Home
01-Ambachtelijk-IJs.jpg

Scharnegoutum 31-10-2016 In fjouwerslach twa kear oer de kop sjen. It is hast ûnmooglik soe men sizze en dochs prestearren de Stadige Strikers it. Sa wol yn de heechste as yn de leechste groep waard der in fjouwerslach oer de kop sjoen. De lêzer wol fansels graach witte wa’t dy Strikers binne. Dat hâlde wy moai ûnder de pet, want de bewuste spilers hiene it der sels al dreech genôch mei en wy hoege net mear wat sâlt yn de iepen wûnen te struien.
Jelle Wiersma hat syn earste heal puntsje ynlevere. Yn in moaie partij hold Sjoerd Jan Bakker him op kamp. Yn de analyze thús

seach Jelle dat er dochs winne kinnen hie. Dat liet er de wedstriiddammers de jûns dêrnei yn Jorwert sjen. Mar ja efternei sjocht men de ko yn de kont en dêr hat Bakker no gjin boadskip mear oan. Hy fytste mei in hearlik gefoel nei Snits mei it heale puntsje yn de kontbûse.
Hy wie der wer: Rients Wynia. Ja ferline wike makke er ek diel út fan de Strikers, mar doe wie der noch lang net de âlde. Moandei kaam der in fittere Wynia achter it boerd te sitten. Tsjinoer him siet Hennie de Haan. Meastal is der tusken dizze twa foldwaande striid op it boerd. No like it ek wer in hiel aardige konfrontaasje te wurden. Mar op de ien of oare manier rekke Hennie dochs yn de nederklits. By eintsjebeslút koe Wynia eins net mear ferlieze of hy soe wol in hiele grutte flater meitsje moatte. Dat hie op dizze jûn fansels sa mar kinnen. Gelokkich foar him makke er op in berekkene wize dien wurk.
Utslaggen: Jelle Wiersma – Sjoerd Jan Bakker ½ - ½; Cor Kooistra – Willem Schaap 0 – 1; Doicky van der Meer – Bauke Dykstra 0 – 1; Hennie de Haan – Rients Wynia 0 – 1; Tsjerk Wiersma – Bauke de Boer 0 – 1; Bauke Bos – Tineke Teigeler 1 – 0.

* Onze sponsors *

Zoeken op deze site

Weerpraat

Zo was het toen

foto 25-ad.jpg

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-77.jpg

Info Website

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Bezoekers

We hebben 876 gasten en geen leden online