Home
05-Bakker.jpg

Dat der hiel moaie nachtflinters binne yn plak fan allinne mar brúne motten wie my net bekend. De flinter ekskursje op freed 1 july luts, wylst it waar min wie dizze dei en jûn, dochs noch 16 dielnimmers. Yn it Swettehûs seagen wy moaie flinters foarby kommen op de beamer. Gerard Bergsma fertelde der oer.

Op bygeande plaatsje kinne jimme sjen dat der ek kleurige nachtflinters binne en it docht bliken dat der soarten binne dy`t grutter binne as de dei flinters. En dan is dit plaatsje noch mar in swak foarbyld. It probleem mei nachtflinters is dat wy se hast net sjogge om`t de measte soarten fleane by skimer en kleare nacht. Mar, sa fertelde Bergsma, der binne der ek dy`t oerdeis wol fleane.

De twadde helte fan dizze jûn wie net sa`n grut sukses. Yn it fjild fan It Lange Rek hie Bergsma syn wite doek spant mei de lampe derop. It earste healoere seagen wy oars net as miggen op it doek. It wie rûch waar mei hurde wynflagen. Wy rekken suver wat yn in jolige stimming om al dy miggen yn plak fan nachtflinters, mar nei noch in skoft kamen der warempel nachtflinters nei it skelle doek. Twadde probleem wie dat se net op it doek sitten bliuwe koenen, se waarden suver lânsearre troch de hurde wyn op it doek en sa dwaande waarden de flinters yn it gers troch Bergsma yn in glêzen potsje stoppe om de soart fêst te stellen en sjen te litten.

Wy hawwe sjoen de: stompvleugelglasuil, houtspaander, gamma-uil, groente-uil, weidehalmuiltje, gewone grasmot en rietsnuitmot. Spitigernoch gjin flinters mei moaie kleuren.

Aardich op te witten is it folgjende; deiflinters libje fan nektar út blommen. Nachtflinters ek wol mar ek fan sappen út blêd, wetterdrippen, hout en houtmolm. Deiflinters waarmje harren op troch de sinne foar it fleanen, nachtflinters dogge dat troch harren wjukken te triljen. De measte flinters kinne de winter net oerlibje en stjêre nei`t se aaikes lein ha. Der binne inkele soarten dy`t wol by ús oerwinterje.

De dei flinters hawwe oan har, bytiden lange, sprieten knopkes op it ein. Nachtflinters net (meast opfallende ferskil) mar hawwe sprieten sûnder knop. De spriet liket wol op in kaamke of fearke. En dat is der fansels noch it wûnder fan it ferpoppen fan rups nei flinter. Dy rupsen binne faaks ek moai fan kleuren. Der binne flinters dy`t hjir thús hearre, mar ek dy`t op trek geane en oerwinterje yn Súd Europa en Afrika.

Al mei al in hiel aardige jûn en soenen wy dit nochris oer dwaan wolle dan sil Bergsma komme op in swoele, wynstille en waarme simmerjûn. It spite him bot dat it waar net meiwurke.

 

 

 

 

* Onze sponsors *

Zoeken op deze site

Weerpraat

Zo was het toen

maart-ad.jpg

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-10-a.jpg

Info Website

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Bezoekers

We hebben 847 gasten en geen leden online