Home
34-10cc.ajpg

 

75 JAAR VRIJ!

Aan de inwoners van Sneek en de omliggende dorpen.

Op woensdag 15 april a.s. is het precies 75 jaar geleden dat Sneek en alle omliggende dorpen werden bevrijd. Tevens is 15 april de officiële Friese bevrijdingsdag. Helaas zijn alle herdenkingsactiviteiten i.v.m. het coronavirus terecht afgelast. Maar……..toch willen wij als “Stichting Sneek 75 jaar vrij” hier aandacht aan besteden maar daar hebben wij u wel allemaal bij nodig.

Wat is de bedoeling?

Wij vragen alle inwoners, bedrijven, kerken, gemeentelijke instanties van Sneek en alle omliggende dorpen op woensdag 15 april vanaf 9.00 uur tot 18.00 uur te vlaggen met onze Nationale vlag of onze Friese vlag of de Sneeker Bevrijdingsvlag.

Alle kerken in de diverse plaatsen luiden hun klok(ken) van 12.00-12.15 uur. Gedurende dit kwartier staat u in gedachten stil (waar u zich ook maar bevindt) bij alle overledenen en zwaar getroffenen van toen en maar ook van nu in deze bizarre en onwezenlijke periode. Het carillon van de Martinikerk wordt van 12.15-12.30 uur bespeeld.

Wij hopen dat u aan onze oproep gevolg wilt geven en dan zeggen wij heel heel hartelijk bedankt!!

Mocht u nog een Sneeker Bevrijdingsvlag willen aanschaffen dan kunt u die kopen bij de Hema of Halfords op het Oosterdijk.

 

De mediagroep Scharnegoutum ondersteund deze oproep van harte!

 

 

05-04-2020 Scharnegoutum:  Carona-crisis zoekspel voor kinderen nr 1.  Als voorleesboek hoog genoteerd in de kinderboeken top tien... "wij gaan op Berenjacht!"
Zo gaat het verhaal: “Samen met hun vader gaan vier kinderen op berenjacht. Ze zijn nergens bang voor. Ze gaan dwars door sneeuwstormen, kolkende rivieren en donkere wouden heen. Maar dan komen ze een echte beer tegen...”
Deze joekel, die bijna echte,  staat bij de familie Minnesma aan de Willem Santemastrjitte. Bovenop de auto!
Ongetwijfeld is deze beer niet te vangen want hij zal vast en zeker regelmatig rondrijden! 

4-4-2020 Scharnegoutum; Overal berichtgeving en vooral onderlinge aanmoediging om je aan de regels te houden...
Op vele plekken vandaag staat het papier bij de weg...
Intussen zijn we met elkaar drie weken verder in de corona crisis. Op het veld geen aanmoedigingen, de voetbal heeft geen spelers, wel is er vrij spel voor de goal.
Dan blijkt dat niet iedereen facebook of de website scharnegoutum kent. Terwijl we daar al een tijdje actuele berichtgevingen plaatsen...!?
Zegt het voort... Vandaag geen oud papier. Oud papier mag je opsparen. Een maandje erbij moet nog kunnen.
Natuurlijk zou ook dit een idee zijn: De papiercontainer een halve week naast de kantine beschikbaar stellen.
Mensen kunnen het gespreid zelf er naartoe brengen, of nemen meteen datgene mee van de buurman.
Is er in de buitenlucht even een momentje van ontmoeting (op afstand uiteraard).  

In de blog een korte notitie van de bestuursvergadering 5 maart 2020

 http://www.skearnegoutum.nl/doarpsbelang-2 

 

 

Graach dien – Putsjekafee.
Beste dorpsgenoten.


Op dit moment moeten we rekening houden met een onzichtbaar gevaar, het coronavirus wat de hele wereld in zijn macht lijkt te hebben en bedreigt. Ook in ons dorp hebben we er mee te maken, kerk, school, kinderopvang en dorpshuis zijn gesloten. Een onzekere toestand waarbij we alleen maar kunnen hopen dat het virus ons niet zal bereiken of persoonlijk zal raken.
Vanuit onze organisatie Graach dien hebben we nagedacht waarin en waarmee we iets kunnen betekenen voor onze dorpsgenoten en ook willen we een beroep doen op uw / jullie medewerking.

Aangepaste zorgverlening Apotheekhoudende Huisartsenpraktijken Jansen & Hornstra

Door de ontwikkelingen m.b.t. de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) delen wij u mee dat de huisartsenzorg aangepast wordt.

Vanaf maandag 16 maart zijn de volgende aanpassingen van kracht:

1)De spreekuren voor diabetes, COPD, astma en hart- en vaatziekten (bij de praktijkondersteuner) komen tot nader bericht te vervallen.  De praktijkondersteuner neemt telefonisch contact op met de patiënten die dit betreft.

2)De spreekuren voor de geestelijke gezondheidszorg (bij de praktijkondersteuner GGZ) zullen waar mogelijk, zoveel mogelijk telefonisch worden afgehandeld.

3)U wordt gevraagd om voor informatieve vragen aangaande het coronavirus

- te bellen naar het RIVM of GGD (en niet naar de huisartsenpraktijk)

29-03-2020 Gezien en gespot. In deze tijd zijn er veel beren op de weg! In  Scharnegoutum kunnen de kinderen nu ook op berenjacht. Het is een leuke actie voor vermaak wanneer je als kind en ouders maar beperkt naar buiten mag, er al geruime tijd geen school is en de verveling soms om andere dingen vraagt. Lekker naar buiten, en dan pen en papier mee. Zoveel als mogelijk beren tellen en zoeken!!!

DOARPSOMROPPER LATER! Nu Rond 24 april.

Zaterdag wordt er GEEN oud papier opgehaald!

Weer even een update m.b.t. het Corona virus. Wat betreft het verschijnen van de doarpsomropper is er een wijziging. De doarpsomropper van maart/april verschijnt rond 24 april. E.e.a. heeft te maken met aanpassingen in de werktijden van drukkerij en het feit dat er nog weinig kopij is. We kunnen ons voorstellen dat u op dit moment andere dingen aan het hoofd heeft, maar toch willen wij u vragen uw bijdragen op schrift aan te leveren. We stellen het op prijs dat u als lezer uw gedachten over de huidige situatie in de vorm van een gedicht, kort verhaal, of een foto met een verhaal aanlevert. Hieruit maken wij een selectie om daarmee een bijzonder editie van de omropper te maken. Houdt hierbij het thema, Geloof, hoop en liefde in gedachten.
Succes.

WINKELS OPEN, DE REST GESLOTEN!

Tot nader order zijn in ons dorp dorpshuis, kerk, school, kinderopvang, kapper, snackservice Groenveld en sport locaties gesloten.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

OOK DE SPEELTUIN IS GESLOTEN!

Nog steeds klimmen er kinderen over het hek van de speeltuin om er te spelen. Dit is VERBODEN. Ouders praat hierover met uw kinderen en verbied ze dit! Het is in ons aller belang!
Mocht er iets veranderen dan melden wij dat hier.

Vanaf zaterdagavond 28 maart is de online-video-dienst van ds. Lieke Weima te bekijken via onze website pknscharnegoutum.nl Het is een korte viering met overdenking en gebed.

Wij wensen u allen een goede en gezegende week toe.

 

Tip: Voor mensen die niet zo handig is met computer of laptop is er een mogelijkheid om een CD aan te vragen of een DVD.

De CD gaat elke week al naar twee adressen in onze gemeente maar misschien kent u ook mensen in uw omgeving die hier gebruik van zouden willen maken.

Wie belangstelling heeft voor deze vorm van luisteren/kijken kan zich opgeven bij Bauke Roelevink, tel. 0515-415986.

 

 

 

 

19-03-2020 Scharnegoutum; Je zou hier andere werkzaamheden verwachten, straatherstel...? Want de gaten in de Fleardyk worden geleidelijk aan dieper, steeds vaker staan er grote regenplassen. Na hevige regenval kunnen wandelaars soms gemakkelijk een nat pak oplopen.... Maar toch zit het hier anders. De grond is alweer toegedekt, maar intussen is hier een hele dikke stroomkabel in de grond gelegd. Deze is gericht op de toekomst waarbij we steeds vaker voor licht, vervoer en koken,  gebruik gaan maken van het netwerk voor electriciteit. 

 Komende drie woensdagen - Klokken van troost en hoop

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen van 19.00 - 19.15 uur de kerkklokken te luiden.

Scharnegoutum 14-03-2020:  In de natuur ben je nog aardig veilig... Sinne en ljocht, doet menigeen goed.
De lente kleurt alles weer groen en geel maar deze wordt flink verstoord met het Coronavirus... met alle vragen, meningen en info, die je hierover krijgt kan je in de veelheid verdwalen. Daar kan je ook weer groen en geel van gaan zien! Maar het voorjaar komt eraan in de hoop dat alle virus perikelen snel weer overwaaien. 

 

Afbeeldingsresultaat voor manUteinlik wie Jan de man fan de jûn. It damjen fan Jan Castelein hie noch wat better kinnen, mar hied er dy iene flater net makke, dan hie it noch hiel oars út pakke kinnen. Dochs soe dyselde Jan de man fan de jûn wurde. Der waarden moandeitejûn seis partijen spile. Oer it generaal gyng dat hiel aardich. Wol wienen der twa kamppartijen en yn it neiplúzjen fan it iene kampspul liet Jan him efkes hearre.

Sjoerd Jan Bakker en Cor Kooistra makken der kamp fan. Dat einspul kaam noch ferskate kearen op it boerd.

\

Dorpsbelang Skearnegoutum-Loaiingea wil dat er gebouwd kan worden in het dorp. Daarom schreef ondergetekende een Opiniestuk in de LC wat de aandacht trok bij NRC handelsblad en bij de Gemeente SWF. Op de foto een deel van het NRC artikel, met een aansprekende kop (citaat van een uitspraak van Piet IJssels) In het artikel ter linkerzijde van de foto het verhaal van Scharnegoutum bij monde van Piet en ook Pieter Jan Atsma en ter rechter zijde dat van wethouder Mark de Man. In het NRC artikel komen ook enkele deskundigen aan het woord zoals een hoogleraar krimp van de RUG Groningen en hoogleraar woningmarkt van de TU Delft.

Aldegea sette de Strikers wer te plak.

Dat de Stadige Strikers al sa’n bytsje njonken de skuon rûnen de lêste tiden, is by de folgers fan dizze damklup wol bekend. Sûnt se klupkampioen waarden hienen de mannen de measte wille. En doe’t ek Jelle Wiersma persoanlik kampioen fan Fryslân waard en Dicky van der Meer ek noch as kampioen fan de tredde acht promovearre wienen de Strikers op ‘en nij yn in hosanna stimming. Moandeitejûn kaam damklup Nocht & Kriich út Aldegea op besite en dy hawwe de Strikers wer te plak setten.

 28-02-2020  Yn de Omropper fan dizze moanne in foarwurd oer wat komt.... "Wy dogge der goed oan no mar faak yn de tún te sjen. De snieklokjes en de krokussen,se steane alwer te pronkjen. Ik haw der ek altyd aardichheidheid oan te sjen oft der al wer knoppen en  begjinnend grien oan beammen en strúken sitte. Wy lêze dat de skriezen alwer op Skrins en Skrok binne………….it komt grif goed. De maitiid komt der oan minsken, no mar hoopje dat der gjin pak snie mear komt yn maart sa as wy alris belibbe hawwe. Mar de maitiid komt, noch eefkes geduld hawwe…

De Strikers fierden harren feestje.

It hat efkes duorre, mar ôfrûne moandeitejûn wie it der dochs: it kampioensfeest fan de Stadige Strikers. Fansels ha alle dammers al yn opperbêste stimming de wiken trochbrocht, mar it feestje soe noch komme. Moandeitejûn 17 febrewaris wie it der dan en hoe.

Troch wat bysûndere útjeften hie de ponghâlder no net it measte yn kas, dat gekke bokkesprongen koenen de dammers eins net meitsje. Doe stelde de nije Striker Jan Castelein foar om it feestlike barren plak fine te litten by him yn de bedriuwskantine. It bestjoer wie doe gau beret en út de rie: Dat moast altiten troch gean.  It oanbod waard dan ek mei alle bestjoershannen oannommen.

In de blog van Dorpsbelang het laatste nieuws.

It biljertsjen yn jannewaris wie, as fan âlds, wer in grut sukses. Fan tongersdei oan ta mei sneon waard der fûleindich biljerte. Der binne dielnimmers dy`t it te dwaan is om de sport en oaren, faaks dy`t net op in klup sitte, foaral om de gesellichheid, it praatsje, it slokje ensfafuorthinne. Foar de leden fan ûs biljartklups ek in barren om by de priiswinners  einigje te wollen. Sy geane foar de ere. Dat falt wis noch net ta om`t der in soad partijen spile wurde moatte.

Lang op gewacht, maar nu klaar. Op de Terp kunnen 13 auto`s extra geparkeerd worden. Nog voor het MFA nu dus parkeren en omkeren mogelijk waarmee de overlast in piekuren hopelijk tot het verleden behoort. We vertrouwen erop dat ook de bewoners nu niet meer hoeven wachten om hun opritten te bereiken.

Bestuur dorpsbelang.

“ Kunst uit eigen dorp”

 

Onder deze titel hangt een nieuwe serie werken van inwoners uit ons eigen dorp in de middenzaal van het dorpshuis. Het zijn allen cursisten van Arjanne Huls, “Arjan-Art”. Bij de werken worden de makers vermeld.

De afbeeldingen zijn divers en in verschillende technieken gemaakt. We zouden het heel leuk vinden als u/je een reactie achterlaat in het schrift wat er bij ligt in de vensterbank.

En wie weet……stimuleert het om ook eens met dit mooie werk bezig te gaan. Kom gerust eens langs in het atelier.  

Arjanne, Geart en Jan

 

 

Er blijkt nog behoefte te zijn aan het aanschaffen van de dorpsvlag van Scharnegoutum. U kunt dit kenbaar maken bij dorpsbelang. Wij kunnen de vlag, met of zonder wimpel, voor U bestellen.

Bij het laatste blauwe bruggetje in de wijk IIsbaan/Trekskúte is geen aanlegsteiger aanwezig. Voor de bezitters van een boot, die zelf het bruggetje moeten bedienen, een wat ongemakkelijke situatie. Een dergelijke steiger kan daarnaast als visstek dienen. Indien U belanghebbende bent kunt U zich bij het Bestuur melden. Wij willen, bij voldoende aanmeldingen, mogelijkheden onderzoeken.

Het Bestuur

* Onze sponsors *

Zoeken op deze site

Weerpraat

Zo was het toen

foto_16-ad.jpg

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-09.jpg

Info Website

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Bezoekers

We hebben 627 gasten en geen leden online