desennia út en net earder as dat it gefal is sil it frede wêze. We hawwe it wakker te dwaan mei dy earme stakkerts yn it Midden Easten, Afrika, en wit ik yn hokker lannen noch mear wêr't alle dagen weroan tûzenen minsken omkomme troch oarloch of fan 'e honger en ellinde. En wat dogge wy der oan?

We roppe ach en wee en skriuwe de sosjale media fol mei meilibjende berjochten dy ‘t we al as net sels betocht ha en we diele de meast ferskriklike bylden. Mar, ho ris, wy binne fansels ek hiel royaal, foar ús gemoedsrêst meitsje we geregeld in pear euro’s oer op it rekkennûmer fan in goed doel of helpaksje. Ja, mar, dêrnei meitsje we in ôfspraak mei it ien oft oare restaurant foar in krystmiel fan sân gangen, bestelle der noch in djoer wyntsje by en yte en sûpe ús sawat ûnpaslik. En ûnder iten wurdt der wakker diskusjearre oer de problemen dy't de asylsikers of flechtelingen hjirmei hinne tôgje... Geart Bos skriuwt hjir noch mear oer en dat kin jo leze yn de Doarpsomropper op dizze site.  

* Onze sponsors *

Zoeken op deze site

Weerpraat

Zo was het toen

foto_01ad.jpg

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-62.jpg

Info Website

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Bezoekers

We hebben 590 gasten en geen leden online